biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1162020

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Aktywizowanie mieszkańców gminy
Dobiega końca realizacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Program ten realizowany był od maja 2008 i miał na celu wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Środki na realizacje projektu w wysokości 54 868,20 zł pochodziły z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego)oraz z budżetu państwa. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie był wkład własny gminy na kwotę 6 096,48 zł
Gmina Lubań to gmina o szczególnie skomplikowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu potwierdziła, że popegerowskie problemy społeczno-gospodarcze i słabość lokalnego rolnictwa sprawiają , iż jedną z najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest wysoki poziom bezrobocia (stopa bezrobocia na dzień 31.10.2008r. wynosi 21%) w tym długotrwałego. Dlatego też celem ogólnym projektu był wzrost poziomu zatrudnienia, a celami szczegółowymi- poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Wybór grupy która objęta została działaniami został ograniczony do osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Osoby te zaliczone zostały do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagały stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Były to osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej.
Zasadniczym narzędziem w realizacji projektu był kontrakt socjalny. Plan działań zawarty w kontraktach socjalnych ukierunkowany był przede wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia, miał prowadzić do podniesienia poziomu życia, jak też podniesienia posiadanych kwalifikacji czy też wykluczenia innych czynników powodujących ograniczenie szans
Aby osiągnąć zamierzony cel i doprowadzić do jak najpełniejszej realizacji założeń projektu zrealizowane musiały zostać zadania aktywnej integracji w ramach której zawartych zostało 12 kontraktów socjalnych. W ich ramach 12 osób zostało skierowanych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 12 osób objętych zostało terapią psychologiczną prowadzoną przez psychologa oraz 12 osobom zwrócone zostały koszty dojazdu na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Kursy podnoszące kwalifikacje zorganizowane zostały przez Ośrodek Szkoleniowy MUR Centrum Edukacji Zawodowej w Lubaniu. W ramach tych kursów 3 mężczyzn ukończyło kurs „Obsługa wózków widłowych wraz z wymianą-obsługą butli gazowej, 4 panów kurs „Palacza c.o.”, 5 pań uczestniczących w projekcie podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu „Kucharza z minimum sanitarnym” i 2 panie „Kasjer profesjonalny sprzedawca z minimum sanitarnym”. 2 osoby ukończyły jednocześnie dwa kursy uzyskując tym samym uprawnienia palacza i operatora wózków.
W ramach zadania projektu noszącego nazwę zasiłki i pomoc w naturze, osoby które wzięły udział w projekcie otrzymały zasiłek celowy (zasiłek na zakup opału). Przeznaczono na to kwotę 6 096,48 zł, co dało średnio 508,04 zł na jedną osobę. Wydatki na zasiłki celowe stanowiły wkład własny do realizacji projektu.
Podsumowują realizację założeń projektu należy stwierdzić, iż wszystkie osoby w nim uczestniczące podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskały większe poczucie własnej wartości oraz pozycji zawodowej, nabyły nowe umiejętności społecznych oraz posiadają skompletowane i przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy.
Ponieważ projekt miał charakter wsparcia kompleksowego, zarówno zawodowego jak i socjalnego, jego realizacja bez wsparcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie.
08 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze