biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250299

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Bez absolutorium
Istna lawinę domysłów i komentarzy wywołało nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lubań za 2010 tok podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. Podjęcie tej negatywnej decyzji nie skutkuje jednak odwołaniem obecnego włodarza gminy, który stoi na jej czele od zaledwie sześciu miesięcy.
Radni obradujący 30 czerwca mieli trudny orzech do zgryzienia. Podstawą samorządowych rozwiązań były fakty wskazujące na to, że czynności realizowane przez organ wykonawczy były niezgodne z zasadami prawidłowej gospodarki budżetowej i spowodowały szkodę dla gminy. Wśród zadań, które poddane zostały lustracji przez radnych, a zwłaszcza przez Komisję Rewizyjną, znalazła się m.in. budowa kompleksu boisk Orlik 2012, podczas której wykonano budynek zaplecza sanitarno-szatniowego niezgodnie z założeniami ministerialnego programu, co w razie nie wykonania korekty skutkowałoby zwrotem otrzymanej na realizacje przedsięwzięcia dotacji. W ocenie komisji rewizyjnej uchybienia te mają charakter zawiniony przez organ wykonawczy. Drugim kardynalnym powodem przeciw absolutorium za 2010 rok jest niewłaściwa realizacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Uniegoszczy. I tutaj dopatrzono się nieprawidłowości, wśród których ujawniono m.in. nieuprawnione poszerzenie zakresu prac o odbudowę drogi, która nie była ujęta w planie. Trzecim istotnym przyczynkiem do podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium było dokonanie przez poprzedniego wójta wydatku bez stosownego upoważnienia. Sprawa dotyczy wyroku w części zapłaty na rzecz Danuty i Zachariasza Theodosion, co skierowane zostało do Rzecznika Dyascypliny Finansów Publicznych. – Delegację do wydania opinii negatywnej z wykonania budżetu stanowi fakt, że Wójt Gminy Lubań wykonując budżet nie realizował wszystkich dyspozycji określonych przez organ stanowiący. Nie przestrzegał zasad gospodarności dokonywania wydatków inwestycyjnych – pisze w swoim sprawozdaniu przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Karnaś. Także Regionalna Izba Obrachunkowa przeanalizowała finanse gminy prezentując własne uwagi do sprawozdania finansowego. Podczas sesji radni większością głosów nie udzielili absolutorium dla byłego Wójta Gminy Lubań, ponieważ dotyczyło ono jego działalności w 2010 roku, w więc w okresie zamykającym poprzednią kadencję miejscowego samorządu. Ustawodawca przewidział jednak podobne sytuacje. W związku z tym, że w gminie Lubań zmiana na stanowisku wójta nastąpiła pod koniec grudnia 2010 roku, nieudzielenie absolutorium nie skutkuje odwołaniem obecnego włodarza a jest jedynie wyrażeniem negatywnej opinii wobec poprzedniego zarządu gminy, odnosząc się do wykonania budżetu za rok 2010.

Źródło: "Ziemia Lubańska" nr 14/2011
15 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze