biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252982

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Lubań
Dnia 01.09.2011 r. Gmina Lubań rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 07 kwietnia 2011 podpisano umowę na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnianym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 120 000,00 PLN. Projekt jest elementem reformy systemu oświaty i obejmuje wynikające z niej zmiany sposobu pracy szkoły. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Dzieci szczególnie uzdolnione wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów. W ramach projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt wynikający z procesu indywidualizacji odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Projekt indywidualizacja nauczania daje możliwość, które są szczególnie znaczące w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż wtedy kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.
28 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze