biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1008241

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Lubań
Dnia 01.09.2011 r. Gmina Lubań rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 07 kwietnia 2011 podpisano umowę na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnianym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 120 000,00 PLN. Projekt jest elementem reformy systemu oświaty i obejmuje wynikające z niej zmiany sposobu pracy szkoły. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Dzieci szczególnie uzdolnione wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów. W ramach projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt wynikający z procesu indywidualizacji odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Projekt indywidualizacja nauczania daje możliwość, które są szczególnie znaczące w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż wtedy kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.
28 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze