biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252973

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zebrania wiejskie w sprawie systemu gospodarowania odpadami
16 stycznia bieżącego roku Wójt Gminy Lubań zebraniem w Henrykowie zakończył cykl spotkań z mieszkańcami Gminy w sprawie wdrożenia przepisów znowelizowanej Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odbyło się łącznie 7 spotkań na terenie miejscowości: Mściszów, Kościelnik, Radostów, Radogoszcz, Uniegoszcz, Pisarzowice i Henryków. Nadrzędnym tematem zebrań było zapoznanie mieszkańców z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. nowymi zasadami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Licznie przybyli na spotkania mieszkańcy Gminy, sołtysi i radni poszczególnych sołectw poprzez głosowanie mogli wyrazić swoją opinię w zakresie metody naliczania opłaty oraz jej wysokości.
Jak argumentował Wójt, w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami warto zdać sobie sprawę, iż nie można ich porównywać z dotychczasowymi stawkami, gdyż zmienił się zakres obowiązków zarówno gmin, jak i mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami.
Zgodnie z zapisami ustawy z wniesionej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami można finansować jedynie trzy elementy:
- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów
- obsługa administracyjna systemu
Wójt Gminy, Zbigniew Hercuń, szczegółowo przedstawił dwie propozycje naliczania opłaty, które dopuszcza ustawodawca: od osoby w wysokości 13,95 zł miesięcznie za odpady selektywnie zbierane i od gospodarstwa domowego w kwocie 46 zł za selekcję. Ustawa zobowiązuje gminy do przyjęcia dwóch stawek opłat - niższą za odpady selektywnie zbierane i wyższą za zmieszane. Dopuszczony ustawą wzrost opłaty dla osób, które nie chcą prowadzić selektywnej zbiórki przewidywany jest o 30% lub 50%. Wójt Gminy przekonywał, że sposobem na to, aby uniknąć wzrostu kosztów jest segregowanie odpadów, tak aby minimalizować wysokość opłaty wniesionej na składowisku. Odpady zmieszane kosztują więcej, wysegregowane (papier, plastyk, szkło, bioodpady) o około 2/3 mniej.
Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości co do zasad funkcjonowania nowego systemu w praktyce. Zadawane pytania dotyczyły m.in. wysokości opłat, metody ich naliczania i sposobu uiszczania, częstotliwości odbioru i sposobu pozbywania się odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz rodzajów i rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z terenów nieruchomości.
Dokonawszy podliczenia głosów uczestniczących w spotkaniu i uprawnionych do głosowania mieszkańców, zdecydowana większość opowiedziała się za metodą liczoną od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy tylko dwóch sołectw zagłosowali za metodą od osoby. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy przedłoży Radzie i to radni na najbliższym posiedzeniu, mając na uwadze opinię mieszkańców, podejmą ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie.
Ponadto, niezwykle ważną decyzją, jaką podjęli mieszkańcy miejscowości Radostów Dolny
i Średni, Pisarzowice i Henryków Lubański jest wola przeprowadzenia na terenie Gminy Lubań referendum lokalnego w zakresie budowy farm wiatrowych. Zgodnie z porządkiem zebrań,
na zakończenie Wójt Gminy podsumował zadania zrealizowane w 2012 r. oraz omówił inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2013.
Po raz kolejny Wójt Gminy Lubań udowodnił, że nie unika bezpośrednich kontaktów
z mieszkańcami i publicznych dyskusji nad budzącymi kontrowersje tematami, co więcej nie jest mu obojętne zdanie ogółu mieszkańców i ich dobro.
22 01 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze