biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252989

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

W Gminie Lubań nauczyciele w 2013 roku osiągnęli średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
Zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela od 2009 r. samorządy analizują wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli dana grupa nie osiągnęła średniej, to należący do niej nauczyciele otrzymują jednorazowy dodatek uzupełniający.
Od tego czasu samorządy na mocy art. 30a Karty Nauczyciela do 20 stycznia każdego roku muszą przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do:
• wysokości średnich wynagrodzeń oraz
• średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Jeżeli płaca nauczyciela nie osiągnęła gwarantowanego minimum, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wypłacić dodatek uzupełniający dla nauczycieli w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczano różnicę (art. 30a ust. 3 Karta Nauczyciela).
Gmina Lubań przeprowadziła analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia za 2013 rok dla nauczycieli i najprawdopodobniej nie będzie wypłacać jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach.
Samorząd Gminy Lubań do osiągnięcia średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego poczynił wszelkie starania poprzez :
-.Uchwalając nowy Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań.
- Nie zwiększano etatów nauczycielskich ,przydzielając godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli ,którzy podnosili kwalifikacje zawodowe co w efekcie zminimalizowało zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin .
- Przydzielono nauczycielom dodatkowe godziny zajęć na kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe i inne .
Osiągnięcie średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie Lubań przyniosło wymierne efekty poprzez faktycznie wypracowane godziny przez nauczycieli, dodatkowe zajęcia w szkołach dla uczniów co umożliwiło rozwijanie dodatkowych umiejętności uczniów poprzez udział kółkach zainteresowań, dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównawczych.
13 01 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze