biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252952

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań - Gmina przyjazna środowisku
W dokumentach strategicznych Gminy Lubań, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubań na lata 2005-2015, jako istotny problem wskazuje się zanieczyszczenie powietrza przez węglowe kotłownie domowe. Ponadto, przez Gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny łączący Jelenią Górę z przejściem granicznym w Zgorzelcu, co wpływa znacząco na natężenie ruchu i ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dlatego Gmina Lubań chcąc podjąć działania, które zredukowałyby ilość zużytej energii oraz przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza, zdecydowała o konieczności przygotowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań".

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie, w ramach przeprowadzonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 30 319,50 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubań” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Celem projektu będzie opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań. Działania związane z realizacją projektu powinny doprowadzić do podniesienia efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii i poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy. Wszystkie zaplanowane działania będą miały na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza osiągniętą w wyniku zmniejszenia zużycia energii finalnej. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Lubań. Obejmie swoim zasięgiem cały obszar gminy. Inwentaryzacją objęte zostaną emisje gazów cieplarnianych, będące wynikiem zużycia energii finalnej na terenie gminy.

W ramach wnioskowanego zadania zrealizowane zostaną działania tj. opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań, który zgodnie z założeniami Regulaminu Konkursu będzie zawierał m.in.: streszczenie, ogólną strategię, wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, działania i zadania oraz środki zaplanowane na cały okres objęty planem, cele i zobowiązania oraz monitoring wdrażania planu, stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie i jej poszczególnych obiektach należących do sektorów takich jak: obiekty komunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, usługi i transport, szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy na temat tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w stworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu.

Gmina Lubań chce rozwijać się w najbliższych latach, szczególnie w kontekście ekologicznym, dlatego Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych dokumentów dla gmin, który warto zrealizować, aby zwiększyć efektywność energetyczną i poprawę jakości powietrza na naszych terenach.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
29 10 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze