biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Dlaczego LPWiK wypowiada umowy na wywóz nieczystości płynnych?
W ostatnim okresie czasu Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozesłało do mieszkańców z terenu Gminy Lubań pisma informujące o rozwiązaniu umów na usługi w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych oraz transportu i zrzutu nieczystości do stacji zlewczej, oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Lubań.

W piśmie bardzo obszernie informują mieszkańców, że wypowiedzenie umów spowodowane jest podjętą decyzją Rady Gminy Lubań o niewyrażeniu zgody na podwyższenie stawki maksymalnej za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i niepodjęciem żadnych konstruktywnych rozmów. Niemniej jednak nie wskazano najważniejszego- konkretnego paragrafu umowy na podstawie, którego rozwiązywana jest umowa. Ponadto, wszystkie te pisma należy traktować, jako informacyjne, ponieważ z zawartych umów wynika, że rozwiązanie umowy następuje po skutecznym dostarczeniu wypowiedzenia. LPWiK rozesłał pisma korespondencją zwykłą bez potwierdzenia odbioru. Stąd też nie mają dowodów o skutecznym dostarczeniu wypowiedzenia, co wiąże się z dalszą kontynuacją umów lub ponownym wysłaniu, tym razem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. To jeden z przykładów racjonalności ponoszonych kosztów i być może jeden z powodów podnoszenia opłat dla mieszkańców Gminy Lubań.

Mając to na uwadze, zobowiązani jesteśmy do wyjaśnienia mieszkańcom zaistniałej sytuacji i wskazania naszego punktu widzenia. Po pierwsze Rada Gminy Lubań uchwałą nr XXX/183/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku ustaliła górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w wysokości 90 zł za 1 m3. Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pismem z dnia 26 sierpnia 2015 roku zwróciło się do Rady Gminy Lubań o zmianę górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zaproponowano stawkę dwuczłonową, która winna się składać z kwoty 82 zł3 netto (88,56 zł/m3 brutto) za opróżnianie i oczyszczanie ścieków oraz kwoty 3,50 zł/km netto (4,31 zł/km brutto) za transport nieczystości. W ocenie Rady Gminy LPWiK nie przedłożył szczegółowej kalkulacji, która faktycznie uzasadniała podniesienie górnej stawki opłaty. Średni koszt wywozu nieczystości dla mieszkańca gminy według zaproponowanych stawek wyniósłby około 397,34 zł. Przy aktualnej stawce LPWiK za wywóz nieczystości płynnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapłacić kwotę 302,40 zł. Różnica stanowi ponad 90 zł. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego jest to znaczące dodatkowe obciążenie.

Po drugie, uprawnionych do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy jest sześć podmiotów, w tym LPWiK. Pozostałe podmioty uprawnione do odbioru nieczystości płynnych z naszego terenu pobierają znacznie niższe opłaty, które oscylują od 43 zł/m3 brutto. Jeden z nich pobiera wyższą stawkę, w stosunku do dotychczasowej stawki LPWiK, która wynosi 76,68 zł/m3 brutto. Żaden z pozostałych podmiotów nie wnosił uwag do obowiązującej w Gminie Lubań górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Podkreślić należy, że wszystkie podmioty świadczące usługę wywozu nieczystości płynnych ponoszą zbliżone koszty technologiczne związane z odbiorem i utylizacją ścieków oraz utrzymaniem w odpowiednim stanie środków transportu.

Stąd też, LPWiK mógł zastosować górną stawkę wywozu nieczystości płynnych w stosunku do mieszkańców gminy, która wyniosłaby 90 zł/m3. W tym miejscu należy wskazać, że Rada Miasta Lubań uchwałą nr XVII/126/2011 roku określiła górną stawkę dla mieszkańców Lubania w wysokości 71 zł/m3. Na chwilę obecną jest ona niższa o 19 zł/m3 od obowiązującej w gminie Lubań. Rada Miasta Lubań nie wprowadziła stawki dwuczłonowej zaproponowanej przez LPWiK oraz jej nie podniosła. O powyższym LPWiK w swoim piśmie do mieszkańców gminy nie wspomniał. Nie wspomniał również o argumentach Rady Gminy Lubań zaprezentowanych w piśmie z dnia 13 października 2015 roku o numerze PA.033.162.2015.AU.2. Nie do przyjęcia jest, aby mieszkańcy gminy ponosili zdecydowanie wyższe koszty wywozu nieczystości płynnych w stosunku do mieszkańców Lubania. Nie ma ekonomicznych przesłanek do tak znaczącej różnicy. Tym bardziej, że koszty transportu maleją z uwagi na cenę paliwa. LPWiK nie zakwestionował wyliczeń i argumentów zaprezentowanych w piśmie przez Radę Gminy Lubań.

Ocenę decyzji radnych oraz zasadności wniosku podniesienia opłat i sposób wypowiedzenia umów przez LPWiK pozostawiam mieszkańcom.


Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
25 01 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze