biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Będzie nowa droga dla rolników
Zarząd Wojewódz¬twa Dolnośląskiego po raz kolejny roz¬dysponował środki dla samorządów na przebudowę dróg dojaz¬dowych do grun¬tów rol¬nych. Dotacja objęła także gminę Lubań, która otrzyma pomoc finansową w kwocie 235 200,00 zł.

Przedmiotowa droga dotyczy odcinka drogi o długości 1,120 km zlokalizowanej w Radostowie Dolnym – Radostowie Średnim, który obejmuje kompleksową przebudowę pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną. Przedmiotowa droga została wybrana ze względu na natężenie ruchu oraz potrzebę dostępności do gruntów rolnych dla mieszkańców gminy.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego to dla gminy dodat¬kowa i nie¬mała moż¬liwość pozyskania wspar¬cia na poprawę lokal¬nej sieci drogo¬wej. Dotacja ta prze¬łoży się na wymierny efekt – kilometry odnowionych dróg na wsi, z których korzystać będą nie tylko rolnicy ale również i miesz¬kańcy Gminy Lubań. Jest to kolejna droga dojazdowa, którą wykonano w bieżącym roku, poprzez ich poprawę wartości użytkowej. Warto wspomnieć, iż we wrześniu odbył się komisyjny odbiór innej drogi - zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościelniki Dolne, która również została wykonana dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń
11 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze