biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251158

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Transparentna Gmina Rozwoju
Gmina Lubań, na czele której stoi Wójt Zbigniew Hercuń, to wspólnota która w ciągu ostatnich lat udowodniła że jedność, wzajemne zrozumienie, transparentność i umiejętność pozyskiwania środków, to cechy mogące w ogromnym stopniu przyczynić się do rozwoju Gminy, poprawy życia mieszkańców i wysokich ocen zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym.

Wiele kilometrów nowych dróg gminnych, niemal wzorowe wykorzystanie przez mieszkańców Funduszu Sołeckiego, place zabaw dla dzieci, miejsca odpoczynku i rekreacji wraz z siłowniami zewnętrznymi, sukcesywne unowocześnianie i rozbudowa bazy sportowej, remonty świetlic wiejskich, wymiana oświetlenia czy inwestowanie w zaplecze ratowniczo – gaśnicze w tym modernizacja remiz i zakup nowego samochodu bojowego dla OSP, to tylko niektóre z bogatej listy zadań jakie zrealizował samorząd w ciągu ostatnich lat.

Rozbudowa dróg

Lata 2015 - 2017 to okres realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowę i remonty dróg gminnych.

Kontynuujemy zadania związane z budową gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne, udało nam się w ostatnim czasie przebudować drogi w takich miejscowościach jak: Henryków Lubański, Nawojów Śląski, Radostów Dolny i Średni, Kościelniki Dolne oraz Pisarzowice – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

Gmina Lubań podjęła również starania w pozyskaniu środków finansowych na przebudowę infrastruktury drogowej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Dotacja otrzymana z budżetu państwa pozwoliła na przebudowę dróg w miejscowościach: Uniegoszcz, Jałowiec, Radostów Dolny, Nawojów Łużycki, Mściszów i Radostów Średni.

W trosce o ekologię

Jednym z priorytetów gminy są inwestycje dotyczące ochrony środowiska, które mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, również w sferze zdrowotnej i sanitarnej. Od kilku lat władze intensywnie realizują m.in. program usuwania azbest z terenu Gminy Lubań, którego celem jest demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - spowoduje to eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.

Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd jest udzielanie dotacji mieszkańcom gminy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ze względu na to, że obszar naszej Gminy to teren o zbyt małej koncentracji ludności i rozproszonej zabudowie, dla którego budowa sieciowej kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, a wskaźnik długości sieci nie przekracza 120 mieszkańców na 1 km sieci, dotujemy mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.Wnioskodawca na budowę oczyszczalni może uzyskać nie więcej niż 5 000 zł. Już niebawem rozpoczniemy kolejny nabór dla ww. przedsięwzięcia. Mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o otrzymanie dotacji celowej na budowę biologicznych, przydomowych oczyszczalni – informuje Zbigniew Hercuń.

Gmina sukcesywnie inwestuje w rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej. W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, udało się nam pozyskać pomoc finansową w ramach PROW 2014-2020 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice oraz w rejonie ulicy Jałowcowej w Uniegoszczy. Zadania związane z doprowadzeniem do mieszkańców wody są priorytetem inwestycyjnym. Już w połowie 2018 roku mieszkańcy gminy Lubań będą mogli cieszyć się ze zrealizowanego projektu, który przyczyni się do poprawy komfortu ich życia– dodaje samorządowiec.

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki jest zgodnie z ustawą wyodrębniony z budżetu gminy. Na fundusz sołecki składają się środki, które gwarantują dla sołectwa wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia jego mieszkańców.

W roku 2015 Rada Gminy Lubań po raz pierwszy podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego na rok 2016 i następne lata. Następnie mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich podjęli decyzję i wskazali na jakie cele mają zostać przeznaczone środki z funduszu, uzasadniając ich celowość oraz koszt realizacji planowanych przedsięwzięć. I był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Muszę przyznać że w dysponowaniu pieniędzmi z funduszu sołeckiego mieszkańcy są bardzo odpowiedzialni, a decyzje o jego wydatkowaniu poprzedzają licznymi konsultacjami w swoich społecznościach. Na Fundusz Sołecki od 2016 roku do 2018 roku przeznaczymy blisko 800 tysięcy złotych – mówi Wójt Zbigniew Hercuń.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Gmina Lubań stawia na podniesienie standardu życia, poprzez stworzenie możliwości spędzania czasu aktywnie. W latach 2015-2017 nastąpiła kontynuacja budowy nowych miejsc rekreacji i wypoczynku. Obecne Gmina posiada obszerną bazę sportowo-rekreacyjną na którą składają się place zabaw, place fitness na świeżym powietrzu oraz wiaty służące organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców. W ramach udzielonej pomocy finansowej, powstały miejsca, służące do użytku publicznego - wybudowano place fitness w Radostowie Średnim i Nawojowie Śląskim, zagospodarowano przestrzeń publiczną, poprzez budowę wiaty w Radostowie Średnim i placu zabaw w Jałowcu oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych w Jałowcu i Kościelnikach Dolnych. Niezwykle ważnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w zakresie kultury fizycznej była budowa boiska lekkoatletycznego w Pisarzowicach - jest to jedno z pierwszych takich boisk w naszym powiecie wybudowane w ramach unikatowego w kraju programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obecnie mieszkańcy gminy cieszą się infrastrukturą społeczną we wszystkich czterech obszarach grupujących poszczególne sołectwa

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

W 2011 roku gmina otrzymała nieodpłatnie w formie darowizny budynek Urzędu Gminy Lubań. Wraz ze zmianą właściciela rozpoczęto kompleksową modernizację obiektu – nastąpił remont korytarzy - malowanie, zmiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi i okien w budynku urzędu, wymiana pieca gazowego oraz całej instalacji centralnego ogrzewania itp. Jednym z najbardziej widocznych efektów przedsięwzięcia jest kapitalny remont sekretariatu oraz gabinetu wójta.

- Remont Urzędu Gminy Lubań to przedsięwzięcie, które od lat z różnych powodów było ciągle przekładane. W miarę posiadanych środków finansowych kończymy remont budynku Urzędu. Myślę, iż poprawiając estetykę i funkcjonalność pomieszczeń biurowych, z jednej strony poprawiam warunki pracy dla urzędników, z drugiej natomiast poprawiam warunki obsługi mieszkańców. Zakładam, iż efekty poczynionych przeze mnie kroków, są zauważalne a wykonana przeze mnie zmiana zostanie pozytywnie przez mieszkańców zaakceptowana – mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń

Zbliża się rok 2018, w którym gminny samorząd zamierza zrealizować kolejne zadania i inwestycje. Najważniejsze z nich to:
- przebudowa kolejnych dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych m.in w Radostowie Dolnym,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Henryków Lubański i Nawojów Łużycki,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań,
- modernizacja świetlic wiejskich w Radostowie Średnimi Mściszowie,
- przebudowa budynku poszkolnego w Henrykowie Lubańskim,
- budowa studni głębinowych w miejscach odległych od sieci wodociągowych,
- kontynuacja remontu budynku Urzędu Gminy Lubań w miarę posiadanych środków finansowych, poprzez wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz elewacji zewnętrznej obiektu,
- rozbudowa budynku szkolnego w Kościelniku,
- budowa szatni przy obiekcie sportowym w Kościelniku Dolnym,
- kontynuacja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań,
- dalsze wsparcie mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
09 01 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze