biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1233686

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Ponad 700 tys. zł z RPO WD 2014-2020 dla Gminy Lubań
Miło nam poinformować, że nasz projekt pn. „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” otrzymał dofinansowanie. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 25 września br. podjął uchwałę przyznając gminie Lubań dofinansowanie w wysokości 716 606,10 zł.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Lubań. Grupę docelową stanowić będą uczniowie i nauczyciele z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kościelniku oraz Szkoła Podstawowa w Radostowie Średnim.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych umiejętności, dzięki organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem projektu jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych u nauczycieli, którzy są zainteresowani wprowadzeniem nowych technik i eksperymentów do swojej praktyki pedagogicznej oraz podwyższenie właściwych postaw i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Co również bardzo ważne, wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć - doposażone zostaną pracownie przedmiotowe (przyrodnicze i matematyczne) do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe stworzenie w gminnych szkołach warunków do nauczania, rozszerzanie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, ale również umożliwi szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Działania w projekcie realizowane będą w oparciu o aktualną, indywidualną diagnozę zapotrzebowania naszych placówek oświatowych. Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona w I kwartale 2018 r. przez dyrektorów i wychowawców – wykazała ona wiele problemów i barków występujących w szkołach. W celu zniwelowania tych problemów, podjąłem decyzję o przystąpieniu do konkursu. Każde zaplanowane działanie w ramach projektu będzie odpowiadać na zdiagnozowane zapotrzebowanie szkół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i projekt będzie mógł w pełni ruszyć w naszych placówkach oświatowych.

Projekt pn. „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” zostanie zrealizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny.
14 11 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze