biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1311506

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”
Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
01 02 2019

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

„Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, RPDS.10.01.01-02-0020/17
22 01 2019

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań
Zakończono inwestycje na drogach Gminy Lubań, które dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu. W ramach podziału środków, uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Radostów Dolny i Kościelnik.
07 01 2019

Edukacja przedszkolna bez barier
Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik”. Długo wyczekiwany projekt oficjalnie dobiega końca – w dniu 19 grudnia 2018 r. odbył się odbiór zadania.
07 01 2019

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
Gmina Lubań zaprasza serdecznie na spotkanie informacyjne pt. Dotacje dla mieszkańców - 85% dofinansowania pieca na inne systemy wytwarzania ciepła.
21 12 2018

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW- 85% DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ PIECA NA INNE SYSTEMY WYTWARZANIA CIEPŁA
W ramach tegorocznego konkursu organizowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań w partnerstwie z grupą innych gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.
21 12 2018

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim
Gmina Lubań zakończyła realizację projektu pn. "Większy komfort życia na wsi – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim”.
15 11 2018

Zakończono budowę sieci wodociągowej w Pisarzowicach
Na początku listopada br. roku odbyło się zakończenie realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice. Gmina Lubań dokonała budowy 2,131 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
15 11 2018

Ponad 700 tys. zł z RPO WD 2014-2020 dla Gminy Lubań
Miło nam poinformować, że nasz projekt pn. „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” otrzymał dofinansowanie. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 25 września br. podjął uchwałę przyznając gminie Lubań dofinansowanie w wysokości 716 606,10 zł.
14 11 2018

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na rozwój e-usług publicznych
W ramach konkursu RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17 Oś. Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1.E - usługi, Poddziałanie 1-2.1.1 E – usługi – horyzont z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” w kwocie 1 116 425,10 zł. Całkowita wartość projektu to 1 354 956,93 zł.
14 11 2018

Uwaga - utrudnienia
30 10 2018

Dzień Niepodległości w Gminie Lubań
30 10 2018

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018
W dniu 26.09.2018 roku podpisano umowę dotacji nr 228/D/OZ/JG/2018 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018”. Kwota dofinansowania to do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 023,26 zł.
02 10 2018

Odnowa wsi w Gminie Lubań
Gmina Lubań w połowie bieżącego roku złożyła wniosek na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 28 czerwca bieżącego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o podziale środków finansowych z budżetu województwa - wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się również gminny projekt pn. „Większy komfort życia na wsi- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim”
28 08 2018

Kolejnie dofinansowanie na odbudowe infrastruktury drogowej
Gmina Lubań w miesiącu styczniu 2018 r. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu.
20 07 2018

Nowy sprzęt dla Strażaków Ochotników z terenu Gminy Lubań
W miesiącu marcu br., Gmina Lubań przystąpiła do ogólnopolskiego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju miał trafić sprzęt ratowniczy. W ramach konkursu można było zakupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. zestawy medyczne, defibrylatory oraz inny specjalistyczny sprzęt. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie - w ramach realizacji projektu zakupiliśmy: 2 sztuki defibrylatorów, zestaw hydrauliczny: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów, podnośnik typu Hi – Lift z osprzętem oraz czujnik monitorujący stężenie CO.
20 07 2018

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca
We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubań odbyło się 22 czerwca br. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W trakcie uroczystości podsumowano wyniki pracy za miniony rok szkolny, zwracając uwagę na wyniki w nauce i frekwencję poszczególnych klas.
05 07 2018

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla Strażaków Ochotników z terenu Gminy Lubań
„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań” to tytuł Projektu, który uzyskał dofinansowanie w V naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w Programie I Priorytecie IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
27 06 2018

Projekt "Ocalamy"
Celem wieloletniego projektu OCALAMY, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.
21 06 2018

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Urząd Gminy Lubań informuje, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 3 lat przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Decyzja nr WR.RET.133.2018.AS
18 06 2018


Gmina Lubań - nowoczesna i przyjazna środowisku
Aby zaspokoić potrzeby społeczne oraz poprawić warunki ruchu drogowego i pieszego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Lubań od dwóch lat prowadzi dyskutuję na temat kosztów oświetlenia ulicznego i jego obniżenia. Efektem końcowym licznych konsultacji i spotkań było podjęcie decyzji o wybudowaniu nowego oświetlenia w ilości ok. 12 km - pod warunkiem, że dotychczasowe oświetlenie uliczne zostanie zmodernizowane na oświetlenie LED. Zmiana oświetlenia dróg i miejsc publicznych na oświetlenie LED ma spowodować obniżenie kosztów dotychczasowego oświetlenia, tak aby nie tworzyć nowych kosztów.
11 06 2018

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018
Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018.
05 06 2018

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań”
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” to tytuł Projektu, który uzyskał dofinansowanie, w formie pożyczki, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu zatwierdziła pożyczkę dla Gminy Lubań w wysokości 900 000,00 zł.
09 05 2018

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt
Z dużym zaniepokojeniem odbieramy od rolników informacje o zagrożeniach wynikających z procedowanej zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza ograniczenia między innymi w wykonywaniu uboju rytualnego.
05 04 2018

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika
W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Walne Zgromadzenie DIR wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.
05 04 2018

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 25 lutego 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie odbyły się eliminacje gminne Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd OSP Radostów.
05 03 2018

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Lubań informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Lubań. Celem programu jest utrzymanie czystości i porządku, a w tym dbanie o stan środowiska naturalnego oraz czystości wód gruntowych z terenu gminy.
22 02 2018

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” będzie realizowany na terenie Gminy Lubań
Troska o zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży od zawsze była naszym priorytetem, dlatego też szkoły z terenu Gminy Lubań zdecydowały się przystąpić do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.
15 02 2018

XVIII MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY “3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI 2018”
Turystów pieszych z kraju i zagranicy, miłośników gór, przyrody i krajoznawstwa serdecznie zachęcamy do udziału w XVIII Międzynarodowym Rajdzie Pieszym “3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI 2018”. Organizatorem imprezy jest Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu.
25 01 2018

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pisarzowicach
„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków" - to hasło przyświecało tegorocznemu 26. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się po raz pierwszy w Pisarzowicach w niedzielę 14 stycznia 2018 roku.
23 01 2018

Transparentna Gmina Rozwoju
Gmina Lubań, na czele której stoi Wójt Zbigniew Hercuń, to wspólnota która w ciągu ostatnich lat udowodniła że jedność, wzajemne zrozumienie, transparentność i umiejętność pozyskiwania środków, to cechy mogące w ogromnym stopniu przyczynić się do rozwoju Gminy, poprawy życia mieszkańców i wysokich ocen zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym.

09 01 2018

Nowy plac zabaw w Radostowie Górnym
Władze Gminy Lubań stawiają na rozwój terenów wiejskich nie tylko poprzez budowę i remont dróg, ale także poprzez budowę i doposażenie placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Nowy plac zabaw właśnie powstał w Radostowie Górnym.
08 12 2017

Kolejna droga do przebudowy
Gmina Lubań otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Wartość dotacji to 169 600,00 PLN.

05 12 2017

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz- Gmina Lubań”
Operacja p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz- Gmina Lubań” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00034-65150-UM0100018/16 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 24 listopada 2017 r.
27 11 2017

Podpisano umowę na dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice”
Operacja p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00033-65150-UM0100017/16 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 24 listopada 2017 r.
27 11 2017

Platforma zakupowa
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z dostawcami w trakcie procesu zakupowego.
Oznacza to, że cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne grupy materiałowe i usługowe w urzędzie będą wysyłać do Państwa, poprzez tę Platformę, pierwsze zapytania ofertowe.
08 11 2017

Pieniądze z Budżetu Województwa Dolnośląskiego dla OSP Radostów
Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie złożyła wniosek, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.
23 10 2017

Nowo przebudowana droga w Gminie Lubań
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubań to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Nie dziwi więc fakt, że gmina wykonała kolejną inwestycję drogą i w dniu 17 października 2017 roku oficjalnie została oddana do użytku droga w miejscowości Radostów Średni.
23 10 2017

Dzień Edukacji w Gminie Lubań
Dzień Edukacji Narodowej na terenie Gminy Lubań rozpoczął się 13 października br. uroczystymi apelami we wszystkich placówkach szkolnych.
23 10 2017

Sukces grupy nieformalnej - Radostowianie w działaniu
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w konkursie „zDolny Śląsk Lokalnie” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej, w dniu 25 września 2017 roku grupa nieformalna – „Radostowianie w działaniu" złożyła wniosek pt. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność”.

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza grupa nieformalna otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zakwalifikowała się do dofinansowania.
18 10 2017

Dożynki wiejskie w Nawojowie Łużyckim, Nawojowie Śląskim i Radogoszczy
W sobotę 09.09.2017 roku odbyły się Dożynki Wiejskie Nawojowa Łużyckiego, Nawojowa Śląskiego i Radogoszczy.
26 09 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pisarzowice
Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach". W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań dokonała przebudowy drogi gruntowej na odcinku 549 m.
31 08 2017

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
W dniu 17 sierpnia 2017 roku podpisano umowę dotacji nr 117/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”. Kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 135,74 zł.
24 08 2017

Jubileusz zespołu Marysieńki
24 czerwca br. w Radostowie świętowano 30- lecie istnienia zespołu Marysieńki. Jubileusz był okazją do podkreślenia zasług zespołu, a przede wszystkim podziękowania za wieloletnią pracę społeczną i kulturową, za reprezentowanie gminy na licznych przeglądach i konkursach oraz dbanie, by dziedzictwo naszych przodków zostało ocalone od zapomnienia.
06 07 2017

Wspieranie talentów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pisarzowicach
Młodzi przyrodnicy z Pisarzowic imponują wiedzą i zaangażowaniem. Dzięki temu zdobywają nagrody.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach mogą poszczycić się dużymi osiągnięciami z zakresu nauk przyrodniczych. Młodzi przyrodnicy rozwijali umiejętności pod okiem pani Grażyny Jarosiewicz i Barbary Misztal w ramach prowadzonych przez nie kół zainteresowań. Wykonywali liczne doświadczenia oraz przeprowadzali eksperymenty.
05 07 2017

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań
Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań jest już imprezą stałą wpisaną do kalendarza imprez gminnych. Tegorocznymi gospodarzami turnieju był Ludowy Zespół Sportowy w Pisarzowicach.
05 07 2017

Gminne plany związane z rozbudową oświetlenia ulicznego
Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW Nr 1.4. Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

28 06 2017

Gmina Lubań złożyła wniosek do funduszy unijnych
Gmina Lubań złożyła pod koniec maja br. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne dla działania 2.1 E-usługi publiczne.
28 06 2017

Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań, która otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
08 06 2017

Schronisko dla zwierząt
Schronisko dla bezdomnych małych zwierząt w Przylasku. Film zrealizowany na zlecenie spółki Izery z Lubomierza.
16 05 2017

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”.
12 05 2017

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.
W dniu 11.04.2017r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Radostowie Średnim odbyła się uroczystość przedszkolna z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy z udziałem wielu wspaniałych gości.
14 04 2017

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Uprzejmie informujemy, że Projekt pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”, zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
10 04 2017

Kolejne prace nad Cisem Henrykowskim
W 2017 roku kontynuowana jest przez Gminę Lubań akcja „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”, która ma na celu podjęcie działań ratujących cisa z Henrykowa Lubańskiego i zahamowania procesu degradacji drzewa, uznanego za najstarsze w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej.

10 04 2017

Nowe oświetlenie
Gmina Lubań, jest jedną z tych gmin, która jest pozbawiona kompletnego oświetlenia drogowego. Jest to dość istotny problem nie tylko dla mieszkańców, ale dla wszystkich użytkowników dróg, niezależnie czy poruszają się pieszo, czy jeżdżą samochodem. Aby zaspokoić potrzeby społeczne oraz poprawić warunki ruchu drogowego i pieszego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Lubań w 2017 roku planuje wykonać około 12,5 km oświetlenia ulicznego.

10 04 2017

Zakończono ważne inwestycje drogowe
Gmina Lubań otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, z końcem 2016 roku udało się zrealizować kolejne drogowe inwestycje.
05 01 2017

Połowa kadencji samorządu za nami
Jesteśmy na półmetku obecnej kadencji samorządu Gminy Lubań - to dobry moment na dokonanie cząstkowej oceny dwuletnich działań lokalnej władzy, jest to też okazja do podsumowania najważniejszych projektów i działań, jakimi zajmowała się w połowie mijającej kadencji.
05 01 2017

Nowe miejsce spotkań
Zakończono prace przy budowie wiaty drewnianej, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców trzech sołectw – Radostowa Średniego, Górnego i Dolnego.
07 11 2016

Nowy plac zabaw w Jałowcu
W trosce o najmłodszych mieszkańców gminy Lubań, zrealizowana została inwestycja budowy placu zabaw. Taki plac powstał w miejscowości Jałowiec. Aktualnie trwają ostatnie prace remontowe przy placu zabaw, ale już niedługo dzieci będą mogły w pełni korzystać z nowych z wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych m.in. huśtawki, bujaka sprężynowego czy karuzeli tarczowej.
07 11 2016

Rodzina 500+
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, czyli program „Rodzina 500 plus”. W Gminie Lubaniu rozdysponowaniem środków zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

07 11 2016

Trwają prace nad wiekowym cisem
W miesiącu październiku 2016 r., po wyłonieniu Wykonawcy prac przy pomniku przyrody, podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Projektu: „Ratujemy cisa w Henrykowie Lubańskim- pielęgnacja i leczenie”.
03 11 2016

Co wykonano…
Od września do połowy października na terenie Gminy Lubań, wykonane zostały prace porządkowanie. Praktycznie w każdej z miejscowości gminy Lubań wykonano pracę polepszające warunki życia mieszkańców w każdej dziedzinie bieżącej działalności gminy.

27 10 2016

Nowo zakupione nagłośnienie
W kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach zakupiono nowe nagłośnienie zewnętrzne i wewnętrzne. Kupnem i montażem zajęli się pracownicy gminy Lubań.
27 10 2016

Będzie nowa droga dla rolników
Zarząd Wojewódz¬twa Dolnośląskiego po raz kolejny roz¬dysponował środki dla samorządów na przebudowę dróg dojaz¬dowych do grun¬tów rol¬nych. Dotacja objęła także gminę Lubań, która otrzyma pomoc finansową w kwocie 235 200,00 zł.
11 10 2016

Kolejna promesa na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu
W wyniku starań podjętych przez władze samorządowe, Gmina Lubań ponownie w tym roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2016 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Uniegoszcz.
11 10 2016

70-lecie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach, serdecznie zapraszają na obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Uroczystość odbędzie się 25.11.2016r
10 10 2016

Zmiana konta bankowego
Niniejszym informujemy, że z dniem 30.09.2016 r. bankową obsługę budżetu Gminy Lubań oraz wszystkich jednostek organizacyjnych prowadzi PKO BP
30 09 2016

Droga w Kościelniku Dolnym już przebudowana
Zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościelniki Dolne w ramach zadania „KOŚCIELNIKI DOLNE droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W dniu 7 września 2016 roku odbył się komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
15 09 2016

Dożynki gminne 2016
Dożynki to jedno z najważniejszych świąt na polskiej wsi, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W tym roku to tradycyjne Święto Plonów Gmina Lubań obchodziła 3 września, w miejscowości Kościelniki Dolne. Zgromadziło ono wielu rolników, mieszkańców oraz gości. Trudu organizacji tegorocznego święta, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, podjęli się mieszkańcy trzech sołectw: Jałowca, Kościelnika i Kościelników Dolnych.
15 09 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekaże pieniądze na ratowanie cisa
Ratujemy cisa w Henrykowie Lubańskim- pielęgnacja i leczenie” to tytuł Projektu, na który pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach priorytetu 4.1.: Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych.
02 09 2016

Rozpoczęto kolejną przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
W bieżącym roku kontynuowana jest przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowych w miesiącu lipcu podpisano umowę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelniku Dolny.

04 08 2016

Coraz mniej azbestu
Gmina Lubań w tym roku kontynuowała akcję usuwania azbestu z terenu gminy Lubań zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Łącznie z 30 nieruchomości odebrano 115 ton eternitu i przetransportowano na składowisko w celu jego utylizacji.
04 08 2016

Biba u Shreka
W tym roku, po raz pierwszy, w Radostowie zorganizowano zabawę integracyjną mieszkańców pod nazwą „Zabawa u Shreka na bagnach”. Może jeszcze mało kto wie, ale Radostów jest wioską tematyczną – wioską radości. To z inicjatywy mieszkańców powstał pomysł „wioski radości”. Nieustannie mieszkańcy powiększają ofertę. Stworzono miejsca przystankowe dla turystów z rysunkami z postaci z bajek, rozwieszono dowcipy, itp. Jedną z nich jest również zabawa u Shreka. Docelowo będzie to już coroczne spotkanie mieszkańców oraz wszystkich przybyłych gości.
04 08 2016

Budowa nowych miejsc rekreacji w Radostowie Średnim i Jałowcu
Dnia 15 lipca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Olszynie, podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. W uroczystości udział wzięła Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Paweł Czyszczoń.
25 07 2016

U Pana Boga w Henrykowie
9 i 10 lipca 2016 r., już po raz jedenasty w Gminie Lubań świętowaliśmy Ogólnopolskie Imieniny Henryka , Henryki i Henrykowa, będące jedną z największych okolicznych imprez plenerowych. To dwudniowe święto, podczas którego króluje muzyka rozrywkowa, ma już swoje rzesze fanów. Imieniny Henrykowa to przede wszystkim dobra zabawa i świetna atmosfera. W trakcie tegorocznego dwudniowego święta na henrykowskiej scenie pojawiły się dzieci z grupy wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zespół Yagooar, Peace of Mind, grecki zespół Mythos, Grzegorz Wilk, zespół MIG oraz Czadoman. Całość została zwieńczona bajecznym pokazem sztucznych ogni. Henryków oprócz scenicznych popisów miał też szereg innych atrakcji, z których chętnie korzystali najmłodsi uczestnicy imprezy.
25 07 2016

Nowa kaplica cmentarna
Gmina Lubań zakończyła kolejną inwestycję – mieszkańcy mają do dyspozycji nową kaplice cmentarną w miejscowości Pisarzowice. Nowy obiekt będzie służył naszej społeczności przez lata.
18 07 2016

Nowa szatnia w Radostowie Średnim
Piłkarze z LZS Radostów mogą już korzystać z nowej szatni, która została wybudowana przy tamtejszym obiekcie sportowym w Radostowie Średnim. Dnia 24 czerwca 2016 roku odbył się końcowy odbiór zadania inwestycyjnego przez przedstawicieli gminy.
04 07 2016

Tak szybko przemija czas….
To już siedem lat odkąd nie jesteśmy bezimienni. Te słowa przywitały wszystkich zgromadzonych na uroczystości z okazji nadania imienia Noblistów Polskich Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.
22 06 2016

Podziękowanie
W związku z otrzymaniem absolutorium od wszystkich radnych obecnych na Sesji Absolutoryjnej w dniu 10.06.2016 r., jako wójt serdecznie dziękuje za zaufanie i pozytywną ocenę mojej pracy. Nie rozpatruję tego w kategorii sukcesu lecz spełnienia powierzonych mi zadań. Nie ukrywam, że sprawia dużo radości i satysfakcji fakt, że udało się zrealizować zadania zawarte w budżecie Gminy Lubań na rok 2015.
15 06 2016

Turniej Miast i Gmin
Kolejny raz Gmina Lubań przystąpiła do VIII Europejskiego Tygodnia Sportu - XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin, czyli ogólnopolskiej rywalizacji której głównym celem jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego trybu życia. Dzięki Państwa wsparciu, udało się w zeszłym roku pozyskać kwotę 3 tys. zł na sprzęt sportowy.
15 06 2016

Dzień Chłopa
W niedzielę 15 maja br. na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim, odbyło się Święto Ludowe – „Dzień Chłopa”. Impreza obfitowała w liczne atrakcje, organizatorzy zadbali, aby nikt z obecnych się nie nudził.
20 05 2016

Przebudowa dróg dla rolników
Pod koniec 2015 roku Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze.
20 05 2016

Dofinansowanie na odbudowe infrastruktury drogowej
Gmina Lubań otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2016 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Jałowiec.
20 05 2016

Mistrzostwo nasze!!
Dnia 21.04.2016 r. uczniowie szkoły gimnazjalnej z Pisarzowic brali udział w Finale Dolnośląskim Indywidualnych Biegów Przełajowych LZS w Kotli koło Głogowa.
22 04 2016

Oficjalne otwarcie boiska lekkoatletycznego w Pisarzowicach
W piątek 15 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowego boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Publicznym i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pisarzowicach. Jest to jedno z pierwszych takich boisk w naszym powiecie wybudowane w ramach unikatowego w kraju programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W uroczystości udział wzięli reprezentanci lokalnych i regionalnych władz i instytucji.
22 04 2016

RUGBY TAG SILESIA 2016
Nowy sezon to nowe wyzwania dla młodych rugbistów z Radogoszczy. Inauguracja tegorocznego sezonu miała miejsce 7 kwietnia podczas I Turnieju o Mistrzostwo Wrocławia - Silesia 2016. Organizator imprezy - KS Rugby Wrocław przyciągnął na boisko około setkę młodych adeptów rugby w dwóch grupach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych.
12 04 2016

Świetlica środowiska wyremontowana
Zakończył się remont świetlicy środowiskowej w Mściszowie. Obiekt przeszedł gruntowny remont. Prace polegały na wyremontowaniu pomieszczenia, w tym wykonaniu ścian i malowaniu oraz zakupu nowych zabawek, mebli i urządzeń dla dzieci. Wszystkie prace związane z remontem obiektu, zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników gminy ze środków własnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.
11 04 2016

Wiosenne porządki w Gminie Lubań
Od miesiąca marca na terenie Gminy Lubań, wykonywane są prace porządkowanie i naprawa dróg szutrowych, należących do własności gminy. Prace dotyczą łatania dróg po sezonie zimowym – inwestycja ta ma na celu poprawę jakości dróg w naszej gminie jak i zapobieganie znacznemu ich pogarszaniu. Na ten cel przeznaczono kwotę 58 tysięcy złotych, za którą zakupiono 2 tysiące ton kamienia bazaltowego.
11 04 2016

Plany na kolejne lata
Co roku realizowane są liczne zadania i przedsięwzięcia, które są kontynuacją zamierzonej perspektywy rozwoju gminy. W przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego, w 2016 roku do 2018 roku zaplanowano do realizacji wiele istotnych inwestycji na terenie Gminy Lubań m.in.:
23 03 2016

Usuwanie azbestu w Gminie Lubań
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań zakwalifikowała się do dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2016” w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
23 03 2016

Środki zewnętrzene pozyskane w 2015 roku
Rok 2015 to kolejny rok inwestycji, który poświęcony został na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę i remont dróg, mostów oraz terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, władze gminy realizowały w 2015 roku następujące zadania z udziałem zewnętrznych środków finansowych takich jak fundusze unijne, budżet województwa lub budżet państwa.
23 03 2016

Zebrania wiejskie w gminie Lubań
W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy w tym roku cykl zebrań wiejskich z udziałem mieszkańców Gminy Lubań. Przez dwa tygodnie władze gminy odwiedziły poszczególne sołectwa, podczas których omawiane zostały bieżące sprawy Gminy i poszczególnych sołectw. W spotkaniu udział wzięli : Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń i Zastępca Wójta Gminy Lubań – Aneta Usyk. W zebraniach przewodniczyli również Sołtysi poszczególnych sołectw.

16 03 2016

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO !!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zajęć ruchowych - dzieci, młodzież i dorosłych oraz osoby niepełnosprawne do udziału w zajęciach na nowo powstałym boisku lekkoatletycznym w Pisarzowicach, wybudowanym dzięki funduszom Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
07 03 2016

Darmowe przedszkola w Gminie Lubań
Pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubań będzie bezpłatny. Zgodnie z decyzję podjętą przez radnych na ostatniej sesji, ustala się 100 % zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będącymi mieszkańcami gminy Lubań. Uchwała przeszła jednogłośnie. Rodzice będą płacić jedynie za wyżywienie.
02 03 2016

Dlaczego LPWiK wypowiada umowy na wywóz nieczystości płynnych?
W ostatnim okresie czasu Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozesłało do mieszkańców z terenu Gminy Lubań pisma informujące o rozwiązaniu umów na usługi w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych oraz transportu i zrzutu nieczystości do stacji zlewczej, oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Lubań.
25 01 2016

„Zaniedbanie” Uniegoszczy
Mieszkańcy części Uniegoszczy wystąpili do Burmistrza Lubania o przyłączenie ich do miasta uzasadniając to zaniedbaniem ich miejscowości przez Wójta Gminy Lubań. Nierealizowaniem od kilku lat zadań inwestycyjnych na terenie Uniegoszczy. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są mieszkańcy ulicy Jałowcowej oczekujący od lat na wodociąg, drogę asfaltowa oraz oświetlenie drogowe.

Nie wiadomo skąd to odczucie mieszkańców Uniegoszcz o ich zaniedbaniu lub odmiennym traktowaniu. W latach 2011 – 2015 zrealizowano na terenie sołectwa kilkanaście następujących inwestycji o wartości ponad 1.300.000 złotych.
25 01 2016

Wyjazd do Drezna
Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Gimnazjum Publicznym im. A. Fredry w Pisarzowicach spotkało szczególne wyróżnienie. Oddział Okręgowy TPD w Jeleniej Górze uznał, że w tej szkole działalność charytatywna skierowana do dzieci i inne przedsięwzięcia są prowadzone najaktywniej w całym regionie. Nagrodą dla uczniów był wyjazd do Drezna i udział w międzynarodowym projekcie pt. „ Faires Weihnachten- Sprawiedliwe Boże Narodzenie”. Wybrani zostali najaktywniejsi członkowie naszego koła TPD.
11 12 2015

Bieżąca działalność gminy
Gmina Lubań dość intensywnie przystępuje do zaplanowanych zadań i dodatkowych robót, co umożliwia skutecznie przeprowadzać wiele potrzebnych i niezbędnych przedsięwzięć dla gminy. Praktycznie w każdej z miejscowości gminy Lubań w ostatnim miesiącu wykonano pracę polepszające warunki życia mieszkańców w każdej dziedzinie bieżącej działalności urzędu.
10 12 2015

Gmina Lubań inwestuje w uzdolnioną młodzież
W poniedziałek 2 listopada 2015 r. odbyło się oficjalne odebranie nowego obiektu lekkoatletycznego w Pisarzowicach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum. Jest to jedno z pierwszych takich boisk w naszym powiecie wybudowane w ramach unikatowego w kraju programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
10 12 2015

Rugby TAG
Dnia 26 listopada 2015 roku w hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu przeprowadzono Turniej Półfinałowy Gimnazjalnej i Szkolnej Ligi w Rugby TAG. Do rozgrywek zgłoszono 22 zespoły w trzech grupach wiekowych. Najlepsze drużyny z każdej kategorii reprezentować będą województwo dolnośląskie w ogólnopolskich finałach w Poznaniu i Łodzi.
09 12 2015

Sukcesy uczniów z Pisarzowic
18 listopada 2015 r. w siedzibie RCCE w Lubaniu odbyło sie uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o bioregionie pt. „Doliną rzeki Kwisy – wody”.
09 12 2015

Przekazanie nowego wozu dla OSP Pisarzowice
W poniedziałek 9 listopada 2015 r. odbyło się oficjalne odebranie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 2,5/16, z napędem 4x4 marki Mercedes Benz Atego, ze zbiornikiem na środek gaśniczy, przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w tym do ograniczenia strefy skażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach.
18 11 2015

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Lubań
11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Tego też dnia w Gminie Lubań świętowano 97-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
18 11 2015

Zrealizowana promesa na likwidację skutków klęsk żywiołowych
W roku bieżącym Gmina Lubań ponownie otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2015 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Uniegoszcz i Jałowiec.
18 11 2015

Kolejne siłownie pod chmurką czekają !!!
Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach stała się nieodzownym elementem dnia codziennego. Jednak dzisiejsza rzeczywistość ma swoje prawa. Na co dzień trzeba walczyć o chwilę na rekreację i aktywność fizyczną, która jest niezbędna dla naszego zdrowia. Aby nasi mieszkańcy mieli możliwość choć na chwalę poczuć sportowego ducha na terenie Gminy Lubań montowane są urządzenia tworzące siłownie zewnętrzne, które cieszą się coraz większą popularnością. Nic dziwnego - ćwiczenia na tych urządzeniach są łatwe, a dodatkową korzyścią jest przebywanie na świeżym powietrzu.
26 10 2015

Aktywne popołudnia na Orliku w Pisarzowicach
W sobotę 17 października w Pisarzowicach odbyło się II Lokalne Spotkanie Edukacyjne realizowane przez Animatorkę sportu Emilię Łamasz w ramach projektu Akademia Animatora. Gościem specjalnym spotkania był Marcin Prus, czterokrotny mistrz Polski z Mostostalem Azoty Kędzierzyn-Koźle, wielokrotny reprezentant kraju w siatkówce, w tym dwukrotny mistrz Europy juniorów, a obecnie ambasador Akademii Piłki Siatkowej.
26 10 2015

Dzień Edukacji Narodowej w Radostowie
„Nie trzeba być bogatym, aby dać drugiemu coś cennego” - pod takim hasłem Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowie Średnim świętował Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten jest świętem nie tylko nauczycieli, ale wszystkich osób związanych z edukacją, dlatego w Gminnej Bibliotece w Radostowie Średnim zebrali się nie tylko pedagodzy i pracownicy administracji ale również, przyjaciele szkoły, rodzice i oczywiście uczniowie i przedszkolaki.
26 10 2015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Henrykowie Lubańskim
Zakończyła się rozbudowa oświetlenia drogowego w Henrykowie Lubańskim przy drodze powiatowej. Przedsięwzięcie obejmowało wymianę instalacji opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe uliczne typu LED w ilości 24 sztuk w ramach zadania oraz uzupełnienie opraw zdemontowanych w ciągu istniejącego oświetlenia.
15 10 2015

Ruszyła budowa szatni w Radostowie Średnim
Od nowego sezonu piłkarskiego zawodnicy klubu LZS Radostów będą mogli korzystać z nowej szatni, która zostanie wybudowana przy tamtejszym obiekcie sportowym w Radostowie Średnim.
15 10 2015

Narodowe Czytanie „Lalki” w Gimnazjum w Pisarzowicach
30 września 2015 roku upłynął pod znakiem literatury w Gimnazjum w Pisarzowicach. W ramach corocznych akcji publicznego czytania zorganizowano spotkanie uczniów i zaproszonych gości, którzy mieli okazję w miłej atmosferze zapoznać się z fragmentami utworu Bolesława Prusa pt. „ Lalka”.
15 10 2015

Działania proekologiczne na terenie Gminy Lubań
Skanalizowanie terenu gminy Lubań jest inwestycją bardzo kosztowną w budowie i eksploatacji, dlatego mając na uwadze obowiązek realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w tym dbanie o stan środowiska naturalnego oraz o czystość wód gruntowych gmina Lubań zaplanowała coroczne dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.
30 09 2015

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi!
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi!

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię.

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.
28 09 2015

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lubańskiego
W dniu 12 września 2015 r. na boisku w Pisarzowicach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lubańskiego, których gospodarzem była Gmina Lubań przy współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego OSP RP oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. W zawodach udział wzięło 17 drużyn z czego 3 to młodzieżowe drużyny pożarnicze z Radostawia, Pobiednej oraz Siekierczyna.
17 09 2015

Szkoła w Radogoszczy po raz kolejny doceniona przez Zielony Rower!
Edukacyjno-leśna impreza, jaką jest Zielony Rower, po raz trzeci zawitała do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy. W czwartek, 10 września, do wspomnianej placówki przyjechało na rowerach dwoje edukatorów, na co dzień pracujących w Nadleśnictwie Drewnica (woj. Mazowieckie) - Zuzanna Luks i Marcin Smoleński. Ich zadanie polegało na podzieleniu się z młodzieżą, obrazem lasu widzianym przez ludzi, którzy są z nim związani zawodowo.
17 09 2015

Azbest z terenu Gminy Lubań usunięty
W dniu 15 września zakończyła się akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy -w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2015 r. Gmina Lubań realizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.
17 09 2015

Zielony Rower w Pisarzowicach
I znowu nadszedł czas na „Zielony Rower” czyli cykliczne zajęcia z edukacji leśnej organizowane przez Nadleśnictwo Świeradów Zdrój. Gimnazjum Publiczne im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach już 6 raz bierze udział w tych warsztatach.
17 09 2015

PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ GMINY LUBAŃ 2015
Po raz kolejny ogłoszono wyniki konkursu pn. „Piękna i aktywna wieś w Gminie Lubań” zainicjowanego przez Wójta Gminy Lubań. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpiło na tegorocznych Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Henrykowie. Nagrodzonych zostało 6 najbardziej zadbanych i aktywnych wsi, które otrzymały nagrody finansowe do przeznaczenia na cele publiczne- w budżecie Gminy Lubań. Tytuł najpiękniejszej wsi w Gminie Lubań za rok 2015 otrzymał Radostów.
17 09 2015

Dożynki Powiatowo-Gminne Henryków 2015
Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc wysiłku i całorocznej pracy na roli, są oddaniem szacunku trudowi rolników i życzeniem im przede wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy.W bieżącym roku gospodarzami Powiatowo-Gminnego Święta Plonów było sołectwo Henryków. W organizację dożynek oprócz gospodarzy włączyło się również Starostwo Powiatowe, Gmina Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
03 09 2015

Dodatkowe fundusze na usuwanie klęsk żywiołowych
W roku bieżącym Gmina Lubań ponownie otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich.
01 09 2015

RATUJMY CISA Z HENRYKOWA LUBAŃSKIEGO
Na terenie Gminy Lubań w miejscowości Henryków Lubański rośnie Cis pospolity uznany za najstarsze drzewo w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. Cis, którego wiek szacuje się na blisko 1300 lat, ze względu na unikatową wartość przyrodniczą wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod nr 395 i jest pod ścisła ochroną. Lokalizacja Henrykowa Lubańskiego na szlaku św. Jakuba przyciąga wielu turystów. Dodatkowym atutem w rozwoju ruchu turystycznego jest bez wątpienia cis, który jest chętnie odwiedzany przede wszystkim przez dzieci i młodzież szkolną - w ramach organizowanych wędrówek pieszych czy też rowerowych.
01 09 2015

Kolejna promesa na likwidację skutków klęsk żywiołowych zrealizowana
W dniu 28 sierpnia br. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. „Odbudowa drogi dz nr 115 w miejscowości Radostów Dolny z mostem w ciągu drogi km 0+000-0+400 [Intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r. ]”, uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów i powodzi.
01 09 2015

Arkusz pomysłu projektu
Szanowni mieszkańcy obszaru Partnerstwa Izerskiego. W związku z budowaniem nowej strategii regionu na lata 2014 – 2020, zwracamy się o współtworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego.

Macie Państwo pomysł? Złóżcie projekt do LGD Partnerstwo Izerskie, w razie pytań służymy pomocą.

W pomysłach można przedstawić, co Pan/Pani chce w przyszłości zrealizować z dofinansowania unijnego zarówno jako osoba fizyczna, przedsiębiorca, reprezentant organizacji pozarządowych (dotyczy działań z Mikroprzedsiębiorstw, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej czy też projektów grantowych).
31 08 2015

Spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie Zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020
31 08 2015

Będą kolejne place fitness
W dniu 16 lipca 2015 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku. Pomoc finansowa została przyznana 77 Gminom, wśród których znalazła się Gmina Lubań.
03 08 2015

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
291 242,00 tys. złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zostało wykorzystanych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi dz. nr 191, 193 w miejscowości Nawojów Łużycki km 0+000-0+800; 0+000-0+265 [ intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r. ]”. Środki otrzymane z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozwoliły na zakończenie i odbiór prac na łącznym odcinku drogi 1065 km w dniu 16 lipca 2015 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 368 020,38 zł.
03 08 2015

XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2015 r.
W dniach 26 maja - 1 czerwca, każdy mieszkaniec mógł wziąć udział w zajęciach ruchowych, które odbywały się na terenie Gminy Lubań. W tym roku Gmina uczestniczyła w XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015 r. w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Głównym celem projektu jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców danego obszaru administracyjnego.
03 08 2015

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy LEADER, RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalną), niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia.
30 07 2015

X Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa już za nami !
X Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa już za nami! Ogólnopolskie święto przez dziesięć lat ewaluowało w atrakcjach i estradowych występach. Mało kto dziś pamięta, że pierwsze Imieniny odbyły się na skromnej scenie, a uczestniczyli w nich mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości Gminny Lubań. Dziś, dzięki tej imprezie, nasza miejscowość znana jest niemal w całej Polsce. Henryków oprócz swego święta ma jeszcze jedną dumę – cisa, najstarsze drzewo w Polsce. To wiekowe drzewo odgrywa znaczącą rolę także w trakcie naszego święta, bowiem zasłużeni Henrykowie podczas uroczystości sadzą młode cisy, które tworzą aleję cisową.
20 07 2015

Gmina przyjazna środowisku
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.
20 07 2015

Zakończono zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II"
Gmina Lubań zrealizowała zadanie pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II”. Projekt powstał w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
07 07 2015

„BARWOLANDIA” - II PIKNIK RODZINNY W RADOSTOWIE
Czy można żyć w świecie, gdzie wszystko jest w jednym kolorze? Czy monochromatyczny świat może być ciekawy i porywający? Na to pytanie znają już odpowiedź dzieci, rodzice i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim.
06 07 2015

Kolejne zwycięstwo piłkarek z Pisarzowic
20 czerwca br. na boisku Orlik w Nowej Karczmie rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Siekierczyn. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów, wśród, których znalazł się zespół z Pisarzowic.
01 07 2015

Remont dróg dla rolników
Gmina Lubań zakończyła kolejną drogową inwestycję – już od 27 maja 2015 roku, rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim i Nawojowie Śląskim.

01 07 2015

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubań
W miesiącu marcu i kwietniu 2015 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w roku 2015". Po weryfikacji złożonych projektów, komisja powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 21 maja 2015 r, wyłoniła listę gmin rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowanego w ramach ww. konkursu. Wśród gmin, które otrzymały dotację na realizację projektu z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, znalazła się Gmina Lubań.
22 06 2015

Konkurs „Przyjazna wieś”
W dniu 20 maja 2015 roku Sekretariat Regionalnej Sieci Obszarów Wiejskich ogłosił Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Konkurs przeprowadzono w 2 kategoriach – Infrastruktura techniczna oraz Infrastruktura społeczna.
19 06 2015

Gimnazjada 2014/2015.
Dnia 12 czerwca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu odbyło się podsumowanie zmagań w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół - w kategorii Dziewcząt - Gimnazjada 2014/2015.
19 06 2015

Krzyż Zasług dla sołtysów z Gminy Lubań
W związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 r. odbyła się ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dolnośląskim samorządowcom, szefom jednostek samorządu terytorialnego, prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom, radnym i sołtysom. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.
01 06 2015

WICEMISTRZYNIE STREFY JELENIOGÓRSKIEJ
11 maja br. w Kamiennej Górze odbył się finał strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych. W rozgrywkach wzięły udział drużyny reprezentujące powiat lubański, bolesławiecki, jeleniogórski, lwówecki, zgorzelecki i kamiennogórski.
13 05 2015

GIMNAZJADA LEKKOATLETYCZNA
7 maja 2015 r. na stadionie w Zgorzelcu odbyła się Gimnazjada Lekkoatletyczna. Do zmagań w konkurencjach biegowych i technicznych stanęło wielu młodych lekkoatletów reprezentujących szkoły gimnazjalne z powiatu lubańskiego i ze zgorzeleckiego.
13 05 2015

Turniej Orlików w Radostowie
W niedzielne przedpołudnie 10 maja na boisku sportowym w Radostowie rozegrany został turniej Orlików z udziałem sześciu drużyn. Gospodarz turnieju - LZS Radostów gościł ponad 60 młodych futbolistów z LZS Kościelnik, LZS Pisarzowice, Łużyce Lubań, Olszy Olszyna oraz Szkółki Piłkarskiej Olszyna.
12 05 2015

Jest dofinansowanie na boisko lekkoatletyczne w Pisarzowicach
5 maja br. w Sali Prasowej Stadionu Wrocław 2012, odbyło się przyznanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017, przyznanych na dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum Publicznym i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pisarzowicach. Promesę przydzieloną dla Gminy Lubań odebrał wójt Zbigniew Hercuń.
07 05 2015

Przedsiębiorcze gospodynie zmieniają wieś
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" ogłosiła konkurs na przyrodnicze inicjatywy na rzecz małej retencji dla społeczności lokalnych pod hasłem „NAJCIEKAWSZY PROJEKT NASADZEŃ SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI WYKONANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ. W konkursie na „Najciekawszy projekt ekologicznego zagospodarowania oczka wodnego, stawu, glinianki, mokradła przez społeczność lokalną”, wśród laureatów znalazła się wieś NAWOJÓW ŁUŻYCKI.

29 04 2015

Spotkanie z bajką i gliną
Bajka i glina, czy to do siebie pasuje? Odpowiedzi na to pytanie szukały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy. Pomagały im w tym przedsięwzięciu pisarka i właścicielka pracowni ceramicznej.
27 04 2015

Sesja Młodych Ekologów Powiatu Lubańskiego
Światło elektryczne… Bez niego nikt z nas nie wyobraża sobie już dzisiaj funkcjonowania. Dlatego też, tym jakże ważnym dla człowieka współczesnego tematem, zajęli się młodzi ekolodzy z naszego regionu.
27 04 2015

Niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych
Podczas marcowej sesji, Rada Gminy Lubań przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. W uchwale zostały ustalone nowe - niższe stawki opłat dla wszystkich gospodarstw domowych, w których odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
22 04 2015

UROCZYSTA INAUGURACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „SPOTKANIE Z BAJKĄ W PRZEDSZKOLU” W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W RADOSTOWIE ŚREDNIM
W przedszkolu trudno sobie wyobrazić codzienną pracę bez oddziaływania literatury dziecięcej. Baśnie i legendy są źródłem i jednocześnie inspiracją do ciekawej organizacji zajęć dydaktycznych, stanowią podłoże do powstawania ciekawych prac plastycznych, zabaw twórczych i odgrywania scenek teatralnych. Program edukacyjny „Spotkanie z bajką w przedszkolu” polega na zapraszaniu do przedszkola osób z zewnątrz, aby w miłej i przyjaznej atmosferze czytały dzieciom bajki.
20 04 2015

Sukces gimnazjalistów!
Przez cały miesiąc marzec w bibliotece szkolnej Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach młodzi ekolodzy intensywnie przygotowywali się do konkursu wiedzy ochrony środowiska "Czy znasz dobre rady na odpady?". Konkurs odbył się 28.03.2015 r. w lubańskim Trecie. W kategorii Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne drużyna reprezentująca naszą szkołę zdobyła pierwsze miejsce.
14 04 2015

PODWÓRKO NIVEA 2015
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pisarzowicach przystąpiła do konkursu ,,Podwórko NIVEA”, w ramach którego zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstaną podwórka fundowane przez NIVEA.
31 03 2015

Nowa sala konferencyjna
Zakończyła się modernizacja sali narad w budynku Urzędu Gminy Lubań. Podczas ostatniej sesji radni i zaproszeni goście mogli podziwiać odremontowany obiekt i z zadowoleniem komentować zmiany.
30 03 2015

„Konkurs - Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”
Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Gmina Lubań zakwalifikowała się do konkursu „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem”. Nagrodą w konkursie jest 20 000,00 złotych do wykorzystania na rewitalizację zwycięskiej lokalizacji.
27 03 2015

Świątecznie i twórczo w bibliotece szkolnej
Dnia 19 marca 2015 r. w bibliotece szkolnej Gimnazjum Publicznego im. A. Fredry w Pisarzowicach odbyły się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez członków Akademii Seniora przy Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu.
25 03 2015

Dzień otwarty w gimnazjum
Dnia 4 marca 2015 r. w Gimnazjum Publicznym im. A. Fredry w Pisarzowicach odbył się Dzień Otwarty Szkoły.
25 03 2015

Oddolność mieszkańców
Gmina Lubań po raz pierwszy w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębni fundusz sołecki. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji radni gminy. Przed podjęciem, tak istotnej dla mieszkańców decyzji poprzedzono konsultacjami z sołtysami. Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się za wdrożeniem w gminie funduszu sołeckiego.
12 03 2015

Pomysłowość odnowicieli
Gmina Lubań uczestniczy od roku 2009 Regionalnej Odnowie Wsi Województwa Dolnośląskiego. Do dnia 5 marca bieżącego roku w programie chęć uczestnictwa zadeklarowało 11 sołectw na 12 z terenu gminy. Ostatnim sołectwem, które właśnie 5 marca podczas zebrania wiejskiego podjęło decyzję o przystąpieniu do regionalnej odnowy wsi jest Sołectwo Radogoszcz.
12 03 2015

Dzień Sołtysa
Wszystkim Sołtysom, a także wspierającym ich Radom Sołeckim z okazji ich Święta, życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z pełnionej funkcji, szacunku i uznania mieszkańców, dobrych pomysłów, sukcesów w ich realizacji oraz zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków opiekuna i gospodarza wsi.

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań
Teresa Trefler
11 03 2015


Kompleks lekkoatletyczny w Pisarzowicach na miarę XXI wieku
Aktywność fizyczna i rekreacja są w dzisiejszych czasach niezwykle istotnym elementem kształtowania zdrowego stylu życia. Zapewnienie zaplecza sportowego, gdzie będzie można spędzać czas aktywnie, ułatwi promowanie aktywności fizycznej. Ta idea stała się impulsem do decyzji o wybudowaniu obiektu lekkoatletycznego w Pisarzowicach, przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym i przy Gimnazjum Publicznym.

02 03 2015

Sołtysi obradują
26 lutego br. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się koleje spotkanie sołtysów, zorganizowane przez Wójta Gminy Lubań. Na zebraniu poruszano wiele tematów bieżących, związanych z funkcjonowaniem samorządności wiejskiej. Tematem przewodnim spotkania, był fundusz sołecki.
02 03 2015

Ekologiczny Pokaz Mody
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Radostowie to wesołe dzieciaki interesujące się nie tylko zabawą ale też modą. Wiele z nich chciałoby zabłysnąć w świecie mody i spełniać najskrytsze marzenia. W naszym przedszkolu dziecięce marzenia ujrzały światło dzienne! Każdy przedszkolak pod opieką wychowawczyni Pani Żanety Krupskiej mógł choć na chwile stać się projektantem mody i przygotować własną kreację.
02 03 2015

Kolejny projekt na który pozyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 r.
"Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
23 02 2015

Roczni Seniorzy
17 lutego 2014 roku grupa zapaleńców pod przewodnictwem Sołtysa Bernarda Smusz w wieku 50+ mieszkających w Radostowie zaprosiła wszystkich seniorów z wioski na spotkanie w świetlicy wiejskiej. Z zaproszenia skorzystała grupa ponad dwudziestoosobowa. Od tej daty rozpoczął swoją działalność Klub Seniora.
20 02 2015

W karnawale mamy bale
Dnia 11 lutego w Samorządowym Przedszkolu w Pisarzowicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W tym dniu dzieci przybyły do przedszkola jak zwykle i nic nie zapowiadałoby zmian, gdyby nie ich stroje, które były niezwykłe.Do przedszkola przybyli królowie, księżniczki, wróżki, elfy, strażacy, smoki, motyle i wiele, wiele innych baśniowych postaci
17 02 2015

Uroczyste Rozdanie Promes
Gmina Lubań w miesiącu grudniu 2014r. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu.

W związku z powyższym 11 lutego br., w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem wręczyli promesy powodziowe przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.
12 02 2015

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
9 lutego br. w Gimnazjum w Pisarzowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt.
12 02 2015

Inauguracyjne spotkanie sołtysów
Po raz pierwszy w tej kadencji, wszyscy nowo wybrani sołtysi uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Lubań. Z tej okazji pogratulowano wyboru na funkcję sołtysa oraz życzono owocnej pracy na rzecz swoich miejscowości i ich mieszkańców.
12 02 2015

Sołtysi Wybrani
W gminie Lubań zakończyły się już wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Od stycznia do lutego 2015r. podczas 12 spotkań mieszkańcy wybierali przedstawicieli swoich społeczności na najbliższe cztery lata.
11 02 2015

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, zakończyło prace nad mobilną aplikacją dot. Gór i Pogórza Izerskiego.
Góry i Pogórze Izerskie – oficjalna aplikacja, dzięki której będziesz na bieżąco ze wszystkimi interesującymi wydarzeniami.
11 02 2015

PSZOK dla miszkańcow gminy
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu informuje, że od dnia 2 lutego 2015 roku czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubań i Gminy Wiejskiej Lubań.
10 02 2015

Informacja Wójta Gminy Lubań n.t. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubań
Uprzejmie informuję, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.
21 01 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY LUBAŃ
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.
14 01 2015

Kolejny rok za nami
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem, czas na dokonanie podsumowania mijającego roku.
05 01 2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do opracowania dokumentu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej” którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.
31 12 2014

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM
Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym, w związku z dniami wolnymi przypadającymi w dni robocze zmianie ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Lubań. Przy określaniu modyfikowanych terminów przyjęto zasadę, że w przypadku odbioru przypadającego w dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień świąteczny termin wywozu odpadów przesuwa się każdorazowo o jeden dzień, a przypadku dwóch dni świąt obok siebie – termin przesuwa się o dwa dni.
Szczegółowy opis zmian zawiera poniższa tabela.
19 12 2014

Mamy jednego z najlepszych animatorów orlika w kraju
10 grudnia 2014 roku, w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczny program "Nasz Orlik". 22 animatorów orlików odebrało z rąk Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata i Moniki Chabior - prezesa Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka nagrody i dyplomy dla Animatorów Roku.
15 12 2014

WYBORY SOŁTYSÓW 2015
Informujemy, iż na terenie Gminy Lubań zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów w następujących terminach:

18.01.2015 r. – wybory Sołtysa Sołectwa Nawojów Śląski – od godz. 9,00 – 14,00
W świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim,
15 12 2014

Święty Mikołaj w Urzędzie Gminy Lubań
Dziś w drzwiach Urzędu Gminy Lubań stanęli niezwykli goście – Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Mimo, że odwiedzają i obdarowują głównie dzieci, to pojawił się również u nas w przeddzień Mikołajek.

05 12 2014

Nowa kładka dla mieszkańców Kościelika i Jałowca
Gmina Lubań we wrześniu br. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2013 roku. W związku z powyższym w sierpniu br. Gmina Lubań otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowościach Kościelnik - Jałowiec km 77 + 315 [ Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r. ]”.
05 12 2014

Przedsiębiorcze i pracowite – takie są kobiety w Gminie Lubań
Po raz kolejny Gmina Lubań skorzystała z pieniędzy unijnych. Tym razem realizacja projektu objęła aż w pięć miejscowości: Pisarzowice, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański i Kościelniki Dolne.
05 12 2014

Radni nowej kadencji zaczynają prace
27 listopada o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy w Lubań, wyłoniona w wyborach 16 listopada br. Zgodnie z przepisami, sesję poprowadziła najstarsza wiekiem radna p. Wierzbicka Agnieszka do czasu wyboru przewodniczącego rady, która witając wszystkich przybyłych przystąpiła do stwierdzenia prawomocności obrad i zaprezentowania zaplanowanego porządku obrad.
02 12 2014

„Pasowanie na Przedszkolaka” w Samorządowym Przedszkolu w Radostowie Średnim
Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” to już tradycja Samorządowego Przedszkola w Radostowie Średnim. Tegoroczne przyjęcie maluchów 3-4 latków oraz starszaków 5-6 latków do grona prawdziwych przedszkolaków miało bardzo uroczysty charakter.
02 12 2014

Patriotycznie dla Rodziców
Listopad, to miesiąc zadumy, czas pełen wspomnień o tych, którzy odeszli, o naszych bliskich i o przodkach, dlatego też uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Radogoszczy, pod kierunkiem pani Anety Pieniążek (nauczyciela j. polskiego) przygotowali uroczystość w dniu 20.11.2014 roku na świetlicy wiejskiej w Radogoszczy z okazji obchodów 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na którą zaproszono Rodziców.
02 12 2014

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
W wyniku powodzi i intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2013 roku, poważnie ucierpiała infrastruktura drogowa w Pisarzowicach a konstrukcja nawierzchni uległa uszkodzeniu, dlatego Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W związku z powyższym, uzyskaliśmy dotację na postawie promesy MAiC Nr DUSKŻ-I.864.513.2014 z dnia 17.02.2014 roku na zadanie pn.: „Odbudowa drogi dz. Nr 598, 591, 585/2 w miejscowości Pisarzowice km 0+000-0+370, 0+000-0+330, 0+000-0+170 (Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013r.).
24 11 2014

Nowe lampy już rozjaśniają okolice Pisarzowic
Oświetlenie drogowe to nierozłączny element poczucia bezpieczeństwa dla tych, którzy wieczorną porą korzystają z nich, ale również pomoc i komfort dla kierowcy jadącego po zmroku. Gmina Lubań jak co roku realizuje inwestycje w tym zakresie. W tegorocznym budżecie znalazły się zadania z zakresu budowy oświetlenia ulicznego.
24 11 2014

NUDA NIEZNANA DZIECOM Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RADOSTOWIE ŚREDNIM
Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Radostowie Średnim nie mają czasu na nudę. Pani Dyrektor w myśl zasady „dla każdego coś dobrego” wszechstronnie zadbała o swoich małych podopiecznych. Przedszkole oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci.
21 11 2014

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań
Szanowni Państwo !

Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych i oddali swój głos na moją kandydaturę. Otrzymując Państwa poparcie umożliwiliście mojej osobie pełnienie funkcji Wójta Gminy Lubań przez kolejną kadencję.
20 11 2014

Oświadczenie
W związku z powielaniem nieprawdziwych informacji o złożonym oświadczeniu lustracyjnym, poniżej zamieszczam wcześniej opublikowane oświadczenie.

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
13 11 2014

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań - Gmina przyjazna środowisku
W dokumentach strategicznych Gminy Lubań, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubań na lata 2005-2015, jako istotny problem wskazuje się zanieczyszczenie powietrza przez węglowe kotłownie domowe. Ponadto, przez Gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny łączący Jelenią Górę z przejściem granicznym w Zgorzelcu, co wpływa znacząco na natężenie ruchu i ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dlatego Gmina Lubań chcąc podjąć działania, które zredukowałyby ilość zużytej energii oraz przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza, zdecydowała o konieczności przygotowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań".
29 10 2014

Osiągnięcia sportowe uczniów z Pisarzowic
W Kompleksie Edukacyjnym zostały rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Powiatu dziewcząt w badmintonie szkół gimnazjalnych.
Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Zawody wygrały dziewczęta reprezentujące Gimnazjum w Pisarzowicach w składzie: Sandra Ciupak, Kornelia Kwiatkowska i Dominika Moczydlak. Na drugim miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 2 w Lubaniu natomiast na trzecim Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.
22 10 2014

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lubań
14 października 2014 roku w Urzędzie Gminy Lubań, zorganizowano uroczyste spotkanie dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Lubań , którzy na co dzień kształtują umysły młodych ludzi i dążą do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.
15 10 2014

Dzień Nauczyciela
Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pedagodzy,
Pracownicy Administracji i Obsługi ,Emeryci.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Dziękuję wszystkim Państwu za trud , wysiłek, pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszych szkół i przedszkoli.
13 10 2014

Udrożenie i remont na cieku wodnym Luciąża w Radostowie Dolnym
Gmina Lubań aktywnie podejmuje współprace z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki porozumieniu z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, w dniu 06.09.2012r odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą „Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Luciąża na długości 860 mb w miejscowości Radostów Górny.
10 10 2014

Dzień Otwarty w nowej bibliotece w Radostowie Średnim.
5 października, w godzinach 9.00-16.00 miało miejsce oficjalne otwarcie nowej biblioteki w Radostowie Średnim. Była to okazja do zwiedzenia budynku, zapoznania się z jej wnętrzem, pomieszczeniami i wyposażeniem - to także promocja biblioteki, jej planowanych działań, zajęć i przedsięwzięć.
09 10 2014

Laureaci konkursu „Piękna wieś dolnośląska” nagrodzeni !!!
4 października w Spytkowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Piękna wieś dolnośląska” – ta mała przygraniczna wieś w gminie Zgorzelec była gospodarzem w tegorocznej szóstej edycji konkursu oraz została uznana za najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska w 2014 roku.
09 10 2014

„Podpalenie auta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach”
Do podpalenia samochodu osobowego marki Fiat 126 doszło w sobotę (27.09.2014r.) koło godziny 17.30 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach. Na szczęście był to tylko piękny pokaz umiejętności gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej z Pisarzowic, który odbył się z okazji Festynu Rodzinnego „ Uśmiech Dziecka”.
09 10 2014

Wrzesień w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radogoszczy
Początek roku szkolnego to okres wzmożonej pracy po odpoczynku letnim. W natłoku obowiązków szkolnych, uczniowie znaleźli czas aby wziąć udział w dwóch akcjach edukacyjnych poświęconych ochronie lasów i jego otoczenia
09 10 2014

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach.
We wrześniu 2014 roku odbyła się trzecia edycja Narodowego Czytania, które rozpoczęła dwa lata temu lektura Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. W zeszłym roku podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, wybitnego komediopisarza i dobrego patrioty. W tym roku przedstawiano dzieła Henryka Sienkiewicza.
02 10 2014

Nowa brama w remizie OSP
Gmina Lubań w ramach zawarcia umowy z dnia 17.07.2014 roku zrealizowała kolejne zadanie, które dotyczyło wykonania remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie Lubańskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie Górnym.
30 09 2014

Kolejna drogowa inwestycja za nami !!!
Za kwotę 368 296,44 złotych powstała nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych w Nawojowie Łużyckim. W dniu 29.09.2014 roku poprzez komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, inwestycja ta służy już okolicznym mieszkańcom.
29 09 2014

Lubimy Zielony Rower
18 września 2014 roku po raz kolejny do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radostowie przyjechał Zielony Rower. W ramach dorocznej akcji odwiedził nas leśnik z Nadleśnictwa Kamienna Góra – Pan Mateusz Lompart.
25 09 2014

SPOTKANIE ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
Dnia 18 września 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Lubań odbyło się kolejne Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa", które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym subregionu.
25 09 2014

Posumowanie kadencji 2011-2014
Od ostatnich wyborów gminnych mijają cztery lata, kończy się kadencja 2010-2014 - czas na podsumowania efektów czteroletniej pracy lokalnych włodarzy.
22 09 2014

Dożynki Gminne
Dnia 14 września 2014 roku odbyły się Dożynki Gminne w Mściszowie – organizacja tej uroczystości jest świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony oraz okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po całym roku ciężkiej pracy na roli. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Wójt Gminy Lubań, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołectwo Mściszów.
19 09 2014

Żyjmy aktywnie w Gminie Lubań
Uprawianie sportów to idealny sposób, aby dbać o własne ciało i rozwijać w sobie pasję zdrowego trybu życia. Aby zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej, Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadań p.n.: „Żyjmy aktywnie – budowa bazy rekreacyjnej w Gminie Lubań: place fitness w Mściszowie i Nawojowie Łużyckim” za pośrednictwem LZS Pisarzowice oraz „p.n.„W zdrowym ciele zdrowy duch: budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Pisarzowicach”. Po pozytywnej weryfikacji projektów i podpisaniu umowy przyznania pomocy w dniu 08.09. 2014 roku nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót.
12 09 2014

Gmina Lubań przyjazna rolnikom
Gmina Lubań zakończyła kolejną inwestycję drogową zaplanowaną na ten rok – już od 10 września 2014 roku, rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściszowie. Jest to kolejna droga dojazdowa, którą wykonano, poprzez ich poprawę wartości użytkowej.
12 09 2014

Bezpieczna szkoła w Pisarzowicach.
We wszystkich szkołach ponownie zabrzmiał dzwonek a w okolicach szkół i na drogach dojazdowych pojawiają się dzieci i młodzież. Aż do końca roku szkolnego droga do szkoły i z powrotem będzie codziennością w życiu każdego ucznia. Aby dzieci i młodzież czuli się bezpieczniej, władze gminy postanowiły zrealizować zadanie inwestycyjne p.n. „Miejsce postojowe autobusu w Pisarzowicach”. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
10 09 2014

Gmina Lubań wyróżniona w XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin
W dniach 17-23 maja 2014 r. odbyła się XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2014. Jest to jedna z największych imprez sportowych w Polsce, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Głównym celem imprezy jest pobudzenie do aktywności fizycznej jak największej liczby osób z danego obszaru administracyjnego.
10 09 2014

Biblioteka jak z obrazka
Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, jest oknem na świat dla czytającego. Biblioteka to przestrzeń, która daje nam nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką i literaturą. Jest to miejsce dla wszystkich, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd, które wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach życia.
04 09 2014

Oświetleniowy finisz
Ważnym elementem gwarantującym rozwój gminy są liczne inwestycje. Praktycznie w każdej z miejscowości gminy Lubań w ostatnich miesiącach wykonano inwestycje polepszające warunki życia mieszkańców. Gmina Lubań dość intensywnie przystępuje do zaplanowanych zadań i w dniu 14.08.2014 roku, odbył się kolejny odbiór dwóch inwestycji, które obejmują budowę oświetlenia ulicznego w dwóch sołectwach gminy Lubań.
02 09 2014

IV zmagania w wypieku najlepszego placka w Henrykowie Lubańskim
W samym sercu Henrykowa Lubańskiego w niedziele 22 września odbyła się kolejna cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego- Dzień Placka. W ramach imprezy odbył się również III Jarmark Henrykowski, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
02 09 2014

Placówki oświatowe na terenie gminy Lubań czekają na uczniów.
Z początkiem nowego roku szkolnego w gminie Lubań kończymy realizację kilku remontów. Nie ma praktycznie placówki, w której podczas wakacji panowałyby spokój i cisza - pracowały tam bowiem ekipy remontowo-budowlane. Czyste, odmalowane i wyremontowane sale czekają na uczniów. Niektóre z placówek przez wakacje mocno się zmieniły, inne zostaną tylko nieco odświeżone. Co uczniowie zastaną w środku ?
28 08 2014

Animatorzy – aktywni na rzecz rozwoju gminy Lubań.
W dzisiejszych czasach, propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Jedną z form propagowania zdrowego stylu życia, jest przede wszystkim budowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Wybudowanie nowoczesnych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych ma na celu umożliwienie wszystkim chętnym mieszkańcom gminy uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku.
28 08 2014

Nowy parking dla mieszkańców gminy Lubań.
Gmina Lubań w ostatnich miesiącach zmienia swój wizerunek a realizowane liczne inwestycje zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, przynoszą widoczne efekty. Po wielu miesiącach prac remontowych, powstał plac parkingowy usytuowany przy świetlicy wiejskiej w Mściszowie.
28 08 2014

Uroczyste rozdanie Promes !!
Dla Gminy Lubań tym razem 200 000,00 PLN

13 sierpnia br. Wójt Gminy Lubań, Zbigniew Hercuń, odebrał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyście wręczony dokument pozwoli Gminie na realizację zadania p.n.: „Odbudowa drogi dz. nr 395, 464, 327 w miejscowości Mściszów”. Droga ta została zniszczona podczas powodzi w roku 2013r. Kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowić może 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajduje się po stronie Gminy.
14 08 2014

Henryków Lubański – doceniony !!!
I stało się !!! Rozstrzygnięto szóstą już edycję konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego "Piękna Wieś Dolnośląska".
Jesteśmy dumni z mieszkańców Henrykowa Lubańskiego, których aktywność została ukoronowana II miejscem w kategorii – „Najpiękniejsza wieś”. Nagroda za zajęcie II miejsca to 6 tysięcy.
08 08 2014

PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ GMINY LUBAŃ
W poniedziałek 21 lipca, na terenie gminy, odbył się trzeci przegląd wsi w ramach konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań”. Konkurs ten ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacje środowiska naturalnego oraz realizowanie przedsięwzięć podnoszących standard życia.
04 08 2014

ZMODERNIZOWANA ŚWIETLICA W KOŚCIELNIKU MIEJSCEM SPOTKAŃ TRZECH SOŁECTW
Pozyskanie środków zewnętrznych to proces złożony i długi. Wniosek na realizację projektu „Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku dla świetlicy wiejskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, złożono w styczniu 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
04 08 2014

IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa
IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa już za nami !!! W słoneczny weekend 12-13 lipca zebrali się mieszkańcy naszej gminy, by wspólnie świętować tą wieloletnią, wiejską tradycję. Na wstępnie odbyło się uroczyste otwarcie święta - zebranych gości ciepłymi słowami przywitali gospodarze imprezy – Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń oraz Sołtys Henrykowa Teresa Trefler.
18 07 2014

Co z kładką łączącą Jałowiec z Kościelnikiem na rzece Kwisa
Opracowany projekt „Odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowości Kościelnik-Jałowiec” na podstawie szczegółowych zasad odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi oraz nawalnych odpadów deszczu (Dz.U. z 2001, nr 84, poz. 903) otrzymał pozytywną opinię zespołu opiniującego
18 07 2014

Festyn henrykowski
W dniu 12 lipca 2014 roku na boisku wielofunkcyjnym w Henrykowie, odbyła się impreza towarzysząca IX Ogólnopolskim Imieninom Henryka, Henryki i Henrykowa – HENRYKOWSKI FESTYN REKREACYJNO- SPORTOWY.
18 07 2014

Piękna Wieś Dolnośląska 2014 – wizyta komisji konkursowej
W dniu 10 lipca 2014 roku na terenie gminy, odbyła się wizyta członków komisji konkursowej w ramach szóstej edycji konkursu wojewódzkiego - "Piękna Wieś Dolnośląska 2014". W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy Wsi, których zadaniem jest wyłonienie najlepszych, najbardziej oryginalnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.
14 07 2014

Remiza OSP Pisarzowice – modernizacja II etap
Gmina Lubań w ramach zawarcia umowy z dnia 29.04.2014 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Remiza OSP Pisarzowice – modernizacja II etap”. W ramach operacji wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą urządzeń w kotłowni i piecem c.o. Całkowita wartość robót zgodnie z umową wyniosła 107,684,61 zł i została wykonana zgodnie z projektem budowlanym, zaświadczeniem z Starostwa Powiatowego w Lubaniu, umową, sztuka budowlaną oraz wiedzą techniczną.
14 07 2014

Piknik rodzinny w Radostowie
14 czerwca 2014 roku na boisku LZS w Radostowie obył się Piknik Rodzinny. Dzieci wraz z rodzicami mieli możliwość aktywnie spędzić sobotnie popołudnie w gronie najbliższych. Celem spotkania była integracja wielopokoleniowa rodzin poprzez wspólnie spędzania wolnego czasu. W ramach programu zaplanowano liczne atrakcje, gry, zabawy i konkursy dla rodzin, organizatorzy zadbali, aby nikt z obecnych się nie nudził.
16 06 2014

Święto Ludowe - Dzień Chłopa w Henrykowie Lubańskim
W niedziele 8 czerwca br. na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim odbyło się Święto Ludowe – „Dzień Chłopa”. Licznie zebranych gości ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
11 06 2014

Dzień Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radogoszczy
W sobotę na terenie boiska „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radogoszczy odbył się Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Pogoda dopisała racząc uczestników pięknym słońcem i krążącymi nad ich głowami bocianami. Dzieci, młodzież i dorośli spotkali się aby w miłej i sympatycznej atmosferze spędzić sobotnie popołudnie. Na najmłodszych czekał dmuchany plac zabaw.
04 06 2014

Dzień Dziecka w Nawojowie Śląskim
W dniu 01.06.2014 r. na placu zabaw w Nawojowie Śląskim odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez dwa sołectwa gminy Lubań (sołectwo Nawojów Śląski i Nawojów Łużycki). Podczas imprezy, która rozpoczęła się o godzinie 14:00 organizatorzy przewidzieli dużo atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników.
04 06 2014

Sport to zdrowie – budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim
Projekt z zakresu małych projektów, zrealizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia. Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności, coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie a wolny czas naszych najmłodszych upływa na siedząco. Aby jednak zachęcić mieszkańców gminy do aktywności fizycznej, rozszerzyć wachlarz możliwości spędzenia czasu w sposób kreatywny, gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. : „Sport to zdrowie – budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim”
03 06 2014

Plac zabaw w Henrykowie Lubańskim
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć naszych dzieci. Podstawowym warunkiem udanej zabawy jest przede wszystkim odpowiednie miejsce, czas i zaangażowanie. Dbając o dobro naszej lokalnej społeczności, wybudowaliśmy w Henrykowie Lubańskim plac zabaw.
03 06 2014

HENRYKÓW LUBAŃSKI – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Ważnym elementem infrastruktury związanej z rolnictwem są drogi dojazdowe go gruntów rolnych, które ułatwiają transport rolniczy oraz polepszają warunki komunikacyjne na terenach wiejskich. Drogi te, nie tylko służą rolnikom, ale również są oknem na świat dla mieszkańców małych miejscowości.
03 06 2014

XX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Ostatnie tygodnie obfitowały w lokalne wydarzenia sportowe. W dniach 17–23 maja 2014r. każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, mógł wziąć udział w zajęciach ruchowych, które odbywały się na terenie Gminy Lubań. W tym roku nasza gmina po raz pierwszy uczestniczyła w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, czyli ogólnopolskiej rywalizacji, której głównym celem jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców danego obszaru administracyjnego. Harmonogram imprez został przygotowany przez lokalną koordynatorkę, Emilię Łamasz, która na co dzień zajmuje się animacją sportu w Pisarzowicach.
29 05 2014

Kongres Odnowy Wsi
Gmina Lubań czynnie uczestniczy w Dolnośląskiej Odnowie Wsi programie realizowanym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Pierwsze sołectwa z terenu gminy przystąpiły do programu w 2008 roku. Na 12 sołectw 11 jest zgłoszonych do regionalnej odnowy wsi, a 10 ma opracowaną strategię rozwoju sołectwa. Koordynatorem gminnym jest Pani Aneta Usyk. Sołectwa z terenu gminy mogą się pochwalić sukcesami na arenie województwa, tj. III miejsce Henrykowa Lubańskiego w kategorii najpiękniejsza wieś oraz III miejsce Radostowa w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.
29 05 2014

KOLEJNY SUKCES GIMNAZJALISTEK Z PISARZOWIC
19 maja br. w Kamiennej Górze odbył się finał strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn reprezentujących powiaty: lubański, bolesławiecki, jeleniogórski, lwówecki, zgorzelecki i kamiennogórski.
26 05 2014

FINAŁ WOJEWÓDZKI XVI EDYCJI COCA–COLA CUP 2014
17 maja 2014 gimnazjaliści z województwa dolnośląskiego rywalizowali we Wrocławiu o miano najlepszych w swoim regionie i awans do finału krajowego Coca- Cup 2014.
26 05 2014

Majówka 2014
Uroczysta Msza Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy, ceremoniał złożenia kwiatów pod krzyżem i majówka na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim - tak obchodzono w Gminie Lubań rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
19 05 2014

GRAD MEDALI NA ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH
12 maja 2014 r. na stadionie w Zgorzelcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce. Do zmagań w konkurencjach biegowych i technicznych stanęło wielu młodych lekkoatletów reprezentujących szkoły gimnazjalne z powiatu lubańskiego.
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum w Pisarzowicach, którzy zdobyli osiemnaście medali w tym: 8 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe.
13 05 2014

DZIEŃ PROFILAKTYKI ,,NARKOTYKI-PRAWDA I MITY”
Dnia 09.04.2014r. odbył się DZIEŃ PROFILAKTYKI obejmujący uczniów, nauczycieli i rodziców. Zarówno zajęcia dla uczniów jak i szkolenie dla nauczycieli i rodziców prowadził Zbigniew Krempicki- pracownik Biura Profilaktyki w Krakowie, który od kilku lat oprócz pracy terapeutyczno-wychowawczej z młodymi narkomanami, zajmuje się profilaktyką uzależnień.
13 05 2014

DZIEWCZĘTA Z PISARZOWIC W FINALE WOJEWÓDZKIM COCA - COLA CUP
Dużym osiągnięciem mogą pochwalić się uczennice Gimnazjum Publicznego im. A. Fredry w Pisarzowicach, które wygrywając kolejny etap piłkarskiego turnieju Coca-Cola Cup, zakwalifikowały się do Finału Wojewódzkiego tych prestiżowych rozgrywek!
29 04 2014

Wiosenne zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Lubań. Do chwili obecnej spotkania te odbyły się z mieszkańcami Nawojowa Łużyckiego, Henrykowa Lubańskiego, Kościelnika, Radostowa Dolnego i Średniego, Radostowa Górnego, Pisarzowic, Kościelnika Dolnego, Jałowca. Planuje się jeszcze spotkanie z mieszkańcami Radogoszczy, Uniegoszczy oraz Nawojowa Śląskiego.
14 04 2014

POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania realizowane na terenie sołectw Radostów Dolny i Średni oraz Radostów Górny ukierunkowane są na bezpieczeństwo i pomoc osobom niepełnosprawnym.
W ramach zadań inwestycyjnych planujemy kontynuację prac rozpoczętych w 2013 roku przy budowie biblioteki publicznej wraz z wyposażeniem.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Lubań.
14 04 2014

DZIEŃ SOŁTYSA
Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości i gminy.
11 03 2014

W poszukiwaniu talentów koszykówki
Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec S.A. z wizytą w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach.
07 03 2014

BAL KARNAWAŁOWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PISARZOWICACH
„W karnawale, w karnawale zawsze idziemy na bale każde dziecko duże, małe, lubi bale w karnawale.”
Karnawał, to czas zabaw nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Balu karnawałowego w przedszkolu wszyscy wyczekiwali z niecierpliwością, planując jak będą wyglądały, dzieląc się pomysłami z kolegami.
17 02 2014

Projekt Szkoły kreatywnych umysłów w pisarzowickiej podstawówce
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach przystąpiła do realizacji projektu finansowanego w ramach środków pozyskanych przez EFS. Koordynatorem projektu jest Grupa Edukacyjna S.A. Kielce.
17 02 2014

Portal mapowy
Urząd Gminy Lubań informuje, że uruchomił portal mapowy umożliwiający każdemu podgląd numeracji porządkowej nieruchomości w naszej gminie.
Portal jest dostępny pod adresem: www.luban.e-mapa.net
Serdecznie zapraszamy do korzystania z niego Wszystkich mieszkańców.
05 02 2014


Spotkanie noworoczne
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz okres Noworoczny to czas refleksji i podsumowań. Wójt Gminy Lubań z wielką przyjemnością spotyka się w tym czasie z przedstawicielami mieszkańców naszej gminy.
05 02 2014

BABCIE I DZIADKOWIE W PRZEDSZKOLU
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Radostowie nie zapominają o swoich ukochanych babciach i dziadkach i z okazji ich święta zaprosili swoich najbliższych na uroczystość wypełnioną wspólnymi zabawami. Dzieci 5 i 6-letnie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
29 01 2014

Dzień Dziadka i Babci w Radostowie
Babcia i dziadzio to słowa które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i małych problemów naszych dzieci. Dzieci to czują i wiedzą. Dlatego zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków, by podziękować im za wszystko i wyrazić miłość.
29 01 2014

Spotkanie noworoczne
W dniu 20 stycznia 2014 roku, już z coroczną tradycją, w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem sołtysów oraz przedstawicielami LZS-ów i OSP z terenu gminy. W uroczystości wzięło udział ośmiu sołtysów: Pani Teresa Trefler, Pani Małgorzata Jańczak, Pani Aniela Krasnopera, Pan Grzegorz Podolski, Pan Czesław Dobrowolski, Pan Bernard Smusz, Pan Józef Maciejko oraz Pani Alicja Skrzypek.
29 01 2014

W Gminie Lubań nauczyciele w 2013 roku osiągnęli średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
Zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela od 2009 r. samorządy analizują wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli dana grupa nie osiągnęła średniej, to należący do niej nauczyciele otrzymują jednorazowy dodatek uzupełniający.
13 01 2014

Budżet i zadania inwestycyjne w 2014 roku
Dnia 30.12.2013 roku na Sesji Rady Gminy Lubań uchwalono budżet na 2014 rok. Dochody budżetu wynoszą 19 625 183 zł zaś wydatki 20 625 555 zł.
Deficyt wynosi 1 002 372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
03 01 2014

Działalność Wójta za 2013 rok - podsumowanie
Podsumowując rok 2013 pragnę krótko scharakteryzować lata poprzednie.
Rok 2011 upłynął pod hasłem „Gmina Lubań – nabiera rozpędu” wydaliśmy na inwestycje ok. 6,4 mln zł z tego środki zewnętrzne 3,8 mln zł.
30 12 2013

„PRZYJAZNA WIEŚ”
Dnia 13 grudnia 2013 roku w Warszawie Wójt, Zastępca Wójta oraz Przewodnicząca Rady Gminy Lubań reprezentowali Dolny Śląsk na Konferencji „Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020”. W trakcie Konferencji ogłoszono wyniki etapu centralnego V edycji Konkursu „Przyjazna Wieś”.
20 12 2013

Darczyńcy z podstawówki w Pisarzowicach
Magia Świąt Bożego Narodzenia sprawia, że wszyscy chętniej udzielamy wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Już od kilku lat urokowi tego świątecznego czasu ulegają także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach, aktywnie włączając się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy.
20 12 2013

Najlepszy projekt na Dolnym Śląsku !!!!!!
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to niezwykła radość, możliwość sprawdzania się, satysfakcja z wysokiego miejsca na liście rankingowej. To ciągła nauka.
06 12 2013

Sprawa zbiorników retencyjnych w toku
W związku z licznymi sygnałami mieszkańców naszych sołectw w sprawie niewłaściwego funkcjonowania zapór na zbiornikach retencyjno-energetycznych w miejscowości Złotniki Lubańskie i Czocha Wójt Gminy Lubań podczas zebrań wiejskich, które odbywały się w miesiącu czerwcu 2013 r., wyszedł z inicjatywą, aby mieszkańcy Sołectw, przez które przepływa rzeka Kwisa napisali petycje , które zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
06 12 2013

Konsultacja z Sołtysami
Jak wiadomo do 15 listopada wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia projektu budżetu na kolejny rok radnym oraz regionalnej izbie obrachunkowej. W tym roku Wójt Gminy Lubań przedłożył projekt budżetu również sołtysom, których jednocześnie zaprosił na spotkanie w dniu 20 listopada.
23 11 2013

Kolejny rok inwestycji
Kolejny rok inwestycji - tak można krótko podsumować projekt budżetu zaprezentowany przez Wójta Gminy Lubań. Jak sam podkreśla formułując go kierował się wnioskami złożonymi do urzędu gminy przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, radnych oraz mieszkańców gminy. W projekcie budżetu ujęto 22 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4.090.966 złotych przy zaplanowanych dochodach budżetu na poziomie 19.623.183 złotych. W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa biblioteki publicznej w Radostowie Średnim oraz modernizacja zakupionego budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Kościelniku.
23 11 2013

„Opłata prolongacyjna” – co to jest?
Opłatą prolongacyjną określa się opłatę za przedłużenie, przesunięcie, odroczenie terminu płatności. Na ostatniej sesji Rada Gminy Lubań podjęła, na wniosek Wójta Gminy Lubań, uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lubań.
23 11 2013

Osiągnięcia gimnazjalistów z Pisarzowic
15 października 2013 r. odbył się Powiatowy Konkurs „W krainie łużyckich osobliwości". Drużyna naszej szkoły w składzie: Grzegorz Domina z klasy III b, Natalia Kopała z klasy II oraz Marcin Młodziński z klasy I b zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do etapu regionalnego, który odbył się 7 listopada w Nadleśnictwie Bolesławiec.
23 11 2013

Sukcesy uczniów z Kościelnika
Uczniowie z Kościelnika wiodą prym w konkursach wiedzy o bioregionie. W konkursie ,,Doliną rzeki Kwisy - ochrona przyrody", organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, który odbył się 25.10.2013 roku, zdobyli II miejsce na 18 drużyn reprezentujących 10 gmin należących do Związku Gmin Kwisa. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VI: Aleksandra Szatanik i Magdalena Kowalczyk.
13 11 2013

Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim
W kwietniu 2012 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
12 11 2013

Kolorowa biblioteka w Gminie Lubań- wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach
Książka: marzenie, baśń, ciekawa historia, intrygująca zagadka.
Biblioteka: szare miejsce, ze starymi regałami, brak kolorów. Czy tak powinno wyglądać miejsce, które jest skarbnicą opowiadań, powieści, prawd historycznych, bajek dla dzieci i dorosłych?
12 11 2013

Obchody Święta Niepodległości
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”
Jóżef Piłsudski
08 11 2013

Informacja o stanie spraw procesowych dotyczących Gminy Lubań
Gmina Lubań skierowała do Sądu sprawę o odszkodowanie przeciwko Agencji Artystycznej Paprocki – reprezentanta zespołu muzycznego TOP ONE , który miał wystąpić dnia 14.07.2013 roku w Henrykowie Lubańskim podczas Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego.
28 10 2013

Oswajanie historii
Gimnazjum Publiczne im. A. Fredry w Pisarzowicach od kilku lat organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi. Naszą szkołę odwiedzili już m in. znany pisarz książek historycznych Janusz Skowroński czy też Pani euro poseł Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.
28 10 2013

RADOSTÓW ŚREDNI droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zadanie p.n.: „Radostów Średni droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zrealizowane na przełomie lipca i września 2013 roku zostało wykonane dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.
24 10 2013

Przekazano plac budowy
W dniu dzisiejszym przekazano zakupiony w roku ubiegłym budynek w Kościelniku w celu rozpoczęcia jego przebudowy. Wykonawcą robót jest firma GREGOR-BUD Grzegorz Rychlicki. Koszt wykonania robót opiewa na kwotę 925 910, 74 zł. Jest to koszt wyłącznie prac budowlanych.
24 10 2013

PRZEDSZKOLE W RADOSTOWIE
Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego w Radostowie była niezwykle radosnym i rodzinnym wydarzeniem. Wszyscy obecni na uroczystości w dniu 2 września 2013 r. uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły świętowali utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim, w skład którego wchodzą: Samorządowe Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa.
22 10 2013

Samorządowe Przedszkole w Radogoszczy
Od dnia 2 września 2013 roku przy Szkole Podstawowej w Radogoszczy zaczęło funkcjonować Samorządowe Przedszkole. Od tego dnia placówka w Radogoszczy funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Przedszkolny. Do przedszkola uczęszczają dzieci do dwóch grup wiekowych: grupa 3-4 latków w liczbie 16 dzieci , grupa 5-6 latków w liczbie 25.
22 10 2013

Zielony Rower w Radogoszczy
Dnia 11 września 2013r. nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjno-warsztatowym „Zielony Rower” organizowanym przez Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie”- Nadleśnictwa Świeradów. W programie wzięło udział ponad 30 szkół z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.
22 10 2013

Przywitanie jesieni z Małgorzatą Gutowską- Adamczyk
W pierwszych dniach jesieni Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach gościła Małgorzatę Gutowską -Adamczyk. Bibliotekarki 23 września zorganizowały wieczorek autorski znanej i poczytnej polskiej pisarki. Autorki takich hitów czytelniczych jak „Cukiernia pod Amorem” „ Mariola, moje krople…” „Róża z Wolskich” czy „13 poprzeczna”(Książka Roku 2008).
22 10 2013

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP
W dniu 21 października bieżącego roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubań- Zbigniew Hercuń oraz Zastępca Wójta Gminy- Aneta Usyk. Celem spotkania było omówienie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki OSP do budżetu gminy na rok 2014.
22 10 2013

Dzień Placka i Jarmark Henrykowski
W niedzielę 22 września, w Henrykowie Lubańskim po raz trzeci odbył się Dzień Placka zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego. W ramach imprezy odbył się również II Jarmark Henrykowski, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
07 10 2013

Schetynówka w Uniegoszczy: „Bezpieczeństwo mieszkańców, dostępność i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lubań dzięki przebudowie drogi gminnej nr 108915 D – Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna”
W miesiącu grudniu 2012 r. złożono, w Urzędzie Wojewódzkim, wniosek o dofinansowanie zdania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój p.t. „Bezpieczeństwo mieszkańców, dostępność i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lubań dzięki przebudowie drogi gminnej nr 108915 D – Uniegoszcz, ul. Dymińsko Dolna”. Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej na odcinku 514,00 mb w wysokości 50 % wartości inwestycji.
11 07 2013

„Budowa i wyposażenie biblioteki w Radostowie Średnim”- kolejny projekt na który pozyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 r.
Stare chińskie przysłowie mówi: „Książka jest jak ogród noszony w kieszeni”. Książka potrafi przenieść w inny, zaczarowany świat. Świat, który w zależności od autora napawa nas dreszczykiem emocji i niepewności w oczekiwaniu na wyjaśnienie zagadki, lub oczarowuje spokojem, miłością i dobrocią. Od nas samych zależy, jaką fabułę wybierzemy. Niestety, w dzisiejszych czasach zakup książki jest dosyć sporym wydatkiem, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić.
11 07 2013

Unijne pieniądze na społeczne potrzeby- „Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę budynku dla świetlicy wiejskiej.”
Zaczęło się jak zwykle… w styczniu 2013 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt zakłada stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. W świetlicy wiejskiej będą odbywać się imprezy kulturalne i spotkania okolicznościowe.
11 07 2013

Plac zabaw w Kościelnikach Dolnych- kolorowy świat radości
Budowa placu zabaw w Kościelnikach Dolnych to realizacja Projektu p.t.: „Plac zabaw w Kościelnikach Dolnych- kolorowy świat radości”. Wniosek o dofinansowanie złożono w naborze na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
04 07 2013

Kraina dzieciństwa- stworzenie placu zabaw w Mściszowie
„Kraina dzieciństwa- stworzenie placu zabaw w Mściszowie” to tytuł Projektu zrealizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
04 07 2013

"Nie boję się żadnego referendum" – rozmowa z wójtem gminy Lubań
- Jak się panu podobały określenia, które pod adresem większości artykułowała na ostatniej sesji rady gminy była przewodnicząca: grupa trzymająca władzę, rządy jak za carskiej Rosji...
- Takie słowa nie powinny padać z ust radnego. To jest szkodliwe. Posiedzenia sesji są transmitowane on-line, słuchają nas mieszkańcy, internauci. To jest nadużycie, przekroczenie norm przyzwoitości.
26 06 2013

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego
Dnia 21 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaniu odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2012/2013. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostwa, Dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego oraz najlepsi sportowcy.
26 06 2013

Spotkanie z sołtysami
W dniu 20 maja bieżącego roku bezpośrednio po sesji Rady Gminy Lubań odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercuń spotkanie z sołtysami z terenu gminy. Ponadto do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele mediów, którzy byli obecni podczas sesji. Celem spotkania było przedłożenie proponowanych przez Wójta Gminy zmian stawek opłat za odpady komunalne.
24 05 2013

FINAŁ WOJEWÓDZKI XV EDYCJI COCA–COLA CUP 2013
12 maja 2013 gimnazjaliści z województwa dolnośląskiego rywalizowali na boisku przy Hotelu GEM o miano najlepszych w swoim regionie i awans do finału krajowego Coca- Cup 2013. Nie zabrakło emocjonujących meczów, pięknych goli i efektownych parad bramkarskich. Spośród 16 drużyn męskich, które zakwalifikowały się do tego etapu, najlepsi okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 38 z Wrocławia, którzy po zaciętym pojedynku w finale pokonali 2:1 Zespół Szkół nr 3 w Lubinie.
22 05 2013

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE
W dniu 16 maja 2013 roku na stadionie MOSIR w Lubaniu odbyły się w ramach Gimnazjady Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce. Do zmagań w konkurencjach biegowych i technicznych stanęło wielu młodych lekkoatletów reprezentujących szkoły gimnazjalne z naszego powiatu.
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum w Pisarzowicach, którzy zdobyli trzynaście medali w tym: 5 złotych, 2 srebrne i 6 brązowych.
17 05 2013

Sprzeciw połowy Rady Gminy Lubań wobec działalności Przewodniczącej Bogusławy Karnaś
W dniu 17 kwietnia 2013 roku 7 z 14 radnych wystąpiło do Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców z terenu gminy z pisemnym sprzeciwem wobec podejmowanych działań przez Przewodniczącą Rady Gminy Lubań.

Stanowisko radnych
19 04 2013


Komunikat Wójta Gminy Lubań
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań,
Uprzejmie informuję właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań, iż z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Od tego dnia, obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przejmuje w całości Gmina Lubań w zamian za uiszczaną opłatę.
22 03 2013

Biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dnia 18.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy Zbigniewem Hercuniem w sprawie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczeń środowiska.
19 03 2013

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Pisarzowicach
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Pisarzowicach na okres od 1.04.2013 do 31.03.2014 roku.

Ogłoszenie
18 03 2013


Sołtysi na diecie
27 grudnia 2012 roku, na wniosek wójta Zbigniewa Hercunia i w odpowiedzi na złożoną petycję, radni przyjęli uchwałę nt. zasad przyznawania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy Lubań.
20 02 2013

Kamera w gabiniecie Wójta - oświadczenie
Szanowni mieszkańcy
Nadszedł czas abym zajął stanowisko w sprawie, najprawdopodobniej nagłośnionej przez Panią Bogusławę Karnaś Przewodniczącą Rady Gminy Lubań, informacji dotyczącej zamontowania w gabinecie Wójta Gminy Lubań kamery.
11 02 2013

Abolicja dla nielegalnych przyłączy
Urząd Gminy Lubań w związku z ujawnionymi w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego poboru wody oraz nienależytym dbaniem o stan instalacji wewnętrznej odbiorców wody przypomina że:
Więcej ...
04 02 2013


Spotkanie z przedstawicielami LZS-ów z terenu Gminy
Dnia 21 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lubań odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercunia z przedstawicielami LZS-ów z terenu Gminy Lubań.
23 01 2013

Zajęcia dodatkowe w gimnazjum w okresie ferii zimowych
Zajęcia dodatkowe w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry
w Pisarzowicach w okresie ferii zimowych
28.01.2013 r.– 08.02.2013 r.
22 01 2013

Zebrania wiejskie w sprawie systemu gospodarowania odpadami
16 stycznia bieżącego roku Wójt Gminy Lubań zebraniem w Henrykowie zakończył cykl spotkań z mieszkańcami Gminy w sprawie wdrożenia przepisów znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
22 01 2013

Ważna opinia mieszkańców
10 stycznia bieżącego roku Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń zebraniem wiejskim w Radostowie rozpoczął cykl tegorocznych spotkań z mieszkańcami gminy. Celem nadrzędnym spotkania było zapoznanie mieszkańców z nową formą gospodarowania odpadami komunalnymi.
11 01 2013

Podsumowanie dwóch lat pracy Wójta Gminy Lubań
Więcej ...
09 01 2013


Odezwa do mieszkańców
Więcej ...
21 12 2012


Bez Ciebie nie mamy szans!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku proszą o oddanie głosu na filmik o zdrowym odżywianiu.
29 11 2012

Oświadczenie Wójta Gminy Lubań
Oświadczenie ...
23 10 2012


Stypendium naukowe Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego dla Moniki Konopskiej
We wrześniu 2012 roku przyznano stypendia naukowe Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. W regionie jeleniogórskim Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego przyznała 38 stypendiów naukowych, w tym jedno dla uczennicy Gimnazjum z Pisarzowic.
05 10 2012

Współpraca z radą gminy
W załączeniu przedkładamy wystąpienie Wójta Gminy Lubań - Zbigniewa Hercunia - wygłoszone podczas sesji rady gminy w sprawie braku współpracy z radnymi.
Wystąpienie Wójta Gminy Lubań

Rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w którym stwierdzono nieważność uchwały Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zapewnienia Radzie Gminy Lubań kompleksowej obsługi prawnej.
14 09 2012


Mieszkam na wsi - Henryków Lubański
Audycja "Mieszkam na wsi" - Henryków Lubański
07 09 2012


Udrożenie i remonty na cieku wodnym Luciąża
Urząd Gminy w Lubaniu informuje, że w dniu 06.09.2012r odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą „UDROŻNIENIE KORYTA I REMONT BUDOWLI NA CIEKU WODNYM LUCIĄŻA „ na długości 775 metrów w Radostowie Górnym i Średnim Gmina Lubań.
06 09 2012

Konkurs „Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Lubań” – rozstrzygnięty
Konkurs pn. „Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Lubań” został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
- zagroda wiejska do 1 ha użytków rolnych nie prowadząca produkcji rolnej
- zagroda wiejska powyżej 1 ha użytków rolnych prowadząca produkcję rolną.
04 09 2012

Usuwanie skutków lipcowej nawałnicy
Gmina Lubań w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych opiewającą na kwotę 1.400.000 złotych.
29 08 2012

Imieniny Henryka
Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa odbyły się już po raz siódmy. W słoneczny weekend lipca zebrali się mieszkańcy naszej gminy by wspólnie świętować to wydarzenie. Pierwszego dnia uroczystości uświetnił nam Benefis zespołu Cisowianki, który to świętował 30-lecie działalności artystycznej.
25 07 2012

Dalsze plany…
Pozyskując środki, trzeba czynić plany na dłuższy okres. W myśl tego zdania Wójt, kierując się decyzją mieszkańców trzech sołectw podjął decyzję o wykupieniu budynku Bachusa w miejscowości Kościelnik, aby móc, na jesień w bieżącym roku złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy świetlicy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.
24 07 2012

Realizacja Promes na likwidację skutków klęsk żywiołowych
Gmina Lubań otrzymała Promesę, w kwocie 450 000,00 PLN na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Do realizacji Promesy przypisano następujące zadania:
Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi- kładka Kościelnik- Kościelniki Dolne, wartość zadania: 173 800,49 PLN, dofinansowanie w kwocie: 139 040,00 PLN.
24 07 2012

Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym u styku trzech granic
Henryków Lubański jest miejscowością, w której tradycją stało się coroczne organizowanie Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego. Jest to uroczystość, na którą przyjeżdżają goście z całej Polski, przede wszystkim sławne osoby, noszące imię Henryk i Henryka.
24 07 2012

Czarodziejski świat radości- Plac Zabaw w Nawojowie Śląskim
Budując plac zabaw w miejscowości Nawojów Śląski pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całego Projektu: 32 591,25 PLN, kwota dofinansowania: 18 547,00 PLN, co stanowi 70 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
24 07 2012

Beztroska zabawa w wyjątkowym, zaczarowanym miejscu- Plac zabaw w Radostowie Średnim
Plac zabaw- miejsce kojarzone z czasem dzieciństwa, brakiem problemów i beztroską. Plac zabaw- miejsce kojarzone z dbałością o najmłodszych. Jednak plac zabaw to bardzo często luksus, na który nie wszystkie Gminy mogą sobie pozwolić.
24 07 2012

Magiczny zakątek dzieciństwa w Uniegoszczy
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Lubań skorzystali z pieniędzy unijnych. Tym razem projekt zrealizowany został w Uniegoszczy. Wybudowano plac zabaw w miejscu nasłonecznionym i pełni zieleni. Stworzenie takiego zakątka jest niezwykle istotne, aby podnosić jako życia na obszarach wiejskich, stwarzać możliwość do rozwijania pasji, pozwalać na aktywne spędzanie wolnego czasu.
24 07 2012

Transparentny wójt
Odpowiedzi na trudne pytania zadawane na internetowym forum, publiczne dyskusje nad działaniami samorządu, relacje on line z obrad rady gminy – mieszkańcy gminy Lubań jama sporo możliwości, by poznawać kulisy budzących wątpliwości spraw. Zbigniew Hercuń, wójt Lubania, przedwyborczą obietnicę o pełnej jawności pracy samorządu potraktował poważnie. Jego gmina może być pod tym względem wzorem dla innych organów władzy publicznej, instytucji i urzędów.
19 04 2012

Informacje w sprawie wiatraków
Dokumenty inwestorów farm wiatrowych przedłożone do urzędu gminy:
01 03 2012

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
Dnia 11 lutego br. w Wiejskim Centrum Animacji Społecznej w Pisarzowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, realizowany przez Gminę Lubań, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy na rzecz aktywnej integracji. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, zaproszeni goście.
23 02 2012

Awaria wodociągowa
Trudne chwile przeżyli mieszkańcy gminy Lubań przez parudniową awarię stacji uzdatniania wody w Pisarzowicach, która miała miejsce 28. stycznia br. Okazało się, że problem stanowiły pompy, z których jedna wskazywała brak wody, a druga była przeciążona i to spowodowało zwarcie.
11 02 2012

Noworoczne spotkanie
9 stycznia br. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem sołtysów oraz księży proboszczów z terenu gminy, co jest już tradycją tego samorządu.
11 02 2012

Zastępca z doświadczeniem
1 stycznia 2012 roku wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń powołał swego zastępcę. Została nim Aneta Usyk, osoba doświadczona i dobrze zorientowana w realiach miejscowego samorządu.
11 02 2012

Pytania do Wójta Gminy Lubań
W dobie powszechnego komunikowania się za pomocą portali internetowych oraz brakiem czasu na bezpośrednie uzyskiwanie informacji w urzędzie gminy proponujemy Państwu możliwość zadawania pytań i wymiany poglądów z Wójtem Gminy Lubań za pomocą portalu luban24.
01 02 2012

Zdrowie dzieci to nasz kapitał
W listopadzie i grudniu roku szkolnego 2011/2012 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach realizowała działania dotyczące promocji zdrowia.
19 01 2012

Zmiana zarządcy cmentarzy komunalnych
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku zmienił się Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Lubań. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim, Radogoszczy, Pisarzowicach, Radostawiu Średnim, Henrykowie Lubańskim będzie pełnił Referat Infrastruktury i Gospodarki Gminy Lubań.
04 01 2012

Burmistrz Margonina w Gminie Lubań
Dnia 16 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Lubań z burmistrzem Miasta i Gminy Margonin w sprawie farm wiatrowych.
16 12 2011

Spotkanie informacyjne w sprawie wiatraków w Radostowie
Dnia 14 grudnia 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim odbyło się spotkanie z udziałem sołtysów, rad sołeckich i radnych Rady Gminy Lubań oraz inwestora i przedstawicieli „Akademii wiatru” w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.
16 12 2011

Gimnazjum w Pisarzowicach w finale dolnośląskim Coca-Cola Cup
W ostatniej rundzie eliminacji, która odbyła się w Legnicy wzięło udział 6 drużyn z okręgu legnickiego i jeleniogórskiego. Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się dziewczęta z Gimnazjum w Pisarzowicach.
29 11 2011

Elektrownie wiatrowe w Gminie Margonin
Z uwagi na odbywające się spotkania z mieszkańcami w sprawie ewentualnej budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Lubań i podnoszonymi na nich różnymi argumentami, jako przedstawiciele praworządności staramy się sprawdzać wszystkie przedkładane informacje.
23 11 2011

Schronisko w Henrykowie nie będzie udostępniane na imprezy lokalne
Na początku listopada bieżącego roku do urzędu gminy wpłynęło, do naszej wiadomości pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego skierowane do mieszkańca Henrykowa, który wystąpił o możliwość wykorzystywania obecnego schroniska przez mieszkańców Henrykowa jako świetlicy wiejskiej.
08 11 2011

Dzień Edukacji Narodowej
14 października to Dzień edukacji narodowej. Tego dnia uczniowie Szkoły podstawowej w Radostowie przygotowały niespodziankę dla swoich wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników placówki.
04 11 2011

Niezłe ziółka
W dniu 12 października 2011 roku dla sześćdziesięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie.
04 11 2011

Laureaci Dolnośląskiej Odnowy Wsi
W sobotę 8 października br. reprezentanci gminy Lubań uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród w tegorocznej edycji konkursu „Najpiękniejsza wieś dolnośląska”.
04 11 2011

Samorządowy Informator SMS
Na terenie Gminy Lubań został uruchomiony SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS. Dzięki temu przedsięwzięciu nasi mieszkańcy po uprzedniej rejestracji w systemie SISMS będą otrzymywać z Urzędu Gminy na telefon komórkowy bezpłatnie informacje o:
28 10 2011

ZAJĘCIA Z RYSUNKU
W dniu 22 października br. w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry
w Pisarzowicach w ramach projektu pt. „Nowa przestrzeń , nowe możliwości – warsztaty projektowe z graffiti i recycling art. w Gminie Lubań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się zajęcia z rysunku.
26 10 2011

WYJAZDY STUDYJNE RADNYCH Z GMINY LUBAŃ
Radni Gminy Lubań muszą podejmować wiele ważnych decyzji dotyczących inwestycji na terenie gminy. Są to często strategiczne i drogie decyzje.
Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń stara się, aby przed podjęciem tychże decyzji radni osobiście zapoznali się z problemem i wyrobili sobie zdanie na tematy, które często wzbudzają wiele wątpliwości.
26 10 2011

ZAJĘCIA Z GRAFFITI I RECYCLING ART
8 października 2011 roku grupa młodzieży z terenu gminy Lubań uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu „ Nowa przestrzeń, nowe możliwości – warsztaty projektowe z graffiti i recycling art. w Gminie Lubań”, które odbywają się w Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach.
10 10 2011

Dożynki wiejskie
Dnia 18 września br. w Henrykowie Lubańskim świętowano Dożynki Wiejskie. Po uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za plony, w Kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy w Henrykowie Lubańskim, korowód udał się na plac dożynkowy przy byłej szkole.
05 10 2011

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Lubań
Dnia 01.09.2011 r. Gmina Lubań rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 07 kwietnia 2011 podpisano umowę na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
28 09 2011

Pierwsze spotkanie komisji wyborczych
W czwartek - 22 września br. w siedzibie Urzędu Gminy Lubań odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy.
26 09 2011

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami
Siła i potęga gminy zależy w znacznej mierze od lokalnych przedsiębiorców. Stąd też Wójt Gminy Lubań - Zbigniew Hercuń zaprosił przedstawicieli firm, które w okresie ostatniego roku kalendarzowego zarejestrowały swoją działalność gospodarczą na terenie gminy na spotkanie do siedziby urzędu w dniu 19 września.
22 09 2011

Spotkanie z Wójtem Gminy w Mściszowie
Na wniosek mieszkańców Mściszowa w dniu 15 września bieżącego roku odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Lubań - Zbigniewa Hercunia oraz przedstawicieli urzędu.
22 09 2011

Nagrody dla artystów
Zgodnie z obietnicą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przyznał nagrodę dla zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Popularne postacie bajkowe z krajów Unii Europejskiej”. Przypomnijmy, iż zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły podstawowej z Radostowa a ich prace można było oglądać na wystawie podczas tegorocznych obchodów Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa.
20 09 2011

Unijne pieniądze na oświetlenie
„Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Nawojowie Łużyckim i Uniegoszczy”, to projekt, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”.
20 09 2011

Realizacja Promes
12 lipca 2011 roku Gmina Lubań otrzymała Promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość dotacji to 873 000,00.
20 09 2011

Najpiękniejsza wieś
Najpiękniejsza wieś dolnośląska jest to konkurs organizowany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja konkursu zorganizowana została w IV kategoriach: najpiękniejsza wieś; najpiękniejsza zagroda; najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi i najlepszy start w odnowie wsi.
15 09 2011

Modernizacja oczyszczalni
Już niebawem ruszą prace nad budową nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Podpisana została właśnie umowa na realizację tego zadania. 18 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Lubań podpisana została umowa na modernizację oczyszczalni ścieków przy budynkach po dawnych PGR w Pisarzowicach.
15 09 2011

Archeologia na wakacje
Wakacje nie mogą być nudne. Wiedzą o tym nie tylko dzieci, ale i organizatorzy letniego wypoczynku w gminie Lubań. Nie każdy ma możliwość spędzenia wakacji w wymarzony sposób.
15 09 2011

Budżetowe konsultacje
Od 18 sierpnia władze gminy Lubań na czele z wójtem Zbigniewem Hercuniem prowadzą rozmowy z radami sołeckimi i sołtysami na temat zadań inwestycyjnych, jakie należy uwzględnić w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy.
15 09 2011

Dofinansowanie zadań
W połowie lipca br. wójt Zbigniew Hercuń odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera zapewnienie dotacji na planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia w gminie Lubań. W sumie wysokość wspomnianego wsparcia wyniesie 873 tys. zł.
15 09 2011

Ogólnopolskie imieniny
W tym roku mieszkańcy naszego regionu świętowali już VI Ogólnopolskie Imieniny Henryki, Henryka i Henrykowa, które obchodzono 16 i 17 lipca br.
15 09 2011

Przeciwpowodziowe zabiegi
Ostatnie dni lipca pod względem pogody nie rozpieszczały nikogo. Ulewne deszcze sprawiły, że poszczególne samorządy musiały energicznie zareagować na ewentualne niebezpieczeństwo powodzi i podtopień. Nie inaczej było w gm. Lubań., gdzie zespół kryzysowy powołany przez wójta Zbigniewa Hercunia musiał stawić czoło zagrożeniu.
15 09 2011

Bez absolutorium
Istna lawinę domysłów i komentarzy wywołało nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lubań za 2010 tok podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. Podjęcie tej negatywnej decyzji nie skutkuje jednak odwołaniem obecnego włodarza gminy, który stoi na jej czele od zaledwie sześciu miesięcy.
15 09 2011

Z uśmiechem w wakacyjny czas
25 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. Organizatorami przedsięwzięcia były rady sołeckie Nawojowa Łużyckiego i Śląskiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nawojów Łużycki i Nawojów Śląski.
15 09 2011

Nowy pomysł na kanalizację
19 maja zorganizowana została wyjazdowa IX Sesja Rady Gminy Lubań. Radni wraz z wójtem Zbigniewem Hercuniem oraz trzema pracownikami z referatu Infrastruktury i Gospodarki oraz Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska przebywali na terenie gminy Wierzbinek w północno- wschodniej części powiatu konińskiego.
15 09 2011

Samuraje z Lubania ponownie Mistrzami Polski w Karate Shotokan…
W dniach 02-03.07.2011r. w Karpaczu odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA. Zorganizowały je wspólnie Światowa Organizacja Karate FSKA oraz Dolnośląski Związek Karate przy wsparciu parlamentarzystów, regionalnych i lokalnych władz samorządowych oraz sponsorów.
13 09 2011

Dożynki Gminne
11 września br. odbyło się Święto Plonów w Gminie Lubań. W tym roku gospodarzem uroczystości było Sołectwo Pisarzowice. O godzinie 13.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji wszystkich rolników, w kościele parafialnym p.w. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach
12 09 2011

Znamienity gość
W sierpniu w świetlicy w Pisarzowicach młodzież jak i dorośli z terenu gminy Lubań spotkali się z dziennikarzem Telewizji Wrocław Janem Cezarym Kędzierskim, który związany jest z nią od 1987 roku.
05 09 2011

RADA SOŁECKA WYBRANA
W dniu 19.07.2011 roku w Radostowie Górnym odbyło się zebranie wiejskie na którym została wybrana Rada Sołecka.
20 07 2011

Poprawiamy estetykę cmentarzy
Cmentarze na terenie naszej gminy w ostatnich miesiącach zmieniły swój wizerunek. Jako administratorzy dokładamy wszelkich starań aby wyglądały estetycznie i w odpowiedni sposób oddawały szacunek naszym bliskim zmarłym.
20 07 2011

RADA SOŁECKA WYBRANA
W dniu 14.07.2011 roku w Szkole Podstawowej w Kościelniku odbyło się zebranie wiejskie na którym została wybrana Rada Sołecka.
18 07 2011

RADA SOŁECKA WYBRANA
W dniu 13.07.2011 roku odbyło się zebranie wiejskie w Pisarzowicach, na którym została wybrana Rada Sołecka.
14 07 2011

Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań 2011
W dniu 2 lipca 2011 na boisku w Radogoszczy odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań. W turnieju uczestniczyły drużyny LZS Radogoszcz jako gospodarz, oraz LZS Radostów, LZS Henryków, Henryków „2”, LZS Pisarzowice, Pisarzowice „2”. Mecz finałowy rozpoczął kopnięciem piłki Wójt Gminy Lubań.
13 07 2011

Sprawozdanie z Otwartych Mistrzostw Polski w Karate Shotokan FSKA Karpacz 2011
Samuraje z Lubania ponownie Mistrzami Polski w Karate Shotokan…
13 07 2011

RADA SOŁECKA WYBRANA
W dniu 07.07.2011 roku odbyło się zebranie wiejskie w Henrykowie Lubańskim, na którym została wybrana Rada Sołecka. Według zapisu w statucie Sołtys pełni funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej.
08 07 2011

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI Z TERENU GMINY LUBAŃ
W dniu 05.07.2011 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercunia z sołtysami z terenu Gminy Lubań.
07 07 2011

100 placów zabaw na 100 lat Nivea
ODDAJ SWÓJ GŁOS NA PLAC ZABAW W MŚCISZOWIE - GMINA LUBAŃ!
Z okazji 100. urodzin NIVEA spełnia marzenia i buduje 100 placów zabaw. Place zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą liczbę głosów na www.nivea.pl.
06 07 2011

Wakacje w Gminie Lubań
W okresie wakacyjnym najmłodsi będą mieli możliwość korzystania z zajęć rekreacyjnych jakie przygotowały dla nich organizacje działające na terenie Gminy Lubań.
03 07 2011

Święto dzieci
W dniu 25 czerwca br. w świetlicy wiejskiej, w Nawojowie Łużyckim odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. Organizatorami przedsięwzięcia były Rady Sołeckie Nawojowa Łużyckiego i Śląskiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nawojów Łużycki i Nawojów Śląski.
30 06 2011

Święto szkoły w Pisarzowicach
Uroczystość odbyła się 8 czerwca 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach.Pani dyrektor, Bożena Szwedko, powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Lubań p.Zbigniewa Hercunia, Dyrektor GZEASz-u Halinę Gancarz, przedstawiciela PCE Krzysztofa Cwalinę, lokalną telewizję, nauczycieli, rodziców oraz społeczność uczniowską.
21 06 2011

Sołtysi już wybrani
Dnia 19.06.2011 r. w pięciu Sołectwach na terenie Gminy Lubań na nowych zasadach odbyły się wybory Sołtysów.
20 06 2011

SIEDZIBA URZĘDU GMINY JEST NARSZCIE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBAŃ
To co wcześniej było niemożliwe stało się faktem.
10 06 2011

Można wynajmować już świetlice wiejskie
Informujemy, że Wójt Gminy Lubań dnia 2 czerwca 2011 roku podpisał regulamin udostępniania świetlic w Pisarzowicach i Radogoszczy.
03 06 2011

Propozycja dla młodzieży
Jak to na terenach wiejskich bywa, miejscowa młodzież nie ma ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu. Nie ma domów kultury z kołami zainteresowań, kafejek internetowych, itp. Alternatywą dla nich są jedynie kluby sportowe oraz przysłowiowa ławka na przystanku. Z myślą więc o nich pracownicy urzędu gminy złożyli dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy z nich nosi nazwę „Sprawa dla reportera z Gminy Lubań”, drugi natomiast to „Nowa przestrzeń, nowe możliwości-warsztaty projektowe z graffiti i recykling art w Gminie Lubań”. Oba projekty zostały wysoko ocenione przez ekspertów i otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad 80.000 złotych.
19 05 2011

Integracja dzieci
Trzydziestoosobowa grupa dzieci z Mściszowa i Henrykowa Lubańskiego uczestniczy w projekcie finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasze dzieci w Gminie Lubań- wskaz im drogę edukacji”. W okresie sześciu miesięcy, dwa razy w tygodniu mają organizowane zajęcia mające na celu wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Między innymi odbywają się zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, fotografii oraz teatru.
19 05 2011

Nowe pomysły - nowe projekty
Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
19 05 2011

Kabecjanie dają radę
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach od dwóch miesięcy realizuje projekt edukacyjny Kabecjanie dają radę. Propagujący szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zdrowie.( Słabo zorientowanych informujemy, że Kabecjanie są to bajkowi bohaterowie, którzy przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą.
18 05 2011

Wybory sołtysów i rad sołeckich
W dniu 9 maja br. w Sołectwie Nawojów Łużycki odbyło się wiejskie spotkanie wyborcze. Celem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku głosowania Sołtysem została – Grażyna Bieluń, a członkami Rady Sołeckiej: Anna Szmajdzińska, Beata Wrzeszcz, Elżbieta Mieszczak, Lucyna Bieluń, Mariusz Bettin.
11 05 2011

Wirtualne cmentarze w Gminie Lubań
Obecne realia sprawiają, że Internet to nie tylko nośnik informacji czy możliwość zrobienia zakupów. Coraz popularniejsze stają się wirtualne cmentarze, na których możemy odnaleźć swoich bliskich zmarłych, zapalić wirtualny zniczy czy zamówić usługę sprzątania. Od niedawna cmentarze Gminy Lubań możemy odwiedzać przez Internet.
10 05 2011

Coca-Cola Cup
W dniu 19 kwietnia 2011 roku odbyła się pierwsza runda eliminacji XIII edycji Coca-Cola Cup. Brały w niej udział drużyny z powiatu lubańskiego i zgorzeleckiego. Rozgrywki odbyły się na boisku „Orlik” w Lubaniu. Drużyna reprezentująca nasze gimnazjum awansowała do następnej rundy. W eliminacjach wzięły udział drużyny z Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, Gimnazjum w Sulikowie, Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach.
10 05 2011

Sukces w biegach przełajowych
W dniu 16 kwietnia 2011 roku na kąpielisku „Morskie Oko” we Wrocławiu odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchary Przewodniczącej Szkolnego Związku Sportowego DOLNY ŚLĄSK. W zawodach wystartowało ponad 900 zawodników z całego województwa.
10 05 2011

Przyjazny urząd
Miło jest nam Państwa poinformować, że Urząd Gminy Lubań uzyskał tytuł „PRZYJAZNY URZĄD” oraz otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu „Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem”.
28 04 2011

100 dni wójta
Szanowni Mieszkańcy,
minęło 100 dni od objęcia przeze mnie urzędu Wójta Gminy Lubań. Stąd też jest to dobry okres do pierwszych podsumowań, spostrzeżeń i refleksji.
11 04 2011

„Poezja-wzruszenie i powiew…” pisał nasz polski noblista Czesław Miłosz
Jakże wiernie te słowa odzwierciedlają atmosferę panującą w Szkole Podstawowej w Radostowie, w której odbywał się 4 marca coroczny Gminny Konkurs Recytatorski. Wzruszenie, bo dwanaście uroczych, maleńkich,
01 04 2011

Ferie zimowe w gminie
Wkrótce nasze dzieci rozpoczną ferie zimowe. Dwutygodniowy odpoczynek od zajęć w szkole. Z uwagi, iż mało dzieci wyjeżdża na zorganizowany odpoczynek zimowy wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom oraz rodziców.
11 02 2011

Informacja nt. zamknięcia biblioteki w Radostowie
W ostatnich dniach nurtującym Was tematem jest zamknięcie biblioteki w Radostowie. Chciałbym Państwa poinformować, iż decyzja o zamknięciu biblioteki nie była łatwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę licznie uczestniczące Wasze dzieci w zajęciach bibliotecznych.
25 01 2011

Wodociągi za unijne pieniądze
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I ,II, III” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
07 01 2011

Pozyskano kolejne pieniądze
27 października 2010 podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego”.
07 01 2011

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań
W związku z zakończeniem przeze mnie pełnienia funkcji Wójta Gminy Lubań, chciałbym tymi słowami serdecznie podziękować za dotychczasową owocną współpracę, udzielane wsparcie oraz zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju samorządności oraz Gminy Lubań, ale także w kształtowaniu partnerskich i koleżeńskich relacji w działalności społecznej i samorządowej.
09 12 2010

Złote gody
55- lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Sabina i Adam Barszczykowie z Kościelnika. Z tej niebywałej okazji Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik wraz z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przygotowali niespodziankę dla szanownych jubilatów. 18 października odwiedzili oni Państwa Barszczyk w domu.
18 10 2010

Kolejne boisko wielofunkcyjne
To już czwarte, a w tym roku drugie wybudowane boisko wielofunkcyjne na terenie Gminy Lubań. W piątek 15 października nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego w Henrykowie Lubańskim.
18 10 2010

Docenione przedsięwzięcie Dolnośląskiej Odnowy Wsi
Przedsięwzięcie realizowane przez mieszkańców Radostowa zostało laureatem konkursu „Piękna wieś dolnośląska” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie w odnowie wsi”.
06 10 2010

Samuraje z Lubania podbijają Świat Karate…
Wielki sukces zawodników z klubu UKS Samuraj Lubań …
W dniach 24-26.09.2010 roku odbyły się po raz pierwszy w Polsce XII Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan FSKA.
06 10 2010

Znamy laureatów konkursu najpiękniejsza wieś województwa dolnośląskiego
Jak informowaliśmy na łamach gazety z naszego regionu mieliśmy swoich reprezentantów w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursie na najpiękniejszą wieś, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi oraz najlepszy star w regionalnej odnowie wsi.
20 08 2010

Straty po powodzi
W dniach 7 - 8 sierpnia 2010 r. Gminę Lubań nawiedziły nawalne opady deszczu, które spowodowały gwałtowne wystąpienie z brzegów rzeki Kwisy i potoków przepływających przez teren gminy Lubań.
20 08 2010

Smak Europy
W ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” organizowanym przez Fundację Wspomagana Wsi. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowano dzieciom zajęcia wakacyjne. Dzieci spotykały się dwa razy w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej.
20 08 2010

Nasze dzieci w Gminie Lubań
„Nasze dzieci w Gminie Lubań – wskaż im drogę edukacji” to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
06 08 2010

Tak nie wiele potrzeba dzieciom do szczęścia
Jak już informowaliśmy mieszkańcy Radostowa pozyskali środki finansowe na realizację projektu pt. „Smak Europy – niepowtarzalna podróż dzieci z Radostowa” w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” organizowanym przez Fundację Wspomagani Wsi.
06 08 2010

Cis henrykowski a integracja mieszkańców
W pierwszej chwili można by było się zastanawiać co ma cis henrykowski do integracji mieszkańców. Okazuje się, że bardzo wiele.
06 08 2010

Pomoc dla powodzian…
29 czerwca 2010 r. popołudniu ruszył tir z darami wspierając mieszkańców niewielkiej Gminy Łubnice w powiecie Staszów, województwo świętokrzyskie. Ta oddalona, aż o 540 km gmina w ponad 70% została dotknięta skutkami podtopień i powodzi.
21 07 2010

Najpiękniejsza Wieś Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego na przełomie miesiąca kwietnia i maja tego roku ogłosił konkurs na najpiękniejszą wieś województwa dolnośląskiego
20 07 2010

Integracja mieszkańców
Ponad osiemdziesięciu mieszkańców Gminy Lubań uczestniczy w projekcie pn.”Cis henrykowski – szansa na integrację mieszkańców Gminy Lubań”.
20 07 2010

Wielki Człowiek
W tym roku, po raz dziewiąty władze Powiatu Lubańskiego zaprosiły do udziału w konkursie o tytuł „Człowieka Roku Powiatu Lubańskiego”.
20 07 2010

Bliżej przyrody....
12 maja 2010 roku, to dzień w którym dzieci z młodszej grupy przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach ,wyjechały na całodniową wycieczkę do Liberca.
20 07 2010

Aktywne sołectwo
Kolejny raz Sołectwa z Radostowa wyszły z inicjatywą zorganizowania dzieciom czasu wolnego podczas najbliższych wakacji. W tym celu napisali wniosek o dofinansowanie do Fundacji wspomagani Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”.
20 07 2010

Integrujemy mieszkańców
Po raz kolejny Gmina Lubań pozyskała środki finansowe na realizacje projektu skierowanego do mieszkańców. Od 15 marca bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Cis henrykowski- szansą na integrację mieszkańców Gminy Lubań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
29 03 2010

Wolontariat uczniów Gimnazjum
Bardzo często narzekamy na zachowania uczniów gimnazjalnych. Oczywiście dotyczy to tylko kilku procent uczniów jednak rzutuje to opinię o całej społeczności gimnazjalnej. W większości jednak są uczniowie, którzy chętnie pracują i udzielają się społecznie.
04 03 2010

Świeto Szkoły
Tradycyjnie, w rocznicę nadania imienia, Gimnazjum w Pisarzowicach organizuje Święto Szkoły. 26 lutego przypada czwarta rocznica nadania szkole imienia Aleksandra Fredry. Każdy z nas wie, że był to najlepszy polski komediopisarz.
04 03 2010

Kolejny sukces gminy
W dniu 9 lutego bieżącego roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski podał do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu otwartego nr 1/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
15 02 2010

Lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi
W dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2010 roku dotarła do tutejszego urzędu informacja, iż Dolnośląski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał ponad 80 mln złotych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z przeznaczeniem na „poprawę i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
15 02 2010

Ostatnie zebranie sprawozdawcze
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, w której odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2009 była OSP Henryków Lubański. Z ramienia gminy w spotkaniu wzięli udział : Jacek Jaworski – Przewodniczący Rady Gminy Lubań oraz Pani Aneta Usyk - pracownik urzędu.
15 02 2010

Okres sprawozdawczy w OSP
Pierwszy kwartał nowego roku jest okresem zwoływania zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 5 lutego zebrali się druhowie z Mściszowa a w dniu następnym z Pisarzowic.
11 02 2010

Pieniądze na remont dróg
Po raz kolejny Gmina Lubań otrzymała środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych z przeznaczeniem remont dróg gminnych.
11 02 2010

Inicjatywa rodziców
Dnia 30 stycznia 2010 roku , Rada Rodziców działająca w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, przy współpracy z dyrektorem i nauczycielami tejże placówki, zorganizowała imprezę środowiskową pod hasłem " Rozgrywki sportowe na wesoło".
11 02 2010

Spotkanie z druhami
W pierwszym kwartale roku jednostki ochotniczej straży pożarnej zobligowane są do zwołania zebrań sprawozdawczych. Jako pierwsza z terenu gminy przedmiotowe zebranie zorganizowali druhowie z Radostowa.
11 02 2010

Rusza Einstein
Już bardzo wiele mówiło i pisało się wcześniej o pozyskanych środkach finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. ”Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”.
11 02 2010

Niech żyje bal…
"Niech żyje bal” piękne słowa piosenki Maryli Rodowicz w pełni odzwierciedlają wydarzenie, które miało miejsce w Radostowie w świetlicy wiejskiej.
27 01 2010

Zgłębione tajniki polityki społecznej
W sobotę 16 stycznia 2010 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu pn. „Wiejski Uniwersytet III wieku – edukacja osób starszych w Gminie Lubań” współfinansowanego przez Unię Europejską.
20 01 2010

Inauguracja Wiejskiego Uniwersytetu III Wieku
Dzień 8 stycznia 2010 roku był dniem niezwykłym w skali całego kraju. Właśnie tego dnia odbyła się uroczysta inauguracja Wiejskiego Uniwersytetu III Wieku.
20 01 2010

Przyjemne z pożytecznym
Rady Sołeckie z Radostowa wykorzystały możliwość pozyskania środków finansowych na promocję idei odnowy wsi z budżetu województwa dolnośląskiego. Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy Radostowa przystąpili do programu Regionalnej Odnowy Wsi mogli wziąć udział w przedmiotowym konkursie.
20 01 2010

Grzeczne dzieci
Dokładnie 6 grudnia do Radostowa przyjechał Święty Mikołaj. Z kilkoma workami prezentów oraz grupa pomocników ulubieniec wszystkich dzieci przybył do miejscowego kościoła.
20 01 2010

Podziel się opłatkiem
W dniu 22.12.2009r. w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach odbyła się wigilia szkolna.
20 01 2010

Bożonarodzeniowe Jasełka Maluszków
Dzień 18 grudnia 2009 roku był wyjątkowy dla maluszków z oddziału przedszkolnego z Pisarzowic . Dzieci po dwumiesięcznych przygotowaniach, jak prawdziwi aktorzy pokazali się w pełnej krasie przed bardzo wymagającą widownią- Wójtem panem M. Herdzikiem, Dyrektorem, panią B. Szwedko, rodzicami, dziadkami, nauczycielami i dziećmi z klas początkowych.
20 01 2010

Podsumowanie roku
Podtrzymując wieloletnia tradycję Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Jaworskim zaprosił wszystkich sołtysów z terenu gminy oraz księży proboszczów.
20 01 2010

Bezplatne szkolenia - Wiejski Uniwersytet III Wieku
Gmina Lubań zaprasza na bezpłatne szkolenia mieszkańców gminy, którzy ukończyli 50 lat. Projekt pt. "Wiejski Uniwersytet III Wieku - program edukacji osób starszych w Gminie Lubań" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
18 12 2009

Radosna Szkoła
Rządowy program „Radosna Szkoła” został wdrożony i zrealizowany w szkołach gminnych. Jak już wcześniej pisaliśmy gmina Lubań pozyskała środki finansowe na zakup pomocy edukacyjnych dla wszystkich czterech szkół podstawowych.
11 12 2009

Kolejne boisko wielofunkcyjne
7 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Ora Białego w Kościelniku odbyło się uroczyste otwarcie ,,Wielofunkcyjnego boiska”. Jak sama nazwa wskazuje na boisku możemy grać w piłkę siatkową, koszykową, nożną, tenisa ziemnego.
11 12 2009

Przyjedź do nas Mikołaju…
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radostowie w piątek – 4 grudnia bieżącego roku – od pierwszego dzwonka wyczekiwały Świętego Mikołaja. Uczniowie klas młodszych wysłuchały legendy o Świętym Mikołaju. Dowiedziały się skąd on pochodzi oraz dlaczego jest świętym.
11 12 2009

Wspomnienie o Papieżu
Nie tylko październik jest miesiącem, w którym z wielu miejsc docierają dźwięki, płynącej po falach wzruszonych serc ludzkich piosenki, o małym, rybackim miasteczku- barce. To w nim, wszyscy Polacy widzą mistyczną, białą postać Papieża.
08 12 2009

Niecodzienne spotkanie
Wizytujący wszystkie parafie z dekanatu lubańskiego Biskup Legnicki Stefan Cichy przyjechał na spotkanie z mieszkańcami Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Pisarzowicach.
19 11 2009

Jeden dzień w roku
14 października jest Dniem Edukacji Narodowej – świętem wszystkich pracowników oświaty. W tym wyjątkowym - jednym dniu w roku - niemalże wszyscy uczniowie są mili i wyrozumiali dla swoich wychowawców i pedagogów.
19 11 2009

83 Urodziny Kubusia Puchatka
15 i 16 października br. po raz kolejny, w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, obchodziliśmy urodziny książkowego bohatera - Kubusia Puchatka.
19 11 2009

Bajkowo w Radostowie
8 listopada bieżącego roku Radostów, a dokładnie świetlica wiejska, przeobraziła się w świat postaci z bajek. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu zorganizowano dla dzieci – „Dzień Postaci Bajkowych”.
19 11 2009

Dzień Edukacji i Pasowanie
Tradycją Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach są obchody Pasowania Na Ucznia w dniu święta Edukacji Narodowej.
19 11 2009

Biorą sprawy w swoje ręce
Województwo Dolnośląskie w bieżącym roku rozpoczęło realizację programu aktywującego społeczność lokalną pn. „Regionalna Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi.
12 10 2009

Oczekiwane inwestycje
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia bieżącego roku poznaliśmy listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
12 10 2009

Odnowa wsi w Gminie Lubań
Gmina Lubań w połowie bieżącego roku złożyła wnioski na zadaszenie kontenerów posadowionych na boiskach do gry w piłkę nożna oraz zakup strojów dla zespołów folklorystycznych. w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
12 10 2009

Powstaje kolejne boisko wielofunkcyjne
Przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniaku budowane jest boisko wielofunkcyjne. Na jego realizację Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
12 10 2009

Radosne szkoły w Gminie Lubań
"Radosna szkoła” to rządowy program, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.
12 10 2009

Ułatwiono dostęp do informacji
Gmina Lubań wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy kończy stawianie tablic informacyjnych na terenie gminy.
12 10 2009

Poprawiamy infrastrukturę na cmentarzach gminnych
Od kilku już lat cmentarzami komunalnymi Gminy Lubań zarządza przedsiębiorca z Lwówka Śląskiego. W ramach podpisanej umowy ma on obowiązek dbać o porządek i czystość na cmentarzach oraz wykonywać pochówki osób zmarłych.
12 10 2009

Wizytacja Biskupa
25 września Biskup Legnicki Stefan Cichy rozpoczął wizytacje parafii znajdujących się na terenie Gminy Lubań. Jako pierwszą odwiedził Parafię pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie.
12 10 2009

Wiejskie Dożynki w Radostowie
Pomimo, iż bieżący rok jest ciężkim rokiem dla rolników mieszkańcy Radostowa przygotowali i licznie uczestniczyli w święcie plonów. Pragnęli podziękować Bogu za to co udało im się zebrać z pól oraz prosić o łaski na rok kolejny.
12 10 2009

Ogólnopolskie Imieniny Henryka
W dniach 11-12 lipca w Henrykowie Lubańskim już po raz czwarty odbyły się Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa Lubańskiego ...
18 08 2009


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań
Od kilku już lat na terenie Gminy Lubań rozgrywany jest turniej piłki nożnej. Tegorocznymi gospodarzami turnieju był Ludowy Zespół Sportowy w Pisarzowicach.
06 07 2009

Kreator i Twórca Kultury Powiatu Lubańskiego
Dzień Kultury Powiatu Lubańskiego obchodziliśmy w sobotę – 4 lipca br. Główne uroczystości odbywały się w rynku Miasta Lubania. Gminę Lubań reprezentowały dwa Zespoły Folklorystyczne „CISOWIANKI” z Henrykowa Lubańskiego i „MARYSIEŃKI” z Radostowa oraz rzeźbiarz – Pan Sławomir Kieryluk z Henrykowa Lubańskiego.
06 07 2009

Nawałnica w Pisarzowicach i Henrykowie Lubańskim
Wśród nieustających informacji o kolejnych regionach i miejscowościach zalewanych w Polsce w skutek nagłych zmian atmosferycznych, tym razem dotknęły one również Gminę Lubań. Wczoraj, tj. 2 lipca bieżącego roku około godz. 13.00 w rejonie Kościelnika, Jałowca oraz Pisarzowic i Henrykowa Lubańskiego wystąpiło tzw. „oberwanie chmury”.
03 07 2009

W gronie druhów ochotników
Z inicjatywy Wójta Gminy Lubań w dniu 25 czerwca 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach spotkali się wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Lubań. Podczas spotkania omówiono wiele spraw organizacyjnych dotyczących bezpośredniego ich funkcjonowania.
02 07 2009

Laureaci w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
W lutym 2009 roku Fundacja Wspomagania Wsi zorganizowała konkurs internetowy dotyczący przełomu z roku 1989, jego przyczyn i następstw. Do konkursu przystąpili uczniowie Gimnazjum w Pisarzowicach: Kacper Bednarz i Krystian Podgórski z klasy 2b.
02 07 2009

Podziękownie
Podziękowanie dla Wójta Gminy Lubań w związku z zakończeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
25 06 2009

Zebranie wiejskie w Radostowie
24 czerwca 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie spotkali się mieszkańcy w bardzo istotnej sprawie dla miejscowości. Przedmiotowe zebranie dotyczyło budowy wodociągu wraz z przyłączami.
25 06 2009

Inicjatywy oddolne
Pod takim właśnie hasłem przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubań, takich jak: klubu sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia mieszkańców spotkali się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze.
24 06 2009

Pożegnali oddział przedszkolny
Dwa dni przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego uczniowie oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Radostowie wraz z wychowawczynią zaprosili rodziców oraz nauczycieli na uroczyste pożegnanie przedszkola.
22 06 2009

Wybudujemy kolejne boisko wielofunkcyjne
Z wielką radością przyjęto wyniki konkursu na budowę boisk wielofunkcyjnych ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, do którego Gmina Lubań przystąpiła na początku bieżącego roku.
16 06 2009

Dzień Dziecka na sportowo
Jak co roku, od kilku już lat, uczniowie szkół z terenu Gminy Lubań obchodzą Dzień Dziecka na sportowo. Tegoroczne święto przygotowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Radogoszczy. Punktualnie o godzinie 10.00 dzieci były gotowe do sportowej rywalizacji.
16 06 2009

Wybory do Parlamentu Europejskiego
7 czerwca bieżącego roku po raz drugi poszliśmy do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W gminie Lubań w wyborach uczestniczyło 874 wyborców spośród 5100 uprawnionych do głosowania.
16 06 2009

Szczytne imię szkoły
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach przybrała imię Noblistów Polskich. Na 5 czerwca 2009 roku odbyły się oficjalne uroczystości nadania imienia i przekazania ufundowanego sztandaru z udziałem władz gminy i lokalnej społeczności.
16 06 2009

Dodatkowe fundusze na usuwanie skutków powodzi
Jak wszyscy pamiętamy w roku 2007 dotknęła naszą gminę potężna ulewa powodująca spustoszenie. Wskutek nawałnicy uszkodzeniu uległy mosty oraz przede wszystkim drogi.
16 06 2009

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bank BGŻ Bałtyk – Karkonosze
5 czerwca bieżącego roku miało miejsce niebagatelne wydarzenie. Z Lwówka Śląskiego przez Gminę Lubań do Lubania przebiegał odcinek trasy kolarskiej Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bank BGŻ Bałtyk – Karkonosze.
16 06 2009

Gmina Lubań przystąpiła do Regionalnej Odnowy Wsi
Rada Gminy Lubań zdecydowała, poprzez podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Lubań do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
16 06 2009

Pomoc dla mniejszości narodowych
W ubiegłym roku Gmina Lubań po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o środki finansowe z przeznaczeniem na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich zamieszkałych na jej terenie.
16 06 2009

Gmina stawia na kulturę i turystykę
Pierwsze półrocze w Gminie Lubań zaowocowało złożeniem kilku wniosków o pozabudżetowe środki finansowe.
W ramach działania „Odnowa Wsi” z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone zostały dwa wnioski.
16 06 2009

Podsumowanie działalności Rad Sołeckich z Radostowa
W dniu 29 kwietnia 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzina oraz jego zastępcy Zbigniewa Zjawina.
16 06 2009

Uroczyste otwarcie kuchni
Z inicjatywy Rad Sołeckich z Radostowa Średniego i Dolnego oraz Radostowa Górnego udało się pozyskać środki finansowe w ramach programu „Nasza wieś naszą szansą” współfinansowanego przez Fundacje Wspomagania Wsi na realizację zadania pn. „Jak rękawy zakasamy to świetlica blask odzyska”.
16 06 2009

Odjazdowe przedszkole w Pisarzowicach
Odjazdowe przedszkole w Pisarzowicach ...
14 04 2009

Święto Kobiet w Radostowie
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu przy współpracy młodych kobiet z Radostowa zorganizowano spotkanie z okazji Dnia ( Nocy ) Kobiet.
09 03 2009

Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom w tym szczególnym dniu pragnę złożyć najszczersze życzenia, aby radość istnienia odnalazły w otaczającym ich świecie, w bliskich osobach siłę i witalność …
06 03 2009

Podziękowanie Marszałka
Podziękowanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla społeczności Gminy Lubań
26 02 2009

Karnawał
Dnia 10 lutego 2009 roku " Pan Karnawał" zaprosił do zabawy wszystkie dzieci z młodszej i starszej grupy przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach.
25 02 2009

Zakochani są wśród nas
O miłości jest wiele wierszy, piosenek, filmów oraz sztuk teatralnych i operowych. To jakże piękne uczucie ma swoje święto 14 lutego. W tym roku uroczyste obchody Dnia zakochanych zaplanowano w Radostowie na dzień 22 lutego
24 02 2009

200 tysięcy złotych na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej
Podczas uroczystych obchodów 10-lecia Powiatu Jaworskiego, w dniu 16 lutego bieżącego roku, wicepremier Grzegorz Schetyna wręczył samorządowcom z Dolnego Śląska promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy trafiły do 41 gmin i 11 powiatów.
19 02 2009

Turniej Ministrantów Diecezji Legnickiej
W dniu święta zakochanych, tj. 14 lutego bieżącego roku w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbył się po raz trzeci turniej ministrantów Diecezji Legnickiej w tenisie stołowym.
18 02 2009

„Dużo czytam w mig coś chwytam”
Pod tak ambitnym hasłem podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku. Codziennie przez pierwszy tydzień ferii miejscowe dzieci miały zorganizowany czas wolny.
05 02 2009

Zabawa karnawałowa dla dzieci w Radostowie
Uwieńczeniem ferii, a zarazem podsumowaniem realizacji projektu pn.”Zabawa jest nauką, a nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie 2009” była zabawa karnawałowa z udziałem wszystkich chętnych dzieci z Radostowa. Hasłem przewodnim zabawy były postacie i zwierzęta z bajek.
05 02 2009

Dzień Babci i Dziadka
Ostatniego dnia ferii zimowych w niedzielę, tj. 1 lutego bieżącego roku dzieci z pomocą członków Rady Sołeckiej Radostów Średni i Dolny oraz Rady Sołeckiej Radostów Górny i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu przygotowały uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka.
03 02 2009

Zabawa karnawałowa w Mściszowie
Z inicjatywy Rady Sołeckiej Sołectwa Mściszów w sobotę – 31 stycznia 2009 roku w świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa karnawałowa. Od godzin wczesno popołudniowych salą zawładały dzieci i młodzież.
03 02 2009

Bawimy się w teatr
W dniach 29 i 30 stycznia bieżącego roku na świetlicy wiejskiej w Radostowie odbyły się warsztaty teatralne z udziałem miejscowych dzieci i młodzieży. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły panie z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu – Justyna Antoszewska i Iwona Janikowska.
03 02 2009

Pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych na wyposażenie przedszkola
Gmina Lubań z uwagi na nowo utworzone przedszkole publiczne w Pisarzowicach w sierpniu 2008 roku złożyła wniosek pt. „Chętnie chodzę do przedszkola” o dofinansowanie jego wyposażenia w ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w Priorytecie VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
29 01 2009

Turniej Tenisa Stołowego w Radostowie
Z inicjatywy Ks. Marka Kurzawy i Pana Jerzego Wiśniewskiego podczas ferii zaplanowano przeprowadzenie rozgrywek w tenisa stołowego w ramach realizacji projektu pn. „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Turniej o puchar sołtysa został rozegrany w dniu 28 stycznia 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie.
29 01 2009

Wyjazd do teatru
Dzieci i młodzież z Radostowa miały okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu. W dniach 27 i 28 stycznia bieżącego roku w ramach realizacji projektu „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi zorganizowano wycieczkę do Teatru Jeleniogórskiego.
29 01 2009

Malowanie na szkle
Podczas kolejnego dnia ferii dzieci z Radostowa miały okazję do poznania nowej techniki plastycznej, tj. malowania na szkle.
27 01 2009

Gry i zabawy dla najmłodszych
Pragnąc umilić czas wolny od szkoły dla najmłodszych mieszkańców Radostowa, tj. wszystkich dzieci w wieku od 5 lat zorganizowana dla nich zajęcia na świetlicy wiejskiej.
27 01 2009

Przygotowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Radostowie do pisania testów kompetencyjnych
Okres ferii kojarzy się wszystkim z czasem wolnym od nauki i tak w rzeczywistości jest. W Radostowie mieszkanka miejscowości będąca jednocześnie nauczycielem z wieloletnim stażem pracy zorganizowała dla uczniów klas V i VI zajęcia dodatkowe z matematyki w celu przygotowania uczniów do zbliżających się testów kompetencyjnych. Zajęcia odbyły się w dniu 20 i 22 stycznia 2009 roku w miejscowej szkole.
23 01 2009

Wybrano Sołtysa
Zgodnie ze statutem Sołectwa Uniegoszcz w przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa należy zarządzić wybory uzupełniające. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubań, po wcześniejszej konsultacji z radą sołecką, wydał zarządzenie nr 1 / OW / 2009 w dniu 12 stycznia bieżącego roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Uniegoszcz wskazując termin wyborów na dzień 20 stycznia 2009 roku.
22 01 2009

Lepimy z gliny
Podczas ferii dzieci z Radostowa mają zorganizowanych wiele zajęć, które odbywają się w świetlicy wiejskiej oraz szkole podstawowej. Zajęcia zorganizowano dzięki inicjatywie rad sołeckich, które na powyższy cel uzyskały dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2009”.
22 01 2009

LZS Radostów otrzymał dofinansowanie
Ludowy Zespół Sportowy w Radostowie – sekcja tenisa stołowego „Święci Radostów” złożyli w połowie grudnia 2008 roku wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pn. Organizacja III Mistrzostw Diecezji Legnickiej dla ministrantów, lektorów i księży w tenisie stołowych pod patronatem Biskupa Legnickiego i Wójta Gminy Lubań.
22 01 2009

Wigilia w autobusie
Pod takim właśnie tytułem w dniu 21 grudnia 2008 roku w Kościele w Radostowie odbyła się inscenizacja. Spektakl przygotowały dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne prowadzone przez miejscowa bibliotekarkę – Panią Iwonę Janikowską, która jednocześnie była reżyserem przedstawienia.
08 01 2009

Spotkanie opłatkowe
W dniu 18 grudnia 2008 roku, już z coroczną tradycją, w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem sołtysów oraz Księży proboszczów z terenu gminy.
08 01 2009

Nasza wieś naszą szansą
Kolejny sukces Rady Sołeckiej Radostów Dolny i Średni oraz Rady Sołeckiej Radostów Górny. Po raz kolejny z własnej inicjatywy złożyli wniosek o pozyskanie środków finansowych.
08 01 2009

Aktywizowanie mieszkańców gminy
Dobiega końca realizacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".
08 01 2009

Uczeń na wsi
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie letnim rozpoczął nabory do pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
08 01 2009

Mikołaj w Kościelniku
Z inicjatywy rodziców tym razem Mikołaj przyjechał do dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku na drabiniastym wozie. Do szkoły zwabiło gościa wielkie ognisko. Były pląsy zabawy i popisy przed Mikołajem.
10 12 2008

Pożyteczne ferie w Gminie Lubań
Zbliża się okres przedświąteczny i coraz więcej osób, w tym w szczególności dzieci, zaczynają myśleć o zbliżających się feriach. Kilka organizacji działających na terenie gminy pomyślało o ich zaplanowaniu dla miejscowych pociech i wzięło udział w ogłoszonym przez Fundację Wspomagani Wsi w otwartym konkursie „Pożyteczne ferie 2009”
10 12 2008

Święty Mikołaj w Radostowie
Co prawda dzień po 6 grudnia, ale z uwagi na jego zapracowanie i obowiązek rozwiezienia prezentów dla wszystkich dzieci na świecie, Święty Mikołaj zawitał do Radostowa, a dokładnie do miejscowego Kościoła.
10 12 2008

Koncepcja budowy kanalizacji w Gminie Lubań
W dniu 3 grudnia 2008 roku zakończono prace nad przygotowaniem koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubań. Podczas obrad Rady Gminy Lubań przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic zaprezentowali swoją pracę.
10 12 2008

Spotkanie seniorów
Z przepiękna inicjatywą wyszły członkinie zespołu folklorystycznego „MARYSIEŃKI” z Radostowa. W dniu 29 listopada 2008 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie zorganizowały spotkanie dla seniorów z Radostowa Górnego, Średniego i Dolnego.
10 12 2008

„Pasowanie na przedszkolaka”
Dnia 26 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach miała miejsce pierwsza, ważna uroczystość w nowo powstałym oddziale przedszkolnym 3-4 latków. Ta uroczystość to „Pasowanie na Przedszkolaka”.
01 12 2008

Nowe szatnie na boiskach gminnych
Rozpoczętą procedurę, przejęcia z likwidowanych przejść granicznych pawilonów kontenerowych, w miesiącu marcu bieżącego roku udało się sfinalizować.
01 12 2008

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – „Partnerstwo Izerskie”
Przygotowując się do kolejnego okresu programowania na lata 2007-2013 w ramach Programu Leader+, decyzją dotychczasowych przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, powstało nowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.
24 11 2008

Rozbudowujemy gminna sieć wodociągową
Na przełomie roku 2006/2007 Gmina Lubań zaprojektowała i wybudowała w miejscowości Nawojów Łużycki wodociąg o długości ponad 3500 metrów. Mieszkańcy Nawojowa Łużyckiego zasilani są w wodę z miejscowego ujęcia wody poprzez hydrofornię.
14 11 2008

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na ręce Wójta Gminy Lubań zostały przesłane gratulacje i życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy.
07 11 2008

Gala z okazji 10–lecia reaktywowania Powiatu Lubańskiego
Podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji 10 – lecia reaktywowania Powiatu Lubańskiego, która odbyła się w dniu 6 listopada 2008 roku Samorząd Gminy Lubań reprezentowali: Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski.
07 11 2008

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lubań
Dzień przed oficjalnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski spotkali się z dyrektorami szkół z terenu Gminy Lubań. Za pośrednictwem dyrektorów złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi.
21 10 2008

Wręczono nagrodę DOMINIKA 2008
Nagroda DOMINKA 2008 wręczana była po raz pierwszy. Pomysłodawcą nagrody jest Duszpasterska Służba Liturgiczna Diecezji Legnickiej. Nazwa DOMINIK pochodzi od imienia patrona pomysłodawcy - św. Dominika Savio.
21 10 2008

Wspieramy uczniów niepełnosprawnych
Gmina Lubań w miesiącu wrześniu zakończyła nabór wniosków do pilotażowego programu finansowanego przez PFRON „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 2008/2009.
03 10 2008

Miss Polonia w Gminie Lubań
Na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzika oraz Rady Gminy Lubań w dniu 19 września na uroczystą Sesję Rady Gminy przybyła najpiękniejsza Polka, Angelika Jakubowska mieszkanka Pisarzowic z terenu naszej Gminy.
02 10 2008

Dożynki Gminne
Dnia 31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Mściszowie. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Wójt Gminy Lubań, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołectwo Mściszów.
05 09 2008

Wycieczka do Wrocławia
W piątek 15 sierpnia br. wszystkie czynnie uczestniczące w realizacji dzieci projektu pt. „Pięknie i kolorowo w naszym skromnym Radostowie” w ramach konkursu realizowanego przez Fundacje Wspomagania Wsi – Pożyteczne wakacje 2008 pojechały na wycieczkę do Wrocławia.
21 08 2008

Upiększanie wioski
Dzieci z Radostowa w ramach projektu „Pięknie i kolorowo w naszym skromnym Radostowie”, na który otrzymali dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi, przystąpiła do kolejnego etapu jego realizacji. Po zaplanowaniu na przysłowiowej kartce skwerów zieleni znajdujących się koło szkoły, plebani, kościoła i krzyża przydrożnego przystąpiła do namacalnego działania.
21 08 2008

III Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego” - za nami
19 i 20 lipca br. obchodziliśmy Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego. Głównym organizatorem przedmiotowego wydarzenia kulturalnego była Gmina Lubań przy współpracy z Sołectwem Henryków Lubański oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie i Fundacją Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza. Z ramienia gminy nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
22 07 2008

Sukces OSP Pisarzowice w Powiatowych Zawodach Pożarniczych
28 czerwca 2008 roku w Świeradowie Zdroju odbyły się V Zawody Powiatowe jednostek OSP. W zawodach wzięło udział sześć jednostek OSP z terenu powiatu lubańskiego.Gminę Lubań reprezentowała jednostka OSP Pisarzowice.
15 07 2008

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań
Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań jest już impreza stałą wpisaną do kalendarza imprez gminnych. Tegoroczny turniej zorganizował LZS Kościelnik. Do rywalizacji zgłosiło się pięć drużyn z Kościelnika, Henrykowa, Pisarzowic i Radostowa.
11 07 2008

Czas inwestycji i remontów
Okres wiosenno – letni sprzyja pracom remontowym. Bardzo widoczne jest to na terenie Gminy Lubań. W miesiącu czerwcu zakończono przebudowę drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej w Radostowie Średnim.
27 06 2008

25 – lecie kapłaństwa
W niedzielę 22 czerwca 2008 roku w Uniegoszczy uroczyście obchodzono podwójny jubileusz, tj. 25 - lecie kapłaństwa oraz 50 – te urodziny miejscowego proboszcz Księdza Marka Kurzawy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą święta o godz. 13.00.
27 06 2008

Pożyteczne wakacje w Radostowie
30 kwietnia bieżącego roku Rada Sołecka Radostów Dolny i Średni oraz Rada Sołecka Radostów Górny przy współpracy z Wójtem Gminy Lubań złożyły wniosek „Pięknie i kolorowo w naszym skromnym Radostowie” do Fundacji Wspomagania Wsi o dotację w konkursie „Pożyteczne Wakacje 2008”.
17 06 2008

Ruszyły bezpłatne zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym w Radostowie
Gmina Lubań zakwalifikowała się do realizacji programu TRENER GMINNY. Organizatorem przedmiotowego programu na terenie Dolnego Śląska jest Szkolny Związek Sportowy. Założeniem programu jest, iż od 9 czerwca do 31 października bieżącego roku na wytypowanych 25 boiskach na terenie gmin Dolnego Śląska pracować będzie 25 trenerów gminnych w wymiarze 18 godzin tygodniowo ( zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedzielę ).
17 06 2008

Gminny Turniej Sportowy
W dniu 2 VI odbył się VI Gminny Turniej Rekreacyjno-Sportowy Gminy Lubań. Imprezę zaszczycili swoja obecnością : Wójt Gminy Lubań Mirosław Herdzik, zastępca wójta Pan Zbigniew Zjawin, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól Pani Halina Gancarz, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Maria Kassel.
17 06 2008

Dzień dziecka w Henrykowie Lubańskim
1 czerwca „połączonymi siłami” Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach i Rady Sołeckiej w Henrykowie zorganizowano Dzień Dziecka – tym razem w Henrykowie.
17 06 2008

Zabawa Taneczna w Pisarzowicach
8 czerwca br., z okazji obchodzonego tydzień temu Międzynarodowego Dnia Dziecka, w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach, odbyła się Zabawa Taneczna Dla dzieci zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
10 06 2008

Dzień Dziecka w Radostowie
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu zorganizowano uroczyste obchody Dnia Dziecka w Radostowie, które w tym roku wypadły w niedzielę.
02 06 2008

I miejsce na Samorządowych Igrzyskach Sportowych
Już od 16 lat tradycją jest, iż co roku inna gmina, organizuje w imieniu Związku Gmin „Kwisa” Samorządowe Igrzyska Sportowe. Tegoroczne igrzyska odbyły się w Mirsku.
02 06 2008

25-lecie kapłaństwa
W niedzielę 25 maja 2008 roku w Pisarzowicach uroczyście obchodzono 25-lecie kapłaństwa miejscowego Proboszcza Księdza Kazimierza Gębarowskiego.
02 06 2008

Święto Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Jak co roku, tak i w tym roku uczniowie oraz grono pedagogiczne z gimnazjum w Pisarzowicach przygotowało tzw. święto szkoły. Uroczystości odbyły się w dniu 14 maja 2008 roku.
20 05 2008

Przystąpiliśmy do organizacji dożynek gminnych
Dopiero co zboża zasiane, a już przystąpiliśmy do organizacji dożynek gminnych. Podobnie jak w latach poprzednich spotkaliśmy się z mieszkańcami Mściszowa jako tegorocznych gospodarzy.
20 05 2008

Zebranie wiejskie w Uniegoszczy
Na wniosek Rady Sołeckiej Uniegoszcz w dniu 14 maja 2008 roku odbyło się zebranie wiejskie z udziałem mieszkańców Uniegoszczy oraz Wójta Gminy Lubań – Mirosława Herdzika i jego zastępcy Pana Zbigniewa Zjawina.
20 05 2008

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kościelniku
W dniu 30 kwietnia bieżącego roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku rozpoczęła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Orła Białego oraz sztandaru.
09 05 2008

I Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
W dniu 29 kwietnia 2008 roku o godz. 18.00 w remizie OSP Pisarzowice odbył się I Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
09 05 2008

„Blisko – Boisko”
Dnia 28.04.2008r. Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „BLISKO-BOISKO”
29 04 2008

Podsumowanie projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK
Dnia 28 marca 2008r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK, w której uczestniczył Wójt Gminy.
07 04 2008

Wyrazy wdzięczności dla Wójta Gminy Lubań
W dniu 28 marca 2008r. Proboszcz Parafii Uniegoszcz - Ksiądz Marek Kurzawa wraz z Przedstawicielem z Kurii Legnickiej wręczyli w imieniu Biskupa Legnickiego Stefana Cichego podziękowanie Wójtowi Gminy Lubań za pomoc przeprowadzenia II Mistrzostw Ministrantów Diecezji Legnickiej w tenisa stołowego, która odbyła się 23 lutego 2008r. w Lubaniu.
07 04 2008

Marsze na orientację "Lecą Bociany"
Ulotka informacyjna
01 04 2008


Zielona szkoła ze SMOKIEM
W dniach 9.02.-13.02.2008 uczniowie klas I-IV przebywali na „Zielonej szkole” W Srebrnej Górze. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki temu, że Szkoła Podstawowa realizuje program SMOK- Szkoła Myśląca O Każdym.
13 03 2008

Ministranci, lektorzy i księża rywalizowali przy stołach tenisowych.
W lutym 2007 ministranci i lektorzy po raz pierwszy stanęli do rywalizacji przy stołach tenisowych, grając o Puchar Biskupa Legnickiego.
27 02 2008

Ferie w gminie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, dla tych dzieci, które tegoroczne ferie spędzają w domu, zorganizował kilka imprez o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
18 02 2008

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW
W dniu 12 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów oraz przedstawicieli PZU zainicjowane przez wójta gminy. Głównym celem spotkania było omówienie nowego obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
18 02 2008

Gwiazdkowa Niespodzianka
W dniu 2 lutego 2008 roku w Nawojowie Łużyckim oraz w dniu 9 lutego 2008 roku w Radostowie w świetlicach wiejskich odbyło się spotkanie dzieci i rodziców pod nazwą „Gwiazdkowa niespodzianka”.
18 02 2008

Ferie Zimowe 2008
Zbliża się okres ferii zimowych. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół gminnych, poszczególne placówki oświatowe przygotowały zajęcia w celu zagospodarowania czasu wolnego swoim podopiecznym.
08 02 2008

Czas spotkań opłatkowych
Na przestrzeni ostatnich lat, w wielu miejscowościach Gminy Lubań pojawił się zwyczaj organizowania „spotkań opłatkowych” przez mieszkańców wsi. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia, pierwszy „opłatek” odbył się w Radostowie. Dnia 29 grudnia 2007 roku połączone rady sołeckie Radostowa Dolnego i Średniego oraz Radostowa Górnego zorganizowały spotkanie okolicznościowe w świetlicy wiejskiej z udziałem miejscowych rolników, członków rad sołeckich, włodarzy gminy oraz proboszcza Ks. Józefa Olechowskiego.
22 01 2008

Pomoc Gminy w nieszczęściu
W dniu 11.12.2007 roku w Henrykowie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Lubaniu oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Henrykowa, Pisarzowic i Olszyny prowadziły działania ratowniczo-gaśnicze związane z pożarem w budynku mieszkalnym będącym własnością mieszkańców naszej gminy.
08 01 2008

Próba pozyskania środków finansowych na organizację imprez gminnych
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu złożył dwa wnioski o dofinansowanie organizacji dwóch gminnych imprez.
04 01 2008

Spotkanie opłatkowe
W dniu 19 grudnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem sołtysów z terenu gminy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Ksiądz Daniel Biszczanik oraz Ksiądz Józef.
04 01 2008

Wnioski o pozyskanie środków finansowych na sport
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz ratownictwa górskiego i wodnego w 2008 roku dwa klubu sportowe z terenu Gminy Lubań złożyły wnioski o dofinansowanie swojej działalności statutowej.
04 01 2008

Nowy dach na budynku świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim
Małymi krokami Gmina Lubań realizuje plan modernizacji wszystkich świetlic gminnych. Kolejnym tego efektem jest wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim.
04 01 2008

Święty Mikołaj z Holandii
Po raz kolejny działania holenderskiej fundacji „Heerde Help Polen” wywołały uśmiech na twarzach dzieci z Gminy Lubań. 6 grudnia z okazji Mikołajek do Szkoły Podstawowej w Radostowie trafiły pudełka wypełnione pierniczkami ufundowanymi przez holenderskiego producenta.
04 01 2008

Andrzejki
Zwyczaje andrzejkowe znane są od dawna. Mimo rozwoju techniki wciąż w czasie zabaw wróży się, jakiego wybranka przyniesie los. Obecnie najczęściej wróżą sobie jednak dzieci, które uczą się tradycji przodków tak, jak to było w piątek 30 listopada w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lubaniu.
10 12 2007

E-urząd – dostęp do informacji o postępowaniu przez Internet w Gminie Lubań
E-urząd to możliwość świadczenia usług administracyjnych on-line przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów oraz Internetu. Klient urzędu ma możliwość złożenia wniosku przez stronę internetową oraz wglądu w to, na jakim etapie znajduje się jego sprawa.
19 11 2007

Otrzymaliśmy dotację na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach
Gmina Lubań złożyła we wrześniu bieżącego roku wniosek w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” o zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum publicznym w Pisarzowicach.
19 11 2007

Przebudowa dróg
13 listopada bieżącego roku zakończono przebudowę dwóch dróg gminnych: w Mściszowie i Pisarzowicach. W ramach zadania w Mściszowie przebudowano drogę o długości ponad 1 km oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną.
19 11 2007

Odbudowano mosty
W dniu 13 listopada bieżącego roku nastąpił odbiór trzech mostów w Mściszowie uszkodzonych w skutek nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu. Odbudowy mostów dokonała spółka MELOOBUD z Nowogrodźca.
19 11 2007

Ogłoszono przetarg na dokumentację techniczną świetlic i hali namiotowej
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Radogoszcz, Henryków Lubański, Pisarzowice, Nawojów Łużycki. Ceny ofert przestawiały się następująco:
25 10 2007

Faktyczna pomoc dla powodzian

W wyniku starań o pozyskanie dodatkowych środków w związku ze zdarzeniem losowym, Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacone na podstawie art.40 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta rozdysponowana i wypłacona została w miesiącu październiku 2007r. dla 8 rodzin. Rodziny te poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w wyniku ulewnych deszczów w dniu 23 sierpnia 2007 i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne.
24 10 2007

Boisko w Pisarzowicach
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, a w szczególności mieszkańców sołectwa Pisarzowice dotyczącym toczących się prac na boisku w Pisarzowicach, informujemy, iż prace wykończeniowe dobiegają końca. Gmina zakupiła komplet bramek profesjonalnych, wykorzystywanych w meczach ligowych, dwa komplety bramek tzw. treningowych oraz chorągiewki narożnikowe i wózek na oznaczenia linii boiska. W chwili obecnej montowane są bramki do gry w piłkę nożną. Ponadto geodezyjnie wyznaczono boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 53m x 90 m.
24 10 2007

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lubań
12 października 2007 roku odbyło się spotkanie nauczycieli ze wszystkich szkół gminnych. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik. W swoim imieniu, jak i również w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Jaworskiego, złożył życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania. Podczas uroczystości wójt gminy wręczył nagrody następującym nauczycielom: Panu Mariuszowi Łuczko, Pani Urszuli Serewis i Pani Wiolecie Cwynar.
24 10 2007

Odbudowa mostów
We wrześniu bieżącego roku Wójt Gminy Lubań podpisał umowy na odbudowę zniszczonych mostów w Mściszowie, o czym informowaliśmy Państwa wcześniej. Odbudowy mostów podjęła się spółka MELIOBUD z Nowogrodźca. Koszt odbudowy trzech mostów oszacowano na kwotę 146.571,51 złotych. Znaczną część środków finansowych na odbudowę mostów gmina pozyskała z budżetu państwa w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
09 10 2007

Zakończono remont dachu na budynku w Radostwie Średnim.
Problem stanu technicznego budynku mieszkalnego w Radostowie Średnim 94 był nie jednokrotnie podnoszony na łamach lokalnych gazet i telewizji. Stąd też jest on dobrze znany wszystkim mieszkańcom gminy i nie tylko.
05 10 2007

Co słychać u „SMOKA”
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim SMOK, który ma do zaoferowania jeszcze bardzo dużo atrakcji zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców naszej placówki.
26 09 2007

Mobilizacja mieszkańców
Jak już wcześniej informowaliśmy w dniu 12 września br. Wójt Gminy Lubań spotkał się z Sołtysami z terenu Gminy Lubań w celu przybliżenia możliwości pozyskania środków finansowych w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. Podstawą starania się o pomoc finansową w ramach przedmiotowego działania jest zmobilizowanie mieszkańców do czynnego udziału w odnowie swoich miejscowości. Podstawą jest stworzenie i przyjęcie przez mieszkańców tzw. Planów Rozwoju Miejscowości.
25 09 2007

20. 000 złotych od Wojewody Dolnośląskiego dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi.
Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 września 2007 roku, przyznał dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi 20.000 złotych
25 09 2007

LOS HENRYKOWA

„Los Henrykowa” jest to tytuł, ostatnio wyemitowanego w lokalnej telewizji Lubań – Bolesławiec, reportażu o miejscowości Henryków Lubański.. Jego twórcy przedstawili w zarysie historię miejscowości oraz jej mieszkańców. Przede wszystkim informacji udzielił obecny proboszcz – ksiądz Jan Marciniak.
20 09 2007

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

W dniu 17.09.2007r. Gmina Lubań złożyła wniosek w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” o zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum publicznym w Pisarzowicach.
17 09 2007

200.000 złotych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi w Gminie Lubań
Jak już wcześniej informowaliśmy, Gmina Lubań wystąpiła za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonych podczas ulewy w nocy z dnia 23 na 24 sierpnia 2007 roku.
17 09 2007

Rozpoczynamy remonty dróg gminnych
W miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończyliśmy postępowania przetargowe na przebudowę drogi w Mściszowie oraz Pisarzowicach.
17 09 2007

Sołtysi zmobilizują mieszkańców
W związku z rozpoczętym nowym okresem programowania z funduszy strukturalnych na lata 2007 – 2013 Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik zaprosił sołtysów z terenu Gminy Lubań oraz Panią Bożenę Mulik – Prezesa Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgraniczna i Pana Leszka Gralę – Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej na spotkanie w celu przybliżenia możliwości pozyskania środków finansowych w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
13 09 2007

Szacowanie szkód po nawałnicy
W nocy z 23 na 24 sierpnia bieżącego roku część gminy objęta została ulewnymi deszczami. W wyniku nawałnicy odnotowano wiele strat w infrastrukturze komunalnej między innymi: zawalone trzy mosty w Mściszowie, zniszczone nawierzchnie dróg gminnych w miejscowościach Radostów, Jałowiec, Kościelnik i Mściszów.
12 09 2007

Wizyta zaprzyjaźnionych Strażaków z Jonsdorfu podczas uroczystości dożynkowych oraz otwarcie wyremontowanej remizy w Mściszowie
W dniu 9 września 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszowie.
12 09 2007

Razem bezpieczniej
Razem bezpieczniej to przewodnie hasło realizowanego na obszarze województwa dolnośląskiego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Jednym z założeń przedmiotowego programu jest promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w zakresie planowania przestrzeni publicznej, promowania tzw. „bezpiecznej architektury”, właściwego oświetlenia, oznakowania, zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach szkół.
12 09 2007

Dożynki Gminne 2007
W tym roku uroczystości dożynkowe w Gminie Lubań odbyły się 2 września w Radogoszczy. Organizatorami „Dożynek Gminnych” byli: Wójt Gminy Lubań, Rady Sołeckie Sołectwa – Radogoszcz, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski.
10 09 2007

Powódź w gminie
W nocy z dnia 23 na 24 sierpnia 2007 roku nad terenem Gminy Lubań przeszła burza z ulewnym deszczem, w wyniku czego gwałtownie wezbrały lokalne potoki. Największe zniszczenia powstały w miejscowościach: Mściszów, Radostów Średni, Radostów Dolny, Jałowiec, Kościelnik, Nawojów Śląski, Uniegoszcz.
29 08 2007

Wizyta w partnerskiej Gminie Jonsdorf/Niemcy
Ochotnicza Straż Pożarna z Kurortu Jonsdorf, Zarząd Kolejki Wąskotorowej w Zittau oraz władze Gminy Jonsdorf zaprosiły Ochotniczą Straż Pożarną z Mściszowa z władzami Gminy Lubań do udziału w imprezie pod nazwa Historik Mobil promującą Żytawską Kolejkę Wąskotorową.
28 08 2007

Fundacja „Heerde Help Polen” z pomocą dla Gminy Lubań
Fundacja „Heerde Help Polen” z Holandii po raz kolejny swoimi działaniami objęła naszą gminę. Dnia 14.08.2007r. za pośrednictwem Księdza Jana Marciniaka przy współpracy z Dyrektor MOPS Lubań- Panią Beatą Jurak dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przekazane zostały dary przeznaczone dla mieszkańców gminy Lubań.
28 08 2007

Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa
W dniach 21–22 lipca po raz drugi obchodzono Ogólnopolskie Imieniny Henryki, Henryka i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim.
08 08 2007

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespól folklorystyczny „Cisowianki” z Henrykowa z okazji 25-lecia istnienia i pracy na rzecz utrzymania i promowania kultury ludowej wsi m.in. w słowach, pieśni, tańcu i muzyce otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,- złotych.
08 08 2007

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Wandy Żuraw
22 lipca Wanda Żuraw, która od 25. lat prowadzi Zespół Śpiewaczy „Cisowianki" w Henrykowie, otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
01 08 2007

Medalowe zdobycze ŚWIĘTYCH Radostów
Dzięki osobistemu zaangażowaniu i pomocy finansowej Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzika i kilku innych sponsorów udało się po raz czwarty zawodnikom LKS „Święci” Radostów wyjechać na Parafiadę.
20 07 2007

„Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”
W dniu 15 lipca 2007 roku, Gmina Lubań złożyła w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej deklarację uczestnictwa w projekcie „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” w miejscowości Mściszów.
16 07 2007

Wyniki programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W dniu 11 lipca 2007 roku na stronie Ministerstwa Sportu pojawiła się lista wniosków zakwalifikowanych do programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” na rok 2007.
12 07 2007

ODNOWA WSI
W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. odnowy wsi. W tym celu odbyło się pierwsze spotkanie z sołtysami z terenu gminy Lubań w dniu 29 czerwca 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań.

29 06 2007

III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBAŃ
W dniu 24 czerwca 2007 roku odbył się w Henrykowie Lubański turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań. Do rywalizacji stanęło sześć drużyn z Radostowa, Pisarzowic, Lubania oraz Gminy Lubań i dwie drużyny z Henrykowa. Organizatorem tegorocznego turnieju był LZS Henryków.
29 06 2007

Otwarcie szkoły podstawowej w Pisarzowicach
Jak wiadomo dotychczas szkoła mieściła się w budynku zabytkowego pałacu. Niemniej jednak jego stan techniczny zagrażał dzieciom i nauczycielom. Stąd też radni Rady Gminy Lubań około cztery lata temu zdecydowali o zaadoptowaniu bloku żywieniowego przy Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach na szkołę podstawową. Prace udało zakończyć się w bieżącym roku. W ten sposób uczniowie i nauczyciele zyskali wspaniały budynek. Wchodząc do szkoły odczuwa się ciepło ( wspaniała kolorystyka ).
29 06 2007

Wyniki programu „BLISKO-BOISKO” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu pn.: „Budowa boiska Radogoszcz”.
W dniu 19 czerwca 2007 roku Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A ogłosiły wyniki naboru wniosków zakwalifikowanych do programu „Blisko – Boisko” na rok 2007.
20 06 2007

XV Samorządowe Igrzyska Związku Gmin "Kwisa"
W dniu 26 maja 2007 roku na boisku sportowym w Siekierczynie odbyły się XV Samorządowe Igrzyska Sportowe Związku Gmin „Kwisa”. Organizatorem była Gmina Skierczyn. Igrzyska prowadził burmistrz Gryfowa Śląskiego – Olgierd Poniźnik. Gminę Lubań reprezentowała drużyna w skład której weszli pracownicy urzędu gminy oraz radni.
28 05 2007

Zebranie wiejskie w Pisarzowicach
W dniu 24 maja 2007 roku w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pisarzowic. W zebraniu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin oraz pracownicy urzędu gminy: Pani Regina Furdykoń, Pan Marian Bokłak oraz Pani Aneta Usyk. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem spotkania mieszkańcy zainteresowani byli następującymi tematami :
28 05 2007

Człowiek roku 2006 powiatu lubańskiego
W marcu bieżącego roku Wójt Gminy Lubań złożył trzy wnioski nominacyjne do kapituły „Człowieka Roku 2006 Powiatu Lubańskiego” w następujących kategoriach :
- kultura i edukacja - Pani Ewa Pietrzyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelniku;
- sport, turystyka i rekreacja – Ks. Marek Kurzawa – założyciel Klubu Sportowego „Święci Radostów”;
- przedsiębiorczość i rolnictwo – Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
28 05 2007

Zebranie wiejskie w Kościelniku
W dniu 18 maja 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kościelniku odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu wzięli udział Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Zebranie otworzył i prowadził Sołtys sołectwa Kościelnik – Pan Marian Witwicki.
28 05 2007

Zebranie wiejskie w Nawojowie Śląskim
W dniu 18 maja 2007 roku w świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim odbyło się zebranie wiejskie z udziałem mieszkańców Nawojowa Śląskiego. W spotkaniu udział wzięli : Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik, Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin oraz Pan Marian Bokłak – pracownik urzędu gminy.
28 05 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 17.05.2007r. Gmina Lubań złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-urząd – w Gminie Lubań”.
17 05 2007

ROZPOCZĘTO PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW OGÓLNOPOLSKICH IMIENIN HENRYKA I HENRYKI ORAZ DOŻYNEK GMINNYCH
Po raz drugi mieszkańcy wsi Henryków Lubański przy współpracy z Gminą Lubań oraz Fundacją „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgraniczna” przystąpili do organizacji Ogólnopolskich Imienin Heryka i Henryki. Impreza zaplanowana jest na dzień 21 lipca 2007 roku w Henrykowie Lubańskim.
17 05 2007

Co słychać u „SMOK-a” w Pisarzowicach?
Od połowy kwietnia pełną parą ruszył program „Wędrówki ze SMOK-iem po Ziemi łużyckiej” realizowany w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach w ramach projektu unijnego „Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK”.
17 05 2007

Dzień Bibliotekarza
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy z całego serca bibliotekarskiej braci wytrwałości, uporu, energii i pomysłów na szerzenie w społeczeństwie wiedzy i informacji o niej, nawyku czytania, poszanowania dla słowa drukowanego, co nie zawsze ma odzwierciedlenie w Waszej codziennej cichej, mrówczej pracy.

Łączę wyrazy szacunku

WÓJT GMINY LUBAŃ
Mirosław Herdzik
08 05 2007

Dzień Strażaka
Szanowni Druhowie

BOGU NA CHWAŁE, LUDZIOM NA POŻYTEK


To hasło na sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, to szlachetna służba od pokoleń – ludziom i Ojczyźnie. Potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba więzi społecznych to naturalne oczekiwania każdego człowieka.
02 05 2007

Nagroda dla Gminy Lubań
Gmina Lubań została wyróżniona w Rankingu Samorządów Gazety Prawnej dla gmin z południowo-zachodniej Polski najlepiej wykorzystujących fundusze unijne.
27 04 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 26.04.2007r. Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kościelnik”.
27 04 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 23.04.2007r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu złożył wniosek na projekt realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców "Kultura bliska" pn.: „Warsztat tradycji”.
25 04 2007

Odbyły się wybory uzupełniające do rady Gminy Lubań
W dniu 22 kwietnia bieżącego roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubań w okręgu wyborczym nr 6 w Pisarzowicach. Wybory zarządzono wskutek zrzeczenie się mandatu radnego przez Pana Zbigniewa Zjawin, który został powołany przez Wójta Gminy Lubań na swojego zastępcę.
25 04 2007

Rozpoczęto procedurę planistyczną
Gmina Lubań uchwaliła w 2005 roku plan zagospodarowania przestrzennego. Od chwili uchwalenia planu, do tutejszego urzędu gminy, sukcesywnie wpływały wnioski głównie osób indywidualnych o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
25 04 2007

Sukces Świętych Radostów
Tenisiści stołowi „Świętych Radostów” odnieśli kolejny sukces. Uczestnicząc w Dolnośląskim finale Turnieju tenisa Stołowego w ramach VIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Turniej odbył się w dniu 15 kwietnia bieżącego roku w hali sportowej szkoły podstawowej w Krasnowicach.
25 04 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 16.04.2007r. Urząd Gminy Lubań złożył wniosek z Programu Ikonka realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
18 04 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 30.03.2007r. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach w ramach programu Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK, pn.: „Wędrówki Smoka po Ziemi Łużyckiej” otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 941 zł., z tego w roku 2007 – 72 753 zł, a w roku 2008 - 18 188 zł.
02 04 2007

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 30.03.2007r. Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „BLISKO-BOISKO” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu pn.: „Budowa boiska Radogoszcz”.
02 04 2007

Inauguracyjne spotkanie sołtysów
W dniu 15 marca 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się inauguracyjne spotkanie nowowybranych sołtysów. Na 12 sołectw z terenu gminy wszyscy sołtysi uczestniczyli w spotkaniu. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik. Rozpoczynając spotkanie wójt gminy gratulował wyboru oraz życzył sołtysom owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
30 03 2007

Pomagamy niepełnosprawnym
Gmina Lubań pod koniec ubiegłego roku zakupiła 9–osobowy mikrobus marki VOLKSWAGEN. Samochód został zakupiony w ramach Programu wyrównywania różnic międzyregionalnych – obszar likwidacji barier transportowych. Koszt zakupu samochodu wyniósł 112 tysięcy złotych, w tym Gmina Lubań otrzymała 84 tysiące z dofinansowania PFRON-u.
14 03 2007

Rusz się człowieku
Gimnazjum Publiczne im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach zakwalifikowało się do akcji „Rusz się człowieku” organizowanej pod patronatem PZU Życie S.A. Jest to akcja polegająca na samodzielnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez szkołę turnieju piłki halowej.
14 03 2007

Rozwiązano problem mieszkaniowy rodziny Rytel z Radostowa
Jak już wcześniej informowano na łamach naszych lokalnych mediów, Gmina Lubań zobowiązała się udzielić pomocy rodzinie Rytel w rozwiązywaniu ich nierozwiązalnego do tej pory problemu. Ustalono, iż wsparcie będzie udzielone w postaci nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu dachu na budynku w Radostowie Średnim nr 94.
14 03 2007

Mistrzostwa Powiatu Lubańskiego w tenisie stołowym zrzeszenia LZS
W sobotę 3 marca bieżącego roku w świetlicy w Radostowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lubańskiego w tenisie stołowym zrzeszenia LZS. Startowało ogółem 53 zawodników w czterech kategoriach : młodziki, kadeci, juniorzy i seniorzy. Młodzież reprezentowała następujące kluby : LZS Radostów, LZS Henryków, LZS Zaręba, LZS Olszyna, LZS Włosień,, LZS Pisarzowice, LZS Kościelnik.
14 03 2007

Odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich.
06 03 2007

Gminny Konkurs Recytatorski
Dnia 22 lutego 2007roku w Urzędzie Gminy w Lubaniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski klas młodszych.
Uczestniczyli w nim uczniowie z czterech szkół: SP w Pisarzowicach z opiekunką Panią Dorotą Tyrańską; SP w Radostowie z Panią Jolantą Schab i Panią Teresą Filar; SP w Kościelniaku z Panią Teresą Kowalczyk i SP w Radogoszczy z Panią Beatą Żurowicką- Rzepą.
28 02 2007

Szkolne Centrum Informacji w Kościelniaku
Od początku roku szkolnego 2006 / 2007 Szkoła Podstawowa w Kościelniaku może się poszczycić biblioteką multimedialna. Powstała z funduszy projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Internetowe Centra Informacji multimedialnej przy Bibliotekach szkolnych i Pedagogicznych”.
23 02 2007

Funkcjonuje już Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
We wrześniu ubiegłego roku Rada Gminy Lubań utworzyła samorządową instytucję kultury. Głównym wyznaczonym w statucie celem działalności ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowych działań polegających na rozpoznawaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, tworzeniu i upowszechnianiu różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie materiałów oraz informacji bibliotecznych.
23 02 2007

Początek owocnej współpracy
16 lutego 2007 roku z inicjatywy prezesa Koła Łowieckiego „Słonka” – Pana Władysława Madziarz – w Szkole Podstawowej w Radostowie odbył się Konkurs Łowiecko – Przyrodniczy. W komisji oceniającej zasiedli : prezes koła – Pan W. Madziarz, Ksiądz Cz. Misiewicz z Kościelnika, łowczy Pan Bułhak oraz dyrektor szkoły P. J. Telatyński. Zmaganiom przyglądał się Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik.
23 02 2007

Gmina udzieliła pomocy
Problem mieszkaniowy rodziny Rytel z Radostowa w ostatnich dniach pokazywany był bardzo szeroko i często w różnych miejscach i na różne sposoby. A to w prasie, w telewizji, czy też na zgromadzeniach publicznych., jakim są sesje samorządowe. Swoje zatroskanie, poparcie, wolę pomocy w rozwiązaniu problemu deklarowało wielu ludzi. Pokazano tych, którzy są obojętni i niechętni do udzielenia pomocy. W związku z tym wszystkim powstało wiele niedomówień i krótko mówiąc zamieszanie informacyjne.
16 02 2007

Sukces Szkoły Podstawowej w Kościelniku
Idea projektu powstała podczas udziału Szkoły Podstawowej w Kościelniku w programie „Szkoła marzeń”. W ramach tego projektu wyasygnowano 5.000 złotych na usunięcie w budynku szkoły bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych, jakimi są schody.
16 02 2007

I Mistrzostwa Ministrantów Diecezji Legnickiej w tenisie stołowym
W sobotę 10 lutego 2007 roku w sali sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach odbyły się I Mistrzostwa Ministrantów Diecezji Legnickiej w tenisie stołowym. Startowało ogółem 145 zawodników w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
16 02 2007

Powołanie Zastępcy Wójta Gminy Lubań
Wójt Gminy Lubań zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta powołał 2 lutego 2007 na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Lubań pana Zbigniewa Zjawin.
05 02 2007

Spotkanie opłatkowe Sołtysów
W dniu 21 grudnia 2006 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie opłatkowe ze wszystkimi sołtysami z terenu Gminy Lubań.
27 12 2006

Uroczysty odbór boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radostowie
W dniu 13 grudnia 2006 roku dokonało się to, na co uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Radostowie z niecierpliwością czekali od września. Oddano do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią .
15 12 2006

Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Lubań z 26 listopada 2006 r.
Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Lubań z dnia 26 listopada 2006 roku.
27 11 2006

Renowacja nastawy ołtarzowej w kościele p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela w Kościelniku
Dnia 24 listopada 2006 roku w kościele p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela w Kościelniku odbył się oficjalny odbiór po renowacji zabytkowej, późnogotyckiej nastawy ołtarzowej z 1496 roku.
26 11 2006

Kolejny transport darów z Holandii
W dniu 20 listopada 2006 r. ku zadowoleniu mieszkańców po raz kolejny, w ramach pomyślnie układającej się współpracy z holenderską fundacją „Heerde Help Polen”, do Gminy Lubań trafił następny transport z darami dla mieszkańców naszej gminy.
21 11 2006

Wyniki Wyborów Samorządowych z 12 listopada 2006
Wyniki Wyborów Samorządowych z 12 listopada 2006 do Rady Gminy Lubań oraz na Wójta Gminy Lubań.
16 11 2006

Remont świetlic wiejskich
W roku bieżącym, przeprowadzono remont dwóch świetlice wiejskich – w Radostowie i Mściszowie. W ramach przeprowadzonych prac wykonano: wymianę okien, wymianę - cyklinowanie i lakierowanie podłogi, centralne ogrzewanie, wykafelkowano toalety.
23 10 2006

Nowe stroje kolarzy
Na terenie Lubania działa MG LKS „Kwisa”, którego opiekunem jest Adam Kowalów – Radny Gminy Lubań. Zawodnicy klubu dzięki sponsorom, wśród których m.in. była Gmina Lubań oraz właściciel Żwirowni w Radostowie Średnim – Pan Władysław Madziarz, mogli zakupić nowe stroje kolarskie.
23 10 2006

Realizacja budowy boiska sportowego w Pisarzowicach
W Pisarzowicach jest w trakcie realizacji budowa boiska sportowego o powierzchni 5400m2.
23 10 2006

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radostowie Średnim
Obecnie trwa budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Radostów Średni o wymiarach 30 x 50 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej.
23 10 2006

Nowa Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
W dniu 3 października dokonano odbioru obiektu „Adaptacja bloku żywieniowego na dydaktyczny Szkoła Pisarzowice”. Do obiektu tego przeniesiono Szkołę Podstawową mieszczącą się poprzednio w zabytkowym pałacu w Pisarzowicach.
23 10 2006

Dożynki Gminne 2006
W tym roku uroczystości dożynkowe w Gminie Lubań odbyły się dnia 3 września w Radostowie. Organizatorami "Dożynek Gminnych" byli : Wójt Gminy Lubań, Rady Sołeckie Sołectwa - Radostów Średni i Dolny, Radostów Górny oraz Uniegoszcz.
Wszyscy uczestnicy tegorocznych dożynek zebrali się na boisku sportowym, gdzie w samo południe , Mszą świętą dziękczynną celebrowaną przez Ks. Dziekana Mieczysława Jackowiaka, rozpoczęły się tradycyjne obrzędy "Święta chleba". Homilie podczas Mszy świętej wygłosił, zaproszony na tą uroczystość, Ks. Kazimierz Gembarowski, proboszcz z Pisarzowic.
05 09 2006

I Ogólnopolskie Imieniny Henryka
Dnia 22 lipca 2006 roku we wsi Henryków Lubański odbyły się I Ogólnopolskie Imieniny Henryka i Henryki. Zaproszono wspaniałe osobistości noszące imię Henryk i Henryka.
24 07 2006

II Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lubań
25 czerwca w Radostowie na boisku sportowym odbyła się kolejna edycja turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Lubań. Celem imprezy było danie młodzieży możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim sportowej rywalizacji w turnieju otwartym na wszystkich chętnych do gry - bez ograniczeń i "układanek".
26 06 2006

Uroczystości 60-lecia funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach
0 czerwca 2006 roku odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, na której zostały poświęcone: figurka Św. Floriana, sztandar oraz nowy wóz bojowy.
12 06 2006

Otwarcie sali gimnastycznej w Pisarzowicach
Dnia 10 czerwca 2006 roku odbyła się uroczystość z okazji zakończenia budowy i oddania do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pisarzowicach dofinansowanej ze środków MENiS. Uroczystość tą uświetnił III Turniej "Samuraja" w karate o Puchar Wójta Gminy Lubań.
12 06 2006

Holenderskie dary
Dnia 5 kwietnia 2006 roku holenderska fundacja "Heerde Help Polen" za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przekazała dary dla mieszkańców gminy Lubań. Transport rozładowany został w świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim.
14 04 2006

Dzieci w Urzędzie Gminy
Dnia 24 lutego 2006 roku uczniowie drugiej klasy ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach biorący udział w Programie "Przez doliny i góry z Ambasadorami Kultury" odwiedzili Urząd Gminy Lubań.
24 02 2006

 AKTUALNOŚCI

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze