Oficjalna Strona Gminy Lubań

Aktualności

Artykuły

Informacja o zmniejszeniu emisji spalin poprzez umiejętne palenie w kotłach c.o.

11 lutego 2019

Informacje dot. nowej grypy A(H1N1)

 

8 lutego 2019

Informacja o dofinansowaniach

Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r.  Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań  oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. W/w uchwały wejdą w życie  dnia 19 lutego 2019 r.

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dofinansowaniach

Oczekiwane inwestycje

W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisane zostały umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w przebudowę obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do współfinansowania zaliczono dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Oczekiwane inwestycje

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowana jest w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został zaakceptowany, obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Jako cel Projektu, przyjęto: stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. Realizacja operacji przewiduje, że po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Dyrektor Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Kościelniku ogłasza rekrutację dla:
A) Dzieci
B) Nauczycieli
C) Pomocy Nauczycieli
w ramach projektu pt.: „Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, RPDS.10.01.01-02-0020/17.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lubań, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 536 485,00 zł.

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

Zakończono inwestycje na drogach Gminy Lubań, które dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu. W ramach podziału środków, uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Radostów Dolny i Kościelnik.

Prowadzone inwestycje dotyczyły Przebudowy drogi w miejscowości Kościelnik oraz odbudowy drogi w miejscowości Radostów Dolny wraz z mostem nad ciekiem Lubiąża.

W Kościelniku przebudowano odcinek drogi o długości 175 m z jezdnią o szerokości 3 m. Na całej długości wykonano obustronne pobocza oraz rów drogowy - ułożono dwie warstwy masy mineralno-butomicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm).

Natomiast w Radostowie Dolnym odbudowano odcinek drogi o długości 400 m - wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem pobocza. Ze względu na uszkodzenia istniejącego tam obiektu mostowego podczas powodzi, dokonano jego odbudowy. Dodatkowo, na dojazdach do obiektu mostowego wykonano drogowe bariery ochronne nad istniejącym przepustem.
Wartość obu inwestycji to 696 317,51 zł, z czego 558 450,00 zł to kwota dofinansowania.

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

Edukacja przedszkolna bez barier

Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik”. Długo wyczekiwany projekt oficjalnie dobiega końca – w dniu 19 grudnia 2018 r. odbył się odbiór zadania. 

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa budynku szkolnego w Kościelniku polegająca na budowie sal przedszkolnych z niezbędnym zapleczem higieniczno – sanitarnym i gospodarczym. Zakres inwestycji obejmował:
- przebudowę fragmentu dachu istniejącego budynku zaplecza Sali gimnastycznej,
- wykonanie przemurowań, w tym przemurowań otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych,
- montaż stolarki okiennej w miejscach przemurowanych otworów okiennych i drzwiowych,
- budowa części przedszkolnej (roboty budowlane i zbrojarskie, murowe, izolacyjne, ciesielskie, dekarskie i blacharskie, stolarskie, instalacyjne, tynkarskie, malarskie, podłogowe itp.)

2 lutego 2019
Czytaj więcej o: Edukacja przedszkolna bez barier