biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251023

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Uczeń na wsi
Informacja dot. dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu „Uczeń na Wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Lubań

1.Wnioski/formularze/ o udzielenie stypendium wydawane będą od 21 sierpnia 2009 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Lubaniu /pokój nr 26 II piętro/.
2.Wnioski należy wypełnić czytelnie o wszystkie wymagane w formularzu informacje.
3.Do wniosku należy dołączyć :
- Kserokopie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
- Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie
- Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
- Kserokopia aktu urodzenia
- Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia
4.Wnioski nie kompletne nie będą przyjmowane.
5.Termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września 2009

Dodatkowe informacje:
1.Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniom uczęszczającym do Oddziałów Przedszkolnych tzw.”O”.
2.Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł.
3.Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, nie może przekroczyć 1 531,20 zł.

Wszelkie inne informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół –pok.26


DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Halina Gancarz
23 07 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze