biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251021

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Powszechny Spis Rolny 2010
W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040)
PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Celem PSR 2010 jest:
• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Zakres zbieranych informacji:
• dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
• dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:
- użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów – m.in. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania, powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych oraz uprawach trwałych,
- zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
- ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in. dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
- zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
- pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in. informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
- struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa – m.in. informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą oraz o fakcie korzystania przez gospodarstwo z dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe,
w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

Metody zbierania danych spisowych
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Dane te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.
Dane od respondentów zbierane będą poprzez:
Samopis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 września i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami, ale nie dłużej niż przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie www.spis.gov.pl.
Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony w dniach 8 września - 31 października 2010 r. z respondentami, dla których nie udało się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych
Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad bezpośredni, która m.in.:
• Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,
• Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,
• Składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocznym miejscu identyfikator zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym (hand-held), wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie dla rachmistrza - żadna inna osoba nie może się nim posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych.

Ulotka promocyjna
List Generalnego Komisarza Spisowego
12 08 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze