biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Wybory ławników
Niniejszym informuję, iż do dnia 30 czerwca 2011 roku do tutejszego Urzędu Gminy Lubań, pok. Nr 16 można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył 30 lat;
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławników;
-posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
W przypadku pytań lub wątpliwości należy się kontaktować osobiście lub telefonicznie z Panią Anetą Usyk, tel. 75 646 59 26.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępny w tutejszym urzędzie w pok. Nr 16 (I piętro) lub na stronie internetowej.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Zbigniew Hercuń


Karta zgłoszenia
07 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze