biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1220047

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Stypendium dla uczniów
UWAGA RODZICE Wójt Gminy Lubań informuje:
że wzorem lat ubiegłych, przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubań, na rok szkolny 2011/2012.

w terminie od 1 do 15 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek wraz z załącznikami, o udzielenie stypendium szkolnego, na rok szkolny 2011/2012

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
Referat Budżetu i Finansów Publicznych, pok. nr 21
Tel.: 75 646 59 25

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Zaświadczenia od pracodawcy o osiągniętych dochodach netto.*
3. W przypadku osoby bezrobotnej – zaświadczenia o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu
(z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu – zaświadczenie z PUP Lubań,
o statusie osoby bezrobotnej (niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych) oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy
i dochodu.*
5. Oświadczenia o osiągniętych innych dochodach (dorywcza praca zarobkowa, praca z zagranicą, lub inne dochody: alimenty,
renta, emerytura).*
6. Zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.*
7. Informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym – nakaz płatniczy lub oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa.
8. Zaświadczenie ze szkoły/placówki szkolnej o spełnianiu obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.
9. Oświadczenie o numerze konta bankowego (w przypadku przekazania zwrotu stypendium szkolnego na konto bankowe).

* Podane informacje winny dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (m-c sierpień 2011r.)


Dodatkowe informacje:
1.Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniom uczęszczającym do Oddziałów Przedszkolnych tzw.”O”.
2.Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
3.Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w przeliczeniu na
jedną osobę zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, nie może być większy niż 351 złotych netto.
4.Nie jest uzasadnione traktowanie pojęć „uprawniony do ubiegania się o pomoc” i „uprawniony do otrzymania pomocy” – jako
tożsamych.


Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy, w Referacie Budżetu i Finansów Publicznych – pokój nr 21; a także na stronie internetowej: www.luban.ug.gov.pl (druki do pobrania). Informacje pod numerem tel. 75 646 59 25.

WÓJT GMINY LUBAŃ
ZBIGNIEW HERCUŃ
26 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Ponad 700 tys. zł z RPO WD 2014-2020 dla Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze