biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102380

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas Dnia Rodziny w dniu 8 czerwca 2013 r.
Termin i miejsce organizacji imprezy: 8 czerwca – sobota ( w godz. 16.00 - 22.00)
Miejsce organizacji kiermaszu: Plac rekreacyjny ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Regulamin:
1.Regulamin dotyczy producentów i handlowców oferujących towary o charakterze
konsumpcyjnym (za wyjątkiem napojów alkoholowych) oraz wytwórców regionalnych artykułów spożywczych i gastronomii oferującej dania regionalne.

2. Zgłoszenia wystawców w postaci wypełnionej karty „Zgłoszenia plac handlowy” przyjmowane są do dnia 24 maja 2013 r.
pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
lub: gokis@luban.ug.gov.pl

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz rodzaj proponowanego asortymentu.

4.Organizator – GOKiS– po otrzymaniu karty zgłoszenia potwierdzi w terminie do dnia 03
czerwca 2013 r. przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa.

5. Warunkiem upoważniającym do handlu jest pisemna zgoda organizatora oraz uiszczenie opłaty na działalność społeczno kulturalną do dnia 03.06.2013 r. w kwocie
• 100,00 zł (słownie: sto złotych) - STOISKO o powierzchni do 5 m2
• 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) - STOISKO o powierzchni od 5 m2
na rachunek bankowy: BPS SA O/Zgorzelec F/Lubań 41 1930 1275 2272 0246 0271 0001 z dopiskiem MAJÓWKA Z GOKISEM

6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska będą usuwane z terenu imprezy).

7. Lokalizację stoisk wskaże organizator imprezy.

8. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowiek a może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl

UWAGA!!! Do wejścia na teren placu handlowego i ustawienia stoisk będzie upoważniało okazanie potwierdzenia dokonanej wpłaty na konto organizatora.

9. Ustawianie stoisk handlowych na terenie placu handlowego może rozpocząć się najwcześniej
o godzinie 8.00. Samochody dostawcze muszą wyjechać z terenu placu handlowego na 60 minut przed rozpoczęciem imprezy, tj. o godzinie 15.00.

10. Uczestnik DNIA RODZINY zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu
stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków
atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).

Informacji na temat imprezy udzielają:

Justyna Antoszewska tel.75 648 07 44
Iwona Janikowska tel.75 721 70 10
e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl
Beata Litwin – tel. 75 648 07 44 – w sprawie opłat za udział w DNIU RODZINY

UWAGA! Zakazuje się handlu bronią lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, materiałami wybuchowymi, wyrobami pirotechnicznymi, materiałami pożarowo niebezpiecznymi, napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, znakami i akcesoriami o charakterze nazistowskim. Handlujący tym asortymentem będą usuwani z terenu imprezy.
07 05 2013


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze