biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250305

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy Lubań przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019:
• do Sądu Rejonowego w Lubaniu 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika;
• do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 1 ławnika.

Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada conajmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechny i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokatury;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze służby więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz conajmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest, lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającej imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 ( I piętro, pok. nr 14 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostają bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.
Wyboru ławników Rada Gminy Lubań dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 roku.

Więcej informacji
10 06 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze