biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251840

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

UWAGA PODATNICY !
I.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, a w następstwie rodzącymi się pytaniami, podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Współwłasność a doręczenie decyzji podatkowej
a) Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność (w tym ustawową wspólnotę małżeńską), to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (współmałżonkach);
b) W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje Wójt Gminy. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie - również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

W A Ż N E !
Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu z nich, co jest wymagane przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa.


W obowiązującym stanie prawnym, małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel, solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, otrzyma jeden egzemplarz decyzji
w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące współwłasność
(podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie),

co oznacza, że:

w decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wykazani zostaną obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku. Tym samym, każdy z małżonków otrzyma decyzję wymiarową. Fakt otrzymania tej decyzji, każdy z małżonków, zobowiązany jest potwierdzić.
W decyzji ustalającej wskazana zostanie wysokość należnego podatku od przedmiotu opodatkowania tj. np. określonego areału gruntu, nie zaś podmiotu.

PRZYKŁAD:
Małżonkowie Jan i Janina Kowalscy, zam. xxx, są współwłaścicielami zabudowanej nieruchomości (dom + grunt) położnej w Gminie Lubań, w związku z czym, zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości za 2016 r. w wysokości 250,00 zł.

Organ podatkowy ustali zobowiązanie podatkowe w wysokości 250,00 zł. Taką decyzję otrzyma zarówno Jan Kowalski, jak i Janina Kowalska.

Jednakże pamiętać należy, że należny gminie podatek to kwota 250,00 zł,
nie zaś 2 x po 250,00 zł.
II.W związku ze zmianami przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 01.01.2016 r.

zobowiązanie podatkowe w wysokości do 100 zł,
płatne będzie jednorazowo np. w I racie podatku, tj. 15.03.2016 r.


na koto Urzędu Gminy Lubań 16 1930 1275 2272 0244 8875 0001 bądź u inkasenta.

PRZYKŁAD:
Jan Kowalski jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 0,3000 ha i zobowiązany jest zapłacić podatek rolny w wysokości 81,00 zł. Otrzyma decyzję wymiarową na 2016 r. w sprawie podatku rolnego, gdzie wskazana zostanie tylko jedna rata.

Powyższe ma zastosowanie także w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Lubań, pok. 20, tel. 75 646 59 24
28 12 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze