biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250314

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet Gminy Lubań na rok 2007
W dniu 1 lutego 2007 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Lubań. Jednym z głównych jej punktów było uchwalenie budżetu Gminy Lubań na rok 2007.
Przygotowany i przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu otrzymał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobnie ocenili go radni.
Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową dochody gminy w bieżącym roku wyniosą 12.651.524 złote, a wydatki planuje się w wysokości 16.704.258, w tym między innymi na :
- rolnictwo (głownie infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna ) – 1.986.385 złotych
- administracja publiczna – 1.851.090 złotych;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69.000 złotych;
- oświata i wychowanie ( utrzymanie szkół ) – 4.317.811 złotych;
- pomoc społeczna – 3.629.177 złotycyh;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.102.181 złotych;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 343.228 złotych
- kultura fizyczna i sport – 250.500 złotych.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami gminy pokryta zostanie z pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy celowych, preferencyjnych, pożyczek i kredytów.
Budżet ten zawiera realizację szeregu inwestycji, stąd można go określić proinwestycyjnym i prorozwojowym.
I tak w 2007 roku przewidziane są do realizacji m.in. następujące zadania inwestycyjne:
- kontynuacja budowa sieci wodociągowej w Radostowie Średnim, Dolnym i Górnym;
- wykonanie drogi w następujących miejscowościach : Pisarzowice do ujęcia wody, Mściszów oraz przygotowanie projektowe w Radostowie Średni, Nawojowie Łużycki, Kościelniku;
- kontynuacja budowy wodociagu w Nawojowie Łuzyckim w ramach wcześniej przygotowanego wspólnego projektu pn. ,,Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kwisy – I etap Nawojów Łużycki”,
- budowa infrastruktury w zakresie oświetlenia dróg w Mściszowie;
- kontynuacja budowy boiska w Pisarzowicach;
- przygotowanie projektów infrastruktury sportowej w sołectwach Gminy Lubań poprzez projekt „z zabawą po zdrowie” – budowa boiska w Radogoszczy.
Na tejże sesji uchwalono również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubań. Regulamin ten szczegółowo określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W niniejszej uchwale ujęto zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Z chwilą rozpoczęcia obowiązywania regulaminu Wójt Gminy Lubań przystąpi do prac mających na celu zapoznanie z jego treścią jak największej liczby mieszkańców gminy. Rada Gminy Lubań uchwaliła także regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok budżetowy 2007.
Ponadto w dniu sesji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Lubań wpłynęło pisemne zrzeczenie się mandatu radnego Rady Gminy Lubań Pana Zbigniewa Zjawina. Decyzja ta podyktowana została jego powołaniem przez Wójta Gminy Lubań na swojego zastępcę.
16 02 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze