biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Koniec 2009 roku
Ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w 2009 roku odbyła się w dniu 30 grudnia. Obradom przewodniczył Jacek Jaworski. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał. W związku z kończącym się rokiem budżetowym radni podjęli uchwałę dokonującą zmiany w budżecie Gminy Lubań na rok 2009. Znaczących zmian do budżetu nie wprowadzono. Wprowadzone zmiany miały charakter porządkowy, zamykający rok budżetowy.
Istotną uchwałą była uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Z uwagi na brak możliwości zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2009 roku, z przyczyn niezależnych od gminy. Wśród wskazanych inwestycji między innymi jest budowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy – II etap; remont obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniaku; budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym oraz oświetlenie Kościelniki Dolne i Nawojów Łużycki – projekt.
Bez zastrzeżeń radni uchwalili Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na 2010 rok. Przedmiotowy program zakłada kontynuację działań podejmowanych już w latach poprzednich, takich jak prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci lub współorganizacja dnia sportu dla uczniów szkół gminnych.
Z uwagi na udział gminy w realizacji projektu pn. „Einstein – Każdy ma w sobie ukryty potencjał” radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wprowadzona do uchwały zmiana umożliwiła wynagradzanie nauczycieli – koordynatorów projektów unijnych ze szkół gminnych .
Najistotniejszą uchwałą podjęta na sesji było uchwalenie budżetu Gminy Lubań na rok 2010.
Z uwagi na fakt, iż było to już ostatnie spotkanie radnych w kończącym się roku Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Lubań podziękowali radnym za kolejny rok intensywnej pracy oraz życzyli wszystkim wytrwałości w kolejnym 2010 roku.
20 01 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze