biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251864

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Sprawozdawcza sesja
XXXIV sesja Rady Gminy Lubań miała charakter sprawozdawczy – podsumowujący poprzedni rok. Relację z działalności przedłożyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Pani Justyna Antoszewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ewa Figurska oraz Pani Maria Kessel – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jako pierwsza, sprawozdanie przedłożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poinformowała radnych miedzy innymi o ilości podopiecznych oraz ilości udzielanych zasiłków. Szczegółowo omówiła charakter udzielanej pomocy oraz kryteria jakie należy spełnić, aby ją uzyskać. Ponadto wskazała ogólne kwoty udzielanych zasiłków, wysokość środków finansowych zabezpieczanych z budżetu gminy oraz budżetu państwa.
Kolejne wystąpienie poświęcone było problemom przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Przewodnicząca komisji Pani Maria Kessel szczegółowo przedstawiła podjęte działania w roku poprzednim. Zwróciła szczególna uwagę, iż komisja kieruje swoje działania przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W tym celu utrzymuje świetlice środowiskowe, dożywia dzieci oraz prowadzi różne programy profilaktyczne w szkołach. Ponadto przedstawiła radnym jak wygląda praca członków komisji, z jakimi problemami spotykają się w swojej pracy.
O odmiennej tematyce przedłożyła sprawozdanie Pani Justyna Antoszewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zademonstrowała uczestnikom obrad jakie działania podejmował ośrodek. Zaprezentowała zdjęcia oraz omówiła organizowane imprezy kulturalne.
Podczas sesji Wójt Gminy Lubań przedłożył sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009. Następnie radni przyjęli wypracowane podczas warsztatów strategie rozwoju sołectwa z miejscowości Pisarzowice, Henryków Lubański i Radostów.
Ważnymi uchwałami z punktu widzenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są dwie podjęte uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzielona w zakresie dożywiania dla osób i ich rodzin oraz w sprawie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Z uwagi na składane przez gminę kolejne wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Ostatnią, nie oczekiwana uchwałą, podjęto podczas sesji była w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z okręgu wyborcze w Radogoszczy. Powyższa decyzje rada gminy podjęła na wniosek radnego. W związku z powyższym do zakończenia kadencji Rada Gminy Lubań obradować będzie w czternastoosobowym składzie.

29 03 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze