biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1223356

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Intensywnie kończą kadencję
Jedną z ostatnich już sesji obecnej kadencji była sesja Rady Gminy Lubań, która odbyła się w dniu 29 września bieżącego roku. Przewodniczący rady – Jacek Jaworski w porządku obrad przewidziano m.in. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz podjęcie 13 uchwał.
W pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Lubań z jego działalności i pracy urzędu gminy w okresie między sesjami. W sprawozdaniu Wójt podkreślił przede wszystkim podjęte czynności w zakresie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków nawalnych deszczów.
Istotnym punktem sesji było przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. Rada gminy wysłuchała pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze oraz poszczególnych stałych komisji rady gminy. Ostatecznie informacja została przyjęta przez radnych Rady Gminy Lubań, za co podziękował w swoim imieniu oraz pracowników urzędu Wójt Gminy Lubań.
Następnie przystąpiono do omawiania oraz podejmowania uchwał. Między innymi rada gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, określiła sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego oraz zaliczyła drogi do kategorii dróg gminnych. Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy oraz określono szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Ważną uchwała podjęta podczas sesji, a dotyczącą niemalże wszystkich mieszkańców gminy, jest uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Ostatnia cześć obrad poświęcona była rozpatrzeniu dwóch skarg na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie zabezpieczenia dróg w Uniegoszczy przed niszczeniem ich przez wody opadowe oraz nie podjęcia działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Uniegoszczy. Obie skargi radni rady Gminy Lubań uznali za bezzasadne.

18 10 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze