biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251144

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejna sesja za nami
W dniu 29 września bieżącego roku już po raz XIII obradowali radni gminy Lubań. W porządek obrad przewidywał uchwalenia 18 uchwał oraz przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
W pierwszej kolejności radni zajęli się pakietem uchwał rozpoczynających zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zaproponowane zmiany dotyczą przekwalifikowania działek na których docelowo gmina zamierza posadowić lub wybudować świetlice wiejskie w Nawojowie Śląskim i Kościelniku. Procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego szczegółowo omówiła Pani Małgorzata Wołoszko z Biura Urbanistycznego.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia sołectw z terenu Gminy Lubań do regionalnego programu „Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim”. Mieszkańcy czterech kolejnych sołectw, tj. Kościelnika, Kościelników Dolny, Jałowca oraz Mściszowa na zebraniach wiejskich podjęli decyzję o chęci udziału w regionalnej odnowie wsi. W ten sposób za wyjątkiem mieszkańców Radogoszczy wszystkie sołectwa przystąpiły do wskazanego programu.
Ważnym punktem sesji było uchwalenie Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku. Jest to bardzo ważny dokument pozwalający Wójtowi Gminy Lubań ogłosić konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe.
Ponadto dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2011. Jedną z istotniejszych zmian było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania „Henryków Lubański droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Nazwa zadania jest myląca, ponieważ jest to dokończenie remontu głównej drogi biegnącej przez wieś na odcinku od remizy OSP Henryków do końca miejscowości.
Po raz pierwszy rada gminy ustaliła stawki opłaty za ścieki. Obowiązek taki wynikł w momencie przyjęcia na własność gminy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, która obecnie jest modernizowana. Dodatkowo uchwalono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Nowe ceny wody zaczną obowiązywać od 1 listopada 2011 roku.
Jedną z ostatnich uchwał była uchwała w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotację w wysokości 10.000 złotych przyznano Parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Pisarzowicach.
Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku przyjęli ją jednogłośnie.
Na zakończenie sesji Wójt gminy udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania radnych.
04 11 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze