biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251864

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet na 2015 rok
Podczas ostatniej sesji w 2014 roku głównym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Projekt budżetu przedłożony przez Wójta Gminy Lubań uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni gminy, podczas posiedzeń stałych komisji które odbyły się w dniach 17-22 grudnia nie wnieśli żadnych uwag do budżetu.

Rok 2015, to kolejny rok inwestycyjny w gminie. Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Radogoszcz, Mściszów, Radostów Dolny, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Jałowiec oraz Henryków Lubański. Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku 2014, tj. budowa kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach oraz zakończenie modernizacji remizy OSP w Pisarzowicach.

Zaplanowano przebudowę dróg dojazdowych do pól w Nawojowie Śląskim oraz Henrykowie Lubańskim. Przedmiotowe zadania będą zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Należy podkreślić, iż środki te można tylko i wyłącznie przeznaczyć na przebudowę dróg dojazdowych do pól. Nie ma możliwości wykorzystania wskazanych funduszy na budowę dróg dojazdowych do nieruchomości. Często jest to przedmiotem niezrozumienia ze strony mieszkańców. Niemniej jednak środki te wkrótce mogą się wyczerpać, stąd też gmina zamierza je w maksymalny sposób wykorzystać, aby w kolejnych latach nie realizować tych zadań wyłącznie z własnych środków.

Ponadto w 2015 roku zaplanowano wybudowanie dojścia do wiaty drewnianej w Kościelnikach Dolnych oraz przebudowę drogi w Radostowie Dolnym.
Po raz pierwszy w bieżącym budżecie zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na udzielanie dotacji osobom indywidualnym na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady oraz ewentualną wysokość udzielanych dotacji ustalą radni na jednej z najbliższych sesji. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji spławnej na ulicy Granicznej w Uniegoszczy. Jest to zadanie realizowane zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Lubańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu.

W dalszym stopniu będzie rozwijana infrastruktura sportowa oraz oświatowa. W tym zakresie przewidziano budowę, w stanie surowym, szatni przy boisku LZS Radostów, rozpoczęcie budowy boiska lekkoatletycznego w Pisarzowicach, wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kościelniku oraz wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim.

Niezwykle ważnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w bieżącym roku będzie budowa stacji uzdatniania wody i odcinka sieci wodociągowej w Mściszowie, przebudowa sieci wodociągowej w Kościelniku oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy.Modernizowany będzie również budynek po szkole podstawowej w Mściszowie oraz wykonane zostanie centralne ogrzewanie w budynku remizy OSP Radostów.

Mając na względzie kontynuację budowy placów zabaw w poszczególnych miejscowościach, uwzględniono w budżecie środki finansowe na zakup działki pod wskazany cel w Jałowcu oraz zakup działki z przeznaczeniem na parking przy świetlicy w Nawojowie Łużyckim.

Budżet na 2015 roku radni uchwalili niemalże jednogłośnie, bo 14 głosami „za” , przy jednym głosie „wstrzymującym się”. Już dawno takiej jednomyślności wśród radnych gminy nie było.
07 01 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze