biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251840

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

III sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 4 lutego 20015 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim odbyła się III sesja Rady Gminy Lubań . W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto siedem uchwał.

Na wstępie Radni zgodnie z porządkiem obrad, dokonali objazdu następujących miejscowości - Radostów Dolny, Średni, Górny i Mściszów pod kątem zrealizowanych oraz planowanych inwestycji.

Po powrocie, podczas sesji w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim, radni dokonali niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2015 - zmiany dotyczyły głównie zmniejszenia, zwiększenia dochodów w obszarze działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi celem dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej. Dokonano także zmian w budżecie w celu zapewnienia środków na realizację działań z zakresu usuwania azbestu z obiektów budowlanych – „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Na tejże sesji podjęto również uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ustalono sołtysom wynagrodzenie kwartalne za inkaso podatków składające się z opłaty stałej w wysokości 300 złotych brutto oraz prowizji wynoszącej 6% od pobranych i wpłaconych na rachunek Gminy Lubań kwot podatków.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokość. W niniejszej uchwale ujęto przyznanie dotacji w wysokości 30 tysięcy na dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła p.w. Chrystusa Króla w Nawojowie Łużyckim dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy.

Ważnym punktem sesji było przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015-2032. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ w programie w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji metodą spisu z natury wyrobów zawierających azbest wytoczono cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oszacowano całościowy koszt utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W programie zawarto również informacje na temat kompetencji i obowiązków organów administracyjnych gmin względem realizacji zadań nałożonych poprzez Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Uaktualnienie programu służyć będzie doprecyzowaniu danych o wyrobach z azbestu na nieruchomościach z terenu Gminy Lubań oraz ma na celu przyśpieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań.

Ponadto uchwalony został również Regulamin dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty działań z zakresu realizacji usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu. Źródłem dofinansowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki własne z budżetu Gminy Lubań.

W dniu sesji przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2015 roku”. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt gospodarskich i domowych w szczególności psów, kotów, przybywających w granicach administracyjnych gminy Lubań. Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom, ograniczeniu niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona praw zwierząt oraz współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, instytucjami i wszystkimi osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu postępowania i rozliczenia przy udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Lubań, daje możliwość dofinansowania z budżetu gminy kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe biologiczne oczyszczalnie. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez ochronę wód powierzchownych i podziemnych. Wnioski na dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków można składać do urzędu gminy w terminie do 30 czerwca br.06 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze