biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250312

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Nadzwyczajna Sesja Radnych Gminy Lubań
W dniu 20 lipca 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubań. Celem nadrzędnym wskazanej sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2015.

Główną zmianą w projekcie uchwały było uwzględnienie wprowadzenia do budżetu otrzymanej w dniu 15.07.2015 roku z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy w wysokości 580 000,00 zł. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2015 roku zadań pn:
- Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000-0+675) [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]
-Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec dz. nr 380/1 (0+000+0+2015) z mostem nad Ciekiem Wilka (0+460) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r].
Dotacja ta zostanie udzielona, po przekazaniu przez Gminę, do dnia 28 sierpnia 2015 roku, niezbędnych dokumentów, które umożliwią uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto, z uwagi na oszczędności poprzetargowe wartości zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Pisarzowicach”, zmniejszono kwotę planowanych wydatków przedmiotowej inwestycji. Zmniejszenie wartości inwestycji pomniejsza także wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 400 000,00 zł.

Kolejna zmiana w projekcie dotyczyła zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 90 000,00 zł – Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 90 000,00dla Gminy Lubań na zadanie „ Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśnieczego typu średniego, GBA 2,5/16 z napędem 4x4 – przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym do ograniczenia strefy skażeń.

Z uwagi iż, nie zrealizowano 2 zadań znajdujących się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 tj. wykonanie ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami i projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubań – wymienione zadania wprowadzono do realizacji w roku 2015.

Dokonano zmian w aspekcie środków zadysponowanych dla sołectw oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę 45 000,00 zł na potrzeby bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.
21 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze