biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251839

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejna sesja za zami
W dniu 25 września 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności zgodnie z porządkiem posiedzenia rozpatrzono od przedstawienia informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie. Pani Bożena Mulik – Prezes Stowarzyszenia, omówiła analizę obszaru LGD uwzględniającą słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar, wykonane metodą SWOT. Ponadto, zaprezentowała obecnym ogólne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Następnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody – Cis pospolity – Taxus baccata L. zlokalizowanym w Henrykowie Lubańskim. W chwili obecnej, zgodnie z poczynionymi obserwacjami prowadzonymi przez specjalistę w dziedzinie arborystyki – Pana Jerzego Stolarczyka, stan drzewa się pogarsza. Podejmowane w poprzednich latach działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Aby ten niepowtarzalny okaz zachował żywotność i mógł cieszyć kolejne pokolenia, przeprowadzić należy szereg prac mających na celu zdiagnozowanie przyczyny pogarszającego się stanu cisa. Koncepcja metodyki działań Pana Stolarczyka dzieli się na dwa etapy: poprawa warunków poboru wody przez system korzeniowy oraz osłonięcie drzewa przed nadmiernym nasłonecznieniem z zachowaniem dostępu do światła w odpowiednich porach dnia i zapewnienia wilgotności w obrębie korony poprzez montaż systemu bezpiecznych rusztowań wokół drzewa, systemu cieniówek osłaniających drzewo, zraszaczy/zamgławiaczy na systemie rusztowań oraz nawilżanie korony zgodnie z projektem nawodnienia.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubań na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektyw do 2022 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przedłożenie przez Pana Sebastiana Kuligowskiego reportu z wykonania Programu. Przesłanką do opracowania Programu były zmiany, jakie zaszły w środowisku, które spowodowały, iż poprzedni dokument stał się niezgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Dokument został opracowany jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w Gminie.

Kolejną decyzją Rady Gminy Lubań było przyjęcie apelu do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących przekazania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji, ewidencji gruntów zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych oraz ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego dotyczących gospodarki wodnej i zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego.

Następnie przyjęto projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań. W projekcie określono iż, najemcami lokali mogą zostać osoby, które zamieszkują na terenie Gminy, nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dokument ustala m.in.:
- Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
- Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
- Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
- Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy itp.

Podczas sesji, podjęto uchwałę wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nawojowie Śląskim i Radostowie Dolnym. W związku z powyższym, nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu. Cena wywoławcza przedmiotowych działek zostanie ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dochody uzyskane ze sprzedaży pozwolą na realizację niezbędnych zadań własnych Gminy Lubań.

To jednak nie wszystko. Podczas wspomnianej sesji zatwierdzono projekt uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Projekt tejże uchwały określa ceny i stawki opłat a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki ich stosowania. Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy wynikających z kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług oraz planowanych wydatków remontowych. W celu ochrony odbiorców usług przed dużym wzrostem cen za wodę Gmina Lubań przewiduje zastosowanie dopłat dla I grupy taryfowej za dostarczoną wodę ujmowaną przez Gminę Lubań w wysokości 0,09 zł netto do 1 m3 i III grupy taryfowej za dostarczoną wodę zakupioną od Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu w wysokości 1,35 zł netto do 1 m3.

Kolejnym punktem było przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. Z uwagi na to, że nieruchomość stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego może być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wartość zamienianych nieruchomości położonych w Radostowie Górnym jest równa i wynosi po 5 000,00 zł zamiana następuje bez dopłat.

Uchwalono zmianę statutów dwóch sołectw - Jałowca i Kościelników Dolnych. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie sposobu przeprowadzenia wyborów na sołtysa we wskazanych miejscowościach. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Ponadto, zatwierdzono również Sołecką Strategię rozwoju Wsi Radostów – Gmina Lubań lata 2015-2025” oraz Kościelników Dolnych.

Podczas sesji przyjęto zmiany w statucie Związku Gmin „Kwisa”. Z powodu zaplanowanych inwestycji w Urzędzie Miasta Lubań, biuro związku funkcjonować może do końca br. Na posiedzeniu zarządu ZGK ustalono, iż nową siedzibą Związku będzie Urząd Gminy Lubań. Zmiany statutowe wymienione w projekcie polegać będą na możliwości korzystania z niezbędnych lokali, środków technicznych, obsługi prawnej i materiałów biurowych Urzędu Gminy Lubań oraz opłat pocztowych związanych z korespondencją i obsługą biura Związku.

Ważnym punktem sesji było przyjęcie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubań. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Celem opracowania, a następnie wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań” jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3. redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
4. poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń i realizowane są programy ochrony powietrza (POP).
Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi ubieganie się o przyznanie środków zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w PGN.

Na tejże sesji dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2015 – główne dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Ponadto, nastąpił szereg zmian w zakresie wydatków majątkowych oraz dokonano zmian w aspekcie środków zadysponowanych dla sołectw, z przeznaczeniem na oprawę muzyczną podczas dożynek, utrzymanie zieleni, wykonanie ławek, zakupu mundurów itp.

Jednym z ostatnich punktów sesji było przyjęcie projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań na lata 2015-2024 – dokonano stosownych zmian w WPF w związku ze zmianą wyniku budżetu – przychodów, dokonano także modyfikacji w zakresie innych wielkości dostosowując WPF do budżetu a także zmian planowanych wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa systemu zaopatrzenia wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II”, jak też wprowadzono nowe przedsięwzięcia z grupy wydatków bieżących.

Na koniec, odbyło się przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Lubań za I półrocze 2015 roku. Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku przyjęli ją jednogłośnie.
30 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze