biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252153

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

XII Sesja Rady Gminy Lubań.
W dniu 2 lutego 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XII Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada Gminy rozpoczęła od uchwalenia aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań oraz regulaminu dofinansowania kosztów działania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2016. Przesłanką do uchwalenia ww. dokumentów jest ogłoszenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konkursowego naboru wniosków w ramach programu – Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, cześć 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Uchwalone dokumenty pozwolą ubiegać się w 2016 roku o dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań.

Następnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Pisarzowice na terenie Gminy Lubań. Uchwała dotyczy taryfy obowiązującej przez okres od dnia 01.04.2015 do 31.03.2017 roku. Wymieniona uchwała zawiera określone ceny i stawki opłat a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki ich stosowania. Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy wynikających z kosztów świadczenia usług zbiorowych odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług ora zaplanowanych wydatków remontowych.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie uchwały dotyczącej przyznania w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dokument przyznaje w 2016 roku na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja witraża, renowacja chrzcielnicy, prace remontowe kościoła) dotacji w wysokości 20 000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Objawienia Pańskiego w Radostowie Średnim.

Kolejną decyzją Rady Gminy Lubań była zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zobowiązań do ponoszenia odpłatności tj. zwolnienia częściowego lub całkowitego z ponoszenia opłat na czas określony lub nie określony. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

Następnie przyjęto projekt uchwały wprowadzający niezbędne zmiany w budżecie Gminy Lubań na rok 2016 – główne dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia limitów wydatków lub wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, które Gmina Lubań planuje zrealizować w 2016 roku. Wprowadzono m.in. odbudowe trzech dróg, w tym jednego mostu w Jałowcu. Ponadto zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach. Wprowadzono zadania wynikające z opracowanego planu niskiej emisji, tj. termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej, jakich jak: szkoły, remiza. Ponadto w ramach niskiej emisji zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Nastąpi kontynuacja tworzenia placów rekreacyjnych w każdej miejscowości poprzez budowę drewnianych wiat. W tym roku, w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego, powstaną one w Jałowcu oraz Radostowie Średnim. Kończąc budowę kompleksu sportowego w Pisarzowicach, zabezpieczono w budżecie środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej szatni dla zawodniku Ludowego Zespołu Sportowego.

Ważnym punktem sesji była zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań. Zmiany i modyfikacje miały na celu zachowanie zgodności WPF z uchwałą budżetową.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań. Rada Gminy określa kryteria dla kandydatów szkół oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

To jednak nie wszystko. Podczas wspomnianej sesji ustalono wysokość opłat za świadczenia udzielanie przez przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań. Projekt tejże uchwały określa opłatę za świadczenia, termin i zasady wnoszenia tych opłat. Ważną kwestią ujętą w uchwale, jest ustalenie 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będącymi mieszkańcami gminy Lubań. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia, które ustala dyrektor przedszkola.
11 02 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze