biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251859

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Powakacyjna sesja Rady Gminy Lubań
Po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej w dniu 9 września 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubań. W porządku obrad ujęto kilka istotnych uchwał. W pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Lubań oraz Przewodniczącej Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Jednym z pierwszych punktów sesji było powołanie skarbnika Gminy Lubań. Z dniem 9 września 2016 roku powołano Panią Elżbietę Siedlecką na stanowisko skarbnika głównego - księgowego budżetu Gminy Lubań.

Ważną uchwałą, którą podjęli radni jest uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubań. Podobne dotacje na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków udzielono z budżetu gminy w roku 2015. Jest to forma wspomagająca mieszkańców do uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. Rozległe tereny gminy i niski wskaźnik zaludnienia dyskwalifikują nas z możliwości otrzymania dofinansowania na budowę kanalizacji spławnej, które jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, zobowiązani jesteśmy stworzyć tzw. centrum usług wspólnych. W przypadku gminy, nie wpłynie to znacząco na zmianę organizacyjną i finansową, ponieważ dotychczas obsługę finansową szkół gminnych prowadził Gminny Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół.

Na tejże sesji, podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubań. Zmianie uległ jeden z paragrafów.

Decyzję wójta, w roku bieżącym, powołano zespoły spisowe, które inwentaryzują wszystkie drogi, mosty, przepusty na terenie gminy. Na podstawie zebranego materiału sukcesywnie są przygotowywane uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu. Tym razem zaliczono 5 dróg do kategorii dróg gminnych.

Podczas sesji, dokonano zmiany uchwały nr XII/107/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Zmiana dotyczy przeznaczenia dotacji t.j. wyłączenie renowacji chrzcielnicy i włącznie do zadania wykonanie dokumentacji projektowej na częściowy remont kościoła w Radostowie.

Ponadto, podjęto projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę przedłożono pod obrady rady gminy z uwagi na wybór Pana Tadeusza Skarzyńskiego na funkcję sołtysa Radogoszczy.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Lubań. Urząd Gminy Lubań złożył wniosek przedłużenie o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wniosek o przedłużenie czasu sporządzono w oparciu o analizę ekonomiczną. Na dobry wynik finansowy wpłynęła znacznie zwiększona w ostatnim roku odbiorców wody. W tym miejscu należy poinformować, że gmina otrzymała koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej oraz wydajności obecnych ujęć wody. Jednoznacznie z niej wynika, że będzie można dostarczać wodę z naszego ujęcia mieszkańcom Kościelnika, Kościelników Dolnych i Jałowca. Stąd też zamierzmy w przyszłym roku umożliwić dostawę wody do wskazanych odbiorców i obniżyć im cenę wody za 1 m3.

Jednym z ostatnich punktów sesji było wprowadzenie niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2016 – nastąpił szereg zmian w zakresie zwiększenia wydatków i wprowadzenia nowych zadań, które Gmina Lubań planuje zrealizować w 2016 roku m.in. w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zadanie p.n. „Wiata turystyczna w Jałowcu” czy „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz” na podstawie otrzymanej promesy.

Ostatnia cześć obrad poświęcona była przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Wójt Gminy Lubań poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubań za I półrocze 2016 roku. Ostatecznie informacja została przyjęta jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Lubań, za co podziękował w swoim imieniu oraz pracowników urzędu Wójt Gminy Lubań.15 09 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze