biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250314

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

XXI Sesja Rady Gminy Lubań.
W dniu 3 lutego 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Lubań.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017 - zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia dochodów w obszarze działań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, poprzez opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań takich jak: Przebudowa drogi w miejscowości Radostów Średni oraz Przebudowa drogi w miejscowości Jałowiec.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W niniejszej uchwale, ujęto przyznanie dotacji w wysokości 30 tysięcy na dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy w Henrykowie Lubańskim dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Henrykowie Lubańskim.

Podczas sesji dokonano zmiany uchwały Nr XX/181/2016 z dnia 30 grudnia 206 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy.

Następnie, radni uchwalili Regulamin dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017. Dokument obejmuje dofinansowanie kosztów działań z zakresu realizacji usuwania azbestu i wyrobów azbestowych, w tym demontaż i załadunek, transport i unieszkodliwienie. Źródłem dofinansowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki własne z budżetu Gminy Lubań.

Ważnym punktem sesji była aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań sporządzonej na potrzeby związane z przygotowaniem Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015-2032, poprzez wykreślenie z niej zutylizowanego w 2016 roku azbestu i dodanie nieruchomości na których azbest się znajduje, a nie były ujęte w poprzedniej inwentaryzacji. Uaktualnienie dokumentu służyć będzie doprecyzowaniu danych o wyrobach z azbestu na nieruchomościach oraz ma na celu przyśpieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań.

Ponadto, uchwalony został również Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Lubań. Zadaniem Programu jest ukierunkowanie polityki Samorządu Gminnego, służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechnienia i promowania dziedzictwa kulturowego.

Następnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości Pisarzowice na terenie Gminy Lubań. Uchwała dotyczy taryfy obowiązującej przez okres od dnia 01.04.2017 do 31.03.2018 roku. Dokument określa ceny i stawki opłat a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki ich stosowania.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą strukturę organizacyjną klasy I –III. Zgodnie z uchwałą, zamierza się z dniem 1 września 2017 roku przekształcić i obniżyć stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Radogoszczy a uczniom klas IV-VII zostanie zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach. Propozycja obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły dla klas I-III podyktowana jest przede wszystkim małą liczbą uczniów i niewystarczającą subwencja oświatową.
05 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze