biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101414

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 27 października 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017. Jedną z istotniejszych zmian było zwiększenie planowanych dochodów w obszarze działań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Dodatkowo, dokonano również zmian w budżecie obejmujących środki funduszu sołeckiego.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującego działkę 186/8 obręb Jałowiec. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działkę nr 186/8 obręb Jałowiec realizowane jest w związku z uwzględnieniem wniosku inwestora w celu dostosowania ustaleń studium do nowych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących przeznaczenia i zasad zabudowy nieruchomości pozostałej po dawnej Fabryce Tektury.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań. Opracowanie przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań związane jest z usunięciem przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna przeznaczonej do demontażu. Demontaż ww. istniejącej linii elektroenergetycznej zostanie zrealizowany po budowie i uruchomieniu nowej linii elektroenergetycznej, która będzie zrealizowana zgodnie z nową lokalizacją.

Następnie, radni uchwalili projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r– Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły określa obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach m. in. nauczyciela wspomagającego, doradcy zawodowego. Tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych może być zwiększony do liczby godzin, które zaspokoją potrzeby niepełnosprawnego ucznia biorąc też pod uwagę zalecenia określone w orzecznictwie kształcenia specjalnego.

Znaczącym punktem obrad było przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/148/2012 w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wprowadzone zmiany dotyczą dopisania do okręgu wyborczego nr 15 ulicy Żwirowej i Dębowej.

Podczas sesji, przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/137/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W uchwale prowadzono zmianę dotyczącą

funkcjonowania PSZOK w Lubaniu przy ul Bazaltowej - obiekt będzie czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto, w uchwale wymieniono nowy zakres dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie.

Bez zastrzeżeń radni przyjęli informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2016/2017. Radnych zapoznano ze strukturą funkcjonujących na terenie gminy szkół, tj. liczba uczniów, zatrudnieniem, wynikami nauki, itp.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”. Rada Gminy Lubań wyraziła zgodę na przystąpienie do inicjatywy, której celem jest wspólne opracowanie strategii rozwoju południowej części Dolnego Śląska na lata 2020-2030. Południowa część naszego województwa wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Pogórza Sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa, pozwoli wszystkim ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Pogórza to jedyna szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska i odwrócenia niekorzystnych trendów.
07 11 2017


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze