biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250311

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet na 2018 rok
W sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 r. ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w 2017 roku. Była ona niezwykle pracowita, bowiem głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Przygotowany i przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu otrzymał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok wpisane zostały inwestycje, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców. Zaplanowano szereg zadań, które wynikły z potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Gminy Lubań. Formułując budżet władze gminy kierowały się wnioskami złożonymi do urzędu przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, radnych oraz mieszkańców gminy. Wśród znaczących inwestycji wymienić należy rozbudowę budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik, przebudowę budynku poszkolnego w Henrykowie Lubańskim czy rozbudowę oświetlenia ulicznego. Modernizacji doczekają się też świetlice wiejskie znajdujące się na terenie gminy. Wiadomo jednak, że zakres inwestycji będzie większy. Wzorem lat ubiegłych środki te rozdysponowane zostały na następujące inwestycje:

W 2018 roku zaplanowano realizację inwestycji drogowych, poprzez poprawę stanu technicznego dróg gminnych i bezpieczeństwa pieszego. W tym zakresie przewidziano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nawojów Łużycki i Henryków Lubański. Przedmiotowe zadania będą zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Oprócz dróg rolnych, gmina podejmie starania w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę dróg znieszczonych podczas powodzi i nawalnych opadów deszczu.

Niezwykle ważnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w bieżącym roku będzie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice oraz w rejonie ulicy Jałowcowej w Uniegoszczy. Dzięki pozyskanej dotacji będzie możliwa budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3,254 km.

W ramach niskiej emisji w 2018 roku zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji zakładać będzie zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia ulicznego typu LED na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości ok. 12 km. Zamontowanych zostanie ok. 271 lamp. Szacuje się, że całkowity koszt wykonania zadania to kwota ponad 1 200 000,00 zł. Będzie to innowacyjne zadanie – zaspokoi potrzeby społeczne oraz poprawi warunki ruchu drogowego i pieszego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Lubań.

Po raz kolejny w budżecie zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na udzielanie dotacji osobom indywidualnym na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Niebawem ruszy procedura związana z realizacją przedsięwzięcia - Rada Gminy Lubań podjęła już uchwałę, w której określono zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe dofinansowanie na budowę studni głębinowych i budowę studni antyskażeniowej na sieci wodociągowej w Kościelniku.

Na uwagę, w realizacji zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zasługuje jeszcze kilka projektów. Istotnym zadaniem w bieżącym roku będzie przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów i Radostów Średni. Dzięki realizacji tych inwestycji zostaną zmodernizowane świetlice wiejskie - staną się miejscem, gdzie w komfortowych warunkach mieszkańcy sołectwa będą mogli się integrować i spotykać. Remont świetlicy w Mściszowie jest długo wyczekiwaną inwestycją - dzięki tej inwestycji użyteczność świetlicy stanowczo się zwiększy, a komfort korzystania z świetlicy wzrośnie. Jednak to nie koniec, ponieważ w 2018 roku rozpocznie się również przebudowa budynku po szkole podstawowej w Henrykowie Lubańskim – celem inwestycji będzie stworzenie Centrum Kultury na terenie Gminy Lubań. Dzięki modernizacji połączonej z wyposażeniem obiektu, będzie możliwe stworzenie centrum integracji społecznej - będzie to miejsce integrujące mieszkańców, poprzez organizacje różnych spotkań zaspokajających potrzeby społeczne i kulturalne lokalnego społeczeństwa. Wykonanie przedmiotowych zadań jest uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W dalszym stopniu będzie rozwijana infrastruktura oświatowa i sportowa. W tym zakresie przewidziano rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kościelniku oraz rozpoczęcie budowy szatni przy boisku LZS Kościelnik – minimum na 2018 rok to wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na ścieki.

Należy nadmienić, że planowanych inwestycji i przedsięwzięć remontowych jest więcej, Gmina Lubań po raz kolejny w budżecie na rok 2018, wyodrębniła fundusz sołecki, czyli środki zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, przeznaczając na jego realizację ok. 300 000,00 zł. W planach znalazły się środki m.in. na infrastrukturę drogową, doposażenie świetlic, wykonanie ogrodzeń, zakup gruntów, tablic informacyjnych, a także kosiarki.

Tym razem radni Gminy Lubań byli zgodni i w pełni zaakceptowali propozycję budżetu na rok 2018, który uchwalili jednogłośnie.

09 01 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze