Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowana jest w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został zaakceptowany, obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Jako cel Projektu, przyjęto: stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. Realizacja operacji przewiduje, że po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. 

Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację operacji w wysokości 489 859,00 zł, co stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt pozyskał dofinansowanie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt p.n. .: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”, przewiduje: wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót przygotowawczych, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, izolacji przewodów. Zaplanowano również roboty instalacyjne elektryczne i zamontowanie instalacja fotowoltaicznej.

Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: obiekty budowlane pełniące funkcje kulturalne, w tym świetlice i domy kultury, liczba obiektów przebudowanych: 1 obiekt.

logo stopka