Gmina Lubań stawia na dostępność!

Gmina Lubań stawia na dostępność!

 

Gmina Lubań pozyskała środki w ramach Projektu: „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant pozyskano w wysokości 200 415,60 zł. Grant jest finansowany z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 168 910,26 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 31 505,34 zł.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest wzrost dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Lubań dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostosowanie siedziby Urzędu Gminy Lubań do wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w terminie 01.07.2022-30.06.2023, projekt ma na celu zapewnienie dostępności budynku Urzędu, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przedsięwzięcie grantowe zakłada podjęcie działań w celu zapewnienia dostępności budynku Urzędu Gminy Lubań. Zaplanowano realizację następujących działań: analiza dostępności architektonicznej wraz z przygotowaniem instrukcji organizacji przestrzeni publicznej zgodnie ze standardami dostępności architektonicznej, zakup i montaż windy zewnętrznej, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, zakup i montaż planów tyflograficznych a4, zakup tablicy informacyjnej z oznaczeniami dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup tablic kierunkowych dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup tabliczek informacyjnych dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami, zakup krzesła ewakuacyjnego, prace adaptacyjne w toalecie służące dostosowaniu jej do wymogów dostępności.

 

Działania zaplanowane w ramach poprawy dostępności infomacyjno- komunikacyjnej: analiza dostępności komunikacyjno-informacyjnej wraz z przygotowaniem instrukcji organizacji przestrzeni publicznej zgodnie ze standardami dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zapewnienie tłumacza języka migowego w formie zdalnej (abonament miesięczny), aplikacja mobilna do komunikacji alternatywnej wraz z tabletem, zakup pętli indukcyjnej, doradztwo w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Osiągnięcie celu przedsięwzięcia grantowego – wzrost dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Lubań dla osób ze szczególnymi potrzebami, osiągnięty zostanie dzięki realizacji ww. działań.