Przemoc wobec dziecka

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej: osoby będące świadkiem przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Wraz z definicją świadka przemocy domowej ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą małoletni będący świadkiem przemocy domowej, staje się z mocy prawa osobą doznającą przemocy domowej. Oznacza to, że za osobę doznającą przemocy domowej będą uznani wszyscy małoletni, którzy widzieli akt przemocy.

Gdzie szukać pomocy:
Fundacja „ Dajemy Dzieciom Siłę :
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111, udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
• Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci tel. 800 100 100.
• Poradnia dla Rodziców tel. 22 616 16 19.

Rzecznik Praw Dziecka:
• Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne.

Oświata:
• Społeczną i zawodową rolą nauczyciela jest ochrona dziecka i troska o jego rozwój. Wiemy, że przemoc zawsze zaburza poszczególne obszary rozwojowe. Przeciwdziałanie przemocy domowej jest więc dbałością o zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne uczniów i podopiecznych.
(rola i zadania pracowników oświaty: obowiązek prawny w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci, ingerencja sądu rodzinnego w przypadku zagrożenia dobra dziecka, obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”).

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/843/Przemoc_w_rodzinie_Katarzyna_Fenik-Gaberle_Renata_Kalucka.pdf

Lokalny system wsparcia:

• ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY LUBAŃ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, pokój nr 25.

• GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 722 2150, pokój nr 10.

• KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBANIU
ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań, tel. 47 873 44 200.

Dzielnicowy Gminy Lubań
tel. 47 87 342 03 lub 797 306 233
adres email: dzielnicowy.6@luban.wr.policja.gov.pl
Rejon służbowy: Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Mściszów, Henryków, Uniegoszcz, Pisarzowice.
Dzielnicowy Gminy Lubań
tel. 47 87 342 02 lub 797 306 245
adres email: dzielnicowy.5@luban.wr.policja.gov.pl
Rejon służbowy: Jałowiec, Kościelnik, Kościelnik Dolny.

• PROKURATURA REJONOWA W LUBANIU
ul. A. Krajowej 31, 59-800 Lubań, tel. 75 6448 460.

• GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, 530 326 042.

• OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ „MONAR” W SMOLNIKU
Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15, 794 591 334.

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 756461170.

Dziecko krzywdzone

Przemoc wobec dziecka (krzywdzenie dziecka) – intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują lub mogą powodować szkody dla rozwoju, zdrowia czy dobra dziecka.

Czynniki ryzyka przemocy domowej wobec dziecka:

1. Czynniki związane z rodziną:
przewlekła choroba w rodzinie, problemy ekonomiczne, posiadanie dzieci z różnych związków, nałogi, zgon jakiegoś dziecka w rodzinie z niewyjaśnionych przyczyn, kryzys rodzinny.
2. Czynniki związane z matką:
pierwszy poród przed 18 rokiem życia, 2 lub więcej nieudanych związków przed 25 rokiem życia, niesatysfakcjonujący związek z mężczyzną, własne doświadczenia związane z przemocą domową, problemy emocjonalne, poród bez zawarcia związku z ojcem, nałogi.
3. Czynniki związane z dzieckiem:
dziecko z poprzedniego związku, wada rozwojowa dziecka, dziecko urodziło się jako wcześniak, zachowanie dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, problemy z jedzeniem, trudności ze spaniem, itp. )
oprac. na podst. materiałów edukacyjnych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Formy przemocy wobec dzieci:
Przemoc fizyczna – zachowania, które niosą ryzyko nieprzypadkowych uszkodzeń ciała dziecka, np. bicie, szarpania, popychanie, policzkowanie, ciągnięcie za włosy, krępowanie ruchów, duszenie, przypalanie, itp.
Przemoc psychiczna – agresja werbalna, która ma wywoływać poczucie zagrożenia i lęk. Są to groźby, oskarżenia, straszenie, wyśmiewanie, manipulowanie poczuciem winy, upokarzanie, niszczenie ulubionych zabawek i przedmiotów należących do dziecka itp. Zawsze towarzyszy pozostałym formom krzywdzenia, ale również może występować samodzielnie.
Przemoc seksualna – zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka, np. gwałt, molestowanie, prezentowanie dziecku treści pornograficznych, ekshibicjonizm, itp.
Zaniedbanie – niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.
* oprac. na podst. materiałów edukacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom.

Procedury zapewnienia dziecku ochrony w razie zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową

W dniu 22 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Zgodnie z art. 12 a w/w. ustawy w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową pracownik socjalny zapewnia dziecku ochronę przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Decyzję dotyczącą zapewnienia ochrony dziecku, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Jeżeli jest to możliwe w czynnościach powinien również uczestniczyć psycholog, który będzie miał za zadanie wsparcie i zminimalizowanie u dziecka stresu związanego z zaistniałą sytuacją. Po zakończeniu czynności zabezpieczenia sytuacji dziecka pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zapewnienia dziecku ochrony, o zapewnieniu dziecku ochrony i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na zapewnienie dziecku ochrony. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności zapewnienia dziecku ochrony oraz prawidłowości jej dokonania. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego, który zapewnił dziecku ochronę, lub funkcjonariusza Policji. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.

Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili doręczenia. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności sposobu zapewnienia dziecku ochrony sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym.
W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości w trakcie zapewniania dziecku ochrony sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały czynności związanych z zapewnieniem dziecku ochrony.

Krajowy system wsparcia:

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „ Niebieska Linia”
Aleje Jerozolimskie 155, Warszawa tel. 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę.
Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Połącz się przez SKYPE – jeśli chcesz porozmawiać w języku migowym:
pogotowie.niebieska.linia. w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00.

• Całodobowa poradnia telefoniczna „Niebieska Linia” tel. 116 123 lub 22 668 7000.
Poradnia działa 7 dni w tygodniu 24h; Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści. Infolinia przeznaczona jest dla osób w kryzysie emocjonalnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej. Instytut Psychologii Zdrowia ul. Widokowa 24, Warszawa.

• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111, udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Fundacja „ Dajemy Dzieciom Siłę”.
• Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc telefoniczną oraz mailową kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy telefon zaufania, który opiera się na pracy naszych wolontariuszek oraz telefon interwencyjny. Dzwonią i piszą do nas, zarówno same kobiety, jak i ich bliscy oraz świadkowie przemocy, poszukując informacji i wskazówek jak mogą pomóc bliskiej osobie, sąsiadce. Dzwonią kobiety z całej Polski, ale również z zagranicy, które mają problem w związku i nie wiedzą jak go rozwiązać i gdzie szukać pomocy.
Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji są płatne według taryfy operatora. Możemy jednak oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba. Dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia. TELEFON INTERWENCYJNY (całodobowy)
800 107 777 (po połączeniu prosimy wybrać 1 i potem 3).