Komisje Rady Gminy

1. Komisja Budżetu i Finansów

 • Krzysztof Miazga – Przewodniczący
 • Kazimierz Cwynar – członek
 • Aleksandra Łasica – członek
 • Teresa Trefler – członek

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z budżetem gminy, rozwojem społeczno – gospodarczym, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną i mieszkaniową oraz transportem.

2. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno – Gospodarczej

 • Aleksandra Łasica – Przewodnicząca
 • Aleksandra Chomicz – członek
 • Józef Maciejko – członek
 • Andrzej Usyk – członek
 • Renata Żołędziewska – członek

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z rolnictwem, infrastrukturą społeczno – gospodarczą, gospodarką żywnościową, gospodarką wodną, ochrona środowiska, drobną wytwórczością, usługami i rzemiosłem.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Ryszard Leszczyński – Przewodniczący
 • Marian Kaleta – członek
 • Krzysztof Klimczyk – członek
 • Krzysztof Miazga – członek
 • Angelika Zioła – członek

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z oświatą i sportem, kulturą, sprawami socjalnymi, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

4. Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Jańczak – przewodnicząca
 • Ryszard Leszczyński
 • Andrzej Usyk
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Małgorzata Jańczak – przewodnicząca
 • Józef Maciejko
 • Aleksandra Łasica
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.