Komisje Rady Gminy

1. Komisja Budżetu i Finansów

 • Piotr Szłabowicz – Przewodniczący
 • Grzegorz Hybiński – członek
 • Małgorzata Jańczak – członek
 • Bartosz Szydlak – członek
 • Angelika Zioła – członek
 • Bartłomiej Żukowski

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z budżetem gminy, rozwojem społeczno – gospodarczym, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną i mieszkaniową oraz transportem.

2. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno – Gospodarczej

 • Jarosław Wołoszyn – Przewodniczący
 • Artur Bakalarz – członek
 • Marcin Furdykoń – członek
 • Magdalena Kaproń – członek
 • Aleksandra Łasica – członek
 • Daniel Podgórski – członek

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z rolnictwem, infrastrukturą społeczno – gospodarczą, gospodarką żywnościową, gospodarką wodną, ochrona środowiska, drobną wytwórczością, usługami i rzemiosłem.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Magdalena Kaproń – Przewodnicząca
 • Aleksandra Bieluń – członek
 • Tomasz Dziedzina – członek
 • Małgorzata Jańczak – członek
 • Daniel Podgórski – członek
 • Bartosz Szydlak – członek
 • Bartłomiej Żukowski – członek

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z oświatą i sportem, kulturą, sprawami socjalnymi, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

4. Komisja Rewizyjna

 • Barbara Dubieniecka – przewodnicząca
 • Aleksandra Bieluń – członek
 • Marcin Furdykoń – członek
 • Grzegorz Hybiński – członek
 • Piotr Szłabowicz – członek

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Barbara Dubieniecka – przewodnicząca
 • Artur Bakalarz – członek
 • Tomasz Dziedzina – członek
 • Jarosław Wołoszyn – członek
 • Angelika Zioła – członek

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.