Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo, przystępuje się do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe. Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 18 osób.
2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.
4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.
5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.
6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.
7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.
8. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania organizacji należy w ciągu 21 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP. Plik ten należy podpisać jednym z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Plik ten powinien zostać podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do głosowania podpisanego jednym z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przesłanego na platformie ePUAP do Urzędu;
4)  w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres drdpp@umwd.pl. Dopuszcza się formę dokumentową zgodnie z art. 77.2 Kodeksu Cywilnego (oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie).
9. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 nie będą ważne.
10. Po upływie terminu przesyłania głosów  na kandydatów DRDPP, Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.
11. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
12. Ostateczna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie (pochodzących z wyboru oraz uzupełniających jej skład) zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław, 8 czerwca 2020 r.

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) III kadencji

Więcej informacji w:
• Uchwale Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
• Uchwale Nr 1953/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

logo stopka