Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ruszył nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wójt Gminy Lubań informuje, iż Gmina Lubań ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR
  3. dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. (Uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” na okres nauki zdalnej mogą zostać objęci wsparciem w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci – takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt)

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:

1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załączniki poniżej)

2) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy)

3) informacje o Wnioskodawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej)

Termin złożenia wniosku: do dnia 29.10.2021r. do godz. 14.00

Miejsce pobrania i złożenia oświadczenia:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach, Pisarzowice 285B, 59-800 Lubań
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim, Radostów Średni 54, 59-800 Lubań
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku, Kościelnik 40, 59-800 Lubań
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy, Radogoszcz 61B, 59-800 Lubań
  • Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, sekretariat pok. nr 14

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Adminstracyjnym Szkół – pod numerem telefonu  75 646 00 83.

logo stopka