Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

Kasa przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r.

Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za kwiecień br. termin ten upływa z dniem 15 maja br.

W II kwartale 2019 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

 

1. społeczne rolników w zakresie:

  • ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w I kwartale 2019 r. i składka wynosi 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu przez cały miesiąc (tj. za rolnika, małżonka rolnika, domownika, pomocnika rolnika). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00zł,
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego podstawowa miesięczna uległa zmianie i składka wynosi 94,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (tj. rolnika, małżonka i domownika).
6 maja 2019
Czytaj więcej o: Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Troska o zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży od zawsze była naszym priorytetem, dlatego też szkoła z terenu Gminy Lubań zdecydowała się przystąpić do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

 

„Szkolny Klub Sportowy” zakłada prowadzenie zajęć bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z przyjemnością informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji"

Warunki udzielenia Grantu:

  • maksymalna kwota Grantu – 25 500,00 zł
  • maksymalny poziom dofinansowania – 85 % kosztów kwalifikowanych
  • forma wsparcia – refundacja faktycznie poniesionych kosztów na Usługę Doradczą
  • wykonawca Usługi Doradczej - Instytucja Otoczenia Biznesu

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów.

25 marca 2019
Czytaj więcej o: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z przyjemnością informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji"

Dzień Sołtysa w gminie Lubań

Przejdź do - Dzień Sołtysa w gminie Lubań

11 marca 2019 roku w Gminie Lubań odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy sołtysi sołectw gminy, aby wspólnie świętować ten szczególny dzień.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Dzień Sołtysa w gminie Lubań

Informacja o zmniejszeniu emisji spalin poprzez umiejętne palenie w kotłach c.o.

11 lutego 2019

Informacje dot. nowej grypy A(H1N1)

 

8 lutego 2019

Informacja o dofinansowaniach

Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r.  Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań  oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. W/w uchwały wejdą w życie  dnia 19 lutego 2019 r.

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dofinansowaniach

Oczekiwane inwestycje

W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisane zostały umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w przebudowę obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do współfinansowania zaliczono dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Oczekiwane inwestycje

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowana jest w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został zaakceptowany, obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Jako cel Projektu, przyjęto: stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. Realizacja operacji przewiduje, że po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Dyrektor Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Kościelniku ogłasza rekrutację dla:
A) Dzieci
B) Nauczycieli
C) Pomocy Nauczycieli
w ramach projektu pt.: „Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, RPDS.10.01.01-02-0020/17.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lubań, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 536 485,00 zł.

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu