Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej  oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w szczególności przez:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,

– inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych,

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

– monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”

– powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych .

– LINKI DO:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Lubań w sprawie powołania Z.I.
 2. Uchwala Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.

Procedura „Niebieskie Karty”

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Wypełnienie formularza „Niebieska Karta- A”  należy wypełnić w obecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej.

Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktycznie, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, zwanej dalej „osobą najbliższą”, lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez członków  odpowiedniej grupy diagnostyczno-pomocowej.

Wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta- A” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” może uruchomić:

– pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

– funkcjonariusz Policji,

– żołnierz Żandarmerii Wojskowej,

– pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,

– asystent rodziny,

– nauczyciel,

-osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,

– przedstawiciel  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

– pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielem podmiotów, o których mowa w art. 9a. ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji w związku z zaistnieniem  uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także, w miarę możliwości, z osobą stosującą przemoc.

Właściwość miejscową gminy do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ustala się według miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej.

Wypełniony formularz „Niebieska Karta -A”  niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, zespół interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową.

Do zadań grupy diagnostyczno-pomocowych należy:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • realizowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”,
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa  w art. 9  ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przetwarzają dane:

 1. osób doznających przemocy domowej,
 2. innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobą stosującą przemoc domową,
 3. osób stosujących przemoc domową,
 4. osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej oraz świadków przemocy domowej.

Administratorem danych przetwarzanych  jest ośrodek pomocy społecznej.

– LINKI DO:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06. 09.2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”
 2. Wzory formularzy „Niebieska Karta” – N.K. A, N.K. -B, N.K.- C, N.K. -D.