„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Lubań na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej dnia 28.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to 536 485,00 zł.

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 40 przedszkolaków oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w przedszkolu, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Efekty projektu:

l  40 miejsc wychowania przedszkolnego, które będą funkcjonowały co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu;

l  15 nauczycieli, którzy nabędą kompetencje po opuszczeniu programu;

l  40 dzieci, które zwiększą szanse edukacyjne oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty;

l  pomoc psychologiczna i specjalistyczna, która przyczyni się do zmniejszenia deficytów rozwojowych;

l  zwiększenie kompetencji rodziców w wyniku realizacji projektu, które pomogą w radzeniu sobie z niepełnosprawnościami dziecka.

Projekt realizowany jest od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby. Obecnie sytuacja dzieci w tym z niepełnosprawnością z terenu Gminy pokazuje potrzebę prowadzenia zajęć zgodną z celami projektu tj. uruchomienie 40 nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług ośrodka wychowania przedszkolnego w wyodrębnionych obszarach. Zabezpiecza to rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji i rozszerza ofertę ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe działania dla dzieci z niepełnosprawnościami, co wyrównuje szanse edukacyjne i zdiagnozowane deficyty. Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe, które podlegają weryfikacji poprzez wskaźniki. Projekt przyczyni się do harmonijnego zrównoważonego rozwoju tych dzieci, ułatwiając im równy dostęp do edukacji.

W ramach dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowano przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalistami z zakresu: psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii, rehabilitacji i innych. Dzieci zostaną objęte dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych).