„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: 10 Edukacja, działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pod działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalny.

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubań

Termin realizacji: VIII 2018 – VII 2020
Wartość Projektu:
 633 553,75 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 536 485,00 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 40 przedszkolaków oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w Przedszkolu, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Efekty projektu:

  • 40 miejsc wychowania przedszkolnego, które będą funkcjonowały co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu;
  • 15 nauczycieli, którzy nabędą kompetencje po opuszczeniu programu;
  • 40 dzieci, które zwiększą szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty;
  • pomoc psychologiczna i specjalistyczna udzielona DZN, która przyczyni się do zmniejszenia deficytów rozwojowych;
  • zwiększenie kompetencji rodziców w wyniku realizacji projektu, które pomogą w radzeniu sobie z niepełnosprawnościami dziecka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020