„Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań”

 

 

Gmina Lubań realizuje Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań” w ramach Działania nr 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pisarzowicach.

Cele szczegółowe obejmują:

– zmniejszenie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków;

– redukcję emisji CO2;

– zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5 i PM 10;

– zmniejszenie kosztów utrzymania budynków;

– poprawa komfortu cieplnego w budynkach;

– zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej;

– zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż pomp ciepła i ogniw

fotowoltaicznych;

– optymalizacja zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia wewnątrz budynków.

Realizowana inwestycja pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną.

Korzyści, jakie zostaną osiągnięte:

– zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię cieplną i elektryczną za zarządzanie budynkami;

– realizacja działań zmierzających do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i w efekcie posunięcie do przodu działań zmierzających do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną;

– zmniejszenie docelowo zużycia energii elektrycznej i cieplnej przy poprawieniu komfortu

termicznego użytkowników budynków objętych projektem.

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników, projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w szczególności:

– powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, przede wszystkim powietrza,

– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,

– poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców gminy,

– powstrzymanie degradacji ekosystemów,

– poprawa konkurencyjności i atrakcyjności gminy,

– poprawa spójności społecznej i terytorialnej powiatu.

Całkowita wartość Projektu: 4 283 482,47 zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 450 511,22 zł, co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu.