DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Koordynator ds dostępności
Magdalena Zawadzka

Urząd Gminy Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

Telefon: 75 646 59 20;  75 646 59 28

E-mail: info@luban.ug.gov.pl

Fax:75 612 68 50

e-PUAP: /2g02e5pxle/SkrytkaESP

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp:

Gmina Lubań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  luban.ug.gov.pl

Nazwa podmiotu publicznego:

Gmina Lubań

Adres strony internetowej do pobrania:

https://luban.ug.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2020r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2020r

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– tekst do materiałów video przeznaczonych dla osób niesłyszacych zamieszczany jest z opóźnieniem ze względu na ręcznie wykonywaną audiodeskrypcję

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację aktualizowano dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Straszko, E-mail: info@luban.ug.gov.pl, Telefon: 75 646 5920

Procedura wnioskowo-skargowa:

Można zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej dla zainteresowanego formie.

Wniosek musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje zainteresowanego kiedy realizacja bedzie możliwa, przy czym powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości spełnienia dostępności cyfrowej, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia realizacji dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Wnioski i skargi składa się do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lubań

Adres: 59-800 Lubań
ul. Dąbrowskiego 18

E-mail: info@luban.ug.gov.pl

e-PUAP:/2g02e5pxle/SkrytkaESP

Telefon: 75 646 5920

Po wyczerpaniu powyższej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna:

miejsca parkingowe znajdują się w otoczeniu  budynku Urzędu, dojście do wejścia w odległości około 40 metrów, przy schodach wejściowych do budynku znajduje się poręcz, brak podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, przy wejściu do budynku znajduje się domofon z funkcją przywołania, wewnątrz znajduje się klatka schodowa, która nie jest wyposażona w platformy do przemieszczania się po poszczególnych piętrach, budynek obecnie posiada windę. Wejście do windy znajduje się przy parkingu. Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Rozwiązania alternatywne:

osobom wymagającym realizacji dostępności zapewnia się możliwość wstępu z psem przewodnikiem, wsparcia innej osoby przy załatwianiu spraw oraz wsparcia technicznego w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

 

Załączniki

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczezgólnymi potrzebami na lata 2020-2021
1 MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
62 KB