Świadek przemocy domowej

Świadek przemocy domowej

Z definicji określonej w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej → świadku przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Wraz z definicją świadka przemocy domowej ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą małoletni będący świadkiem przemocy domowej, staje się z mocy prawa osobą doznającą przemocy domowej. Oznacza to, że za osobę doznającą przemocy domowej będą uznani wszyscy małoletni, którzy widzieli akt przemocy, oraz ci, którzy mają wiedzę (bez względu na jej źródło) o przemocy domowej.

Zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej:  osoby będące świadkiem przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Jak może zadziałać świadek przemocy?

 • zadzwonić na 112, w sytuacji gdy do przemocy dochodzi w danym momencie,
 • udać się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i opowiedzieć o sytuacji (np. GOPS w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 75 721 2150).
 • skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy pod numerem telefonu 800 120 002 lub Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” pod numerami telefonów 1116 123, 22 668 70 00,
 • przekazać wymienione wyżej numery osobie doświadczającej przemocy.

Bycie świadkiem przemocy może wiązać się z wieloma trudnymi emocjami, takimi jak lęk, złość czy poczucie bezsilności. Często osoby będące świadkami zastanawiają się czy reagować na dane sytuacje.

Dlaczego warto podjąć działanie?

Warto, ponieważ wspierające otoczenie może przyczynić się do szybszego wyjścia osoby doznającej przemocy z sytuacji, w której się znajduje. Ponadto osoba stosująca przemoc dostaje sygnał, że jej zachowanie nie jest akceptowalne.

Im więcej osób zareaguje, tym lepiej!

Dlatego zachęcamy do kontaktu pod całodobowym numerem telefonu 800 120 002.

Przemoc wobec osób starszych to istotny problem społeczny, szczególnie w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa na całym świecie. Ważne, aby nie pozostawać obojętnym wobec innych. Na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim, przemoc wobec osób starszych definiujemy jako jednorazowy lub powtarzający się akt lub brak stosownego działania, który prowadzi do lub stanowi ryzyko zranienia osoby starszej pozostającej pod opieką opiekuna lub innej osoby, z którą relacja powinna zapewniać zaufanie, a w rzeczywistości jest źródłem stresu, zranienia lub szkody osoby starszej (Lachs, Pillemer, 2004).

Częste rodzaje przemocy wobec osób starszych to przemoc psychiczna, ekonomiczna oraz zaniedbanie. Zachowania przemocowe mogą objawiać się na przykład poprzez wyzwiska, izolowanie, poniżanie, szantażowanie, zabieranie emerytury, niezaspokajanie podstawowych środków do życia, takich jak ubranie, jedzenie, leki, higieny osobistej i bezpieczeństwa (Makara-Studzińska, Sosnowska, 2012)

Gdzie szukać pomocy:

 • Lokalny system wsparcia:
 • ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY LUBAŃ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, pokój nr 25.
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 722 2150, pokój nr 10.
 • KOMENDA POWIATOWA POLICJI W  LUBANIU ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań, tel. 47 873 44 200.

Dzielnicowy Gminy Lubań 

tel. 47 87 342 03 lub 797 306 233

adres email: dzielnicowy.6@luban.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Mściszów, Henryków, Uniegoszcz, Pisarzowice.

Dzielnicowy Gminy Lubań

tel. 47 87 342 02 lub 797 306 245

adres email: dzielnicowy.5@luban.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Jałowiec, Kościelnik, Kościelnik Dolny.

 • PROKURATURA REJONOWA W LUBANIU ul. A. Krajowej 31, 59-800 Lubań, tel. 75 6448 460.
 • GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, 530 326 042.
 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ „MONAR” W SMOLNIKU Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel.  75 721 67 15, 794 591 334.
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 756461170.