„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00014-65150-UM0100106/19 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 29 lipca 2020 r.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

9 września 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania p.n.:  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 p.n.: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Pisarzowice poprzez budowę stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach.

 

W zakresie Projektu zaplanowano: wykonanie stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice- etap I, II i III, roboty pomiarowe etap I, II i III i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

 

Środki finansowe, przyznane na realizację operacji to 306 302,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: przebudowa 0,650 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych i wyposażenie oczyszczalni ścieków- szt. 1.