„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów- Gmina Lubań”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Operacja p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów- Gmina Lubań” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00030-65150-UM0100109-19 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 29 lipca 2020 r.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

9 września 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania p.n.:  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów- Gmina Lubań w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 p.n.: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Mściszowa i stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę sieci wodociągowej.

 

W zakresie Projektu zaplanowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów. Operację podzielono na dwa etapy. W ramach Projektu pełniony będzie również nadzór inwestorski.

 

Środki finansowe, przyznane na realizację operacji to 1 108 159,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: 6,968 km – zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę.