„E-usługi publiczne w Gminie Lubań”

Gmina Lubań, w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne,  Działanie: 2.1 E-usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość Projektu to 1 354 956,93 zł. Kwota dofinansowania to 1 116 425,65 zł co stanowi nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Rozpoczęcie realizacji projektu to 13.06.2017 r. Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2020 r.

 

Przedmiotem projektu „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” jest rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych świadczonych przez Urząd Gminy Lubań, który umożliwi mieszkańcom Gminy Lubań kontakt z urzędem za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych w Gminie Lubań poprzez zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem, a administracją publiczną. Kluczowym elementem Projektu jest szereg usług elektronicznych.

Projekt został zaplanowany w celu spełnienia potrzeb nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, dla którego Urząd świadczy swoje usługi i będzie polegała na:

  • budowie i uruchomieniu e-usług na platformie e-PUAP – usługi pozwolą klientom Urzędu na załatwienie on-line kluczowych spraw urzędowych, w tym złożenie wniosku, otrzymanie decyzji, dokonanie płatności,
  • integracji systemów dziedzinowych aktualnie wykorzystywanych w Urzędzie z platformą e-PUAP,
  • wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS i jego integracji z systemami dziedzinowymi,
  • uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,
  • zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania e-usług,
  • zakupie szkoleń dedykowanych dla pracowników Urzędu w celu nabycia umiejętności obsługi wdrożonych rozwiązań informatycznych,
  • uruchomienie systemu telefonii IP w celu zwiększenia efektywności prowadzonych połączeń głosowych.

W wyniku realizacji projektu Urząd Gminy Lubań umożliwi dostęp społeczeństwa do usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnych z obowiązującym prawodawstwem. Rezultatem projektu będzie możliwość korzystania, poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczenia e-usług publicznych, a także wyrównanie szans w ich dostępie. W efekcie zwiększy się zakres dostarczanych informacji, czas załatwiania spraw urzędowych ulegnie znacznemu skróceniu, zmniejszy się poziom obciążeń biurokratycznych oraz kosztów świadczenia usług.

Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie dostawcy usług.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Lubań. Głównymi adresatami projektu są mieszkańcy, podmioty społeczne, gospodarcze i instytucjonalne zlokalizowane na terenie gminy.